Föreläsningar och seminarier TISDAG 9 MAJ

advertisement
Föreläsningar och seminarier
TISDAG 9 MAJ
HUVUDFÖRELÄSNING MORGON/FÖRMIDDAG-TISDAG
Med kikare, karta och kompass i anhöriglandet
På spaning åtta år efter en kommunal skyldighet att erbjuda stöd till anhöriga - hur är läget?
Går utvecklingen framåt, bakåt eller i cirklar?
Följ med på en vandring i anhöriglandet och se om riktningen ligger klar och om den verkligen för oss dit vi vill
komma.
Lennarth Johansson, Forskningsledare, Äldrecentrum, Stockholm
Bra omsorg för alla - en bärande del av samhällsbygget
Åsa Regnér, Barn- äldre- och jämställdhetsminister
PARALLELLA SEMINARIER FÖRMIDDAG-TISDAG
Kvalitet i äldreomsorgen ur ett anhörigperspektiv
Vården och omsorgen om äldre personer handlar om att se både långt och helt. Det innebär att kvalitet behöver
definieras av flera parter där anhöriga är en del. All vård och omsorg behöver präglas av ett partnerskap. En trio
med ömsesidig respekt – närstående, anhörig och personal. Susanne Rolfner Suvanto har varit särskild utredare
med uppdrag att ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
Susanne Rolfner Suvanto har lång erfarenhet av områdena vård och omsorg om äldre och om psykisk ohälsa.
Hon har arbetat nationellt under många år, bland annat på SKL, Socialstyrelsen och Socialdepartementet, de
senaste åren med att bland annat föreläsa och skriva om äldres psykiska ohälsa.
E-lärande - resurser för stöd till anhöriga, frivilliga och personal
Den digitala utvecklingen erbjuder många möjligheter. Under presentationen kommer trender
nationellt och internationellt att presenteras. Olika former av e-lärande som webbkurser, webbinarier, stödgrupper på nätet och appar kommer att demonstreras. Vidare kommer utmaningarna
med digitalisering att behandlas och diskuteras.
Elizabeth Hanson, FoU-ledare och professor och Lennart Magnusson, verksamhetschef och docent. Båda från Nka och Linnéuniversitetet.
1+1=3
Hur går det ihop?
I stödet till anhöriga behövs vi alla. Låt dig inspireras av hur samverkan mellan offentlig verksamhet
och frivillig- och intresseorganisationer skapar ett mervärde för alla inblandade.
I seminariet får du ta del av den nya webbutbildningen ”Anhöriga i fokus - Samverkan mellan
offentlig verksamhet och frivillig- och intresseorganisationer” som ett praktiskt redskap där alla de
goda krafterna tillvaratas.
Marianne Falås, frivillig, fd rådgivare sociala verksamheter Röda Korset
Gunilla Matheny, distriktssköterska, pedagog och uttryckande konstterapeut
Mailis Lundgren, Anhörigas Riksförbund
Paul Svensson, utbildningskoordinator Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Schizofreni - Den psykiska sjukdomen med så många olika ansikten
Christer kommer att prata om de senaste forskningsrönen kring schizofreni och vad som idag anses vara orsaken
till att cirka en procent av befolkningen drabbas av denna allvarliga psykiska sjukdom. Betydelsen av ärftliga
mekanismer belyses och vi får lära oss hur sjukdomen visar sig hos den drabbade individen under olika skeenden i livet. Avslutningsvis belyses olika behandlingsformer samt sjukdomens prognos.
Christer Thernfrid är leg. läkare och specialist i klinisk neurofysiologi med inriktning på preventiv medicin,
sömn och stressfysiologi.
PARALLELLA SEMINARIER EFTERMIDDAG-TISDAG
Stöd till yrkesverksamma anhöriga - vilket stöd upplevs värdefullt
Många anhöriga ger hjälp, stöd och vård till en närstående vid sidan av sitt arbetsliv. För att kunna göra detta
behövs stöd på olika sätt. Hur kan detta stöd se ut? I föreläsningen presenteras resultat från en studie kring vad
yrkesverksamma anhöriga upplever och skattar som värdefulla stöd. Med detta som grund resoneras kring hur
man kan gå vidare och utveckla anhörigstöd. Speciellt fokus riktas till användningen av Informations- och kommunikations teknologier (IKT).
Stefan Andersson är specialistsjuksköterska inom vård av äldre, projektmedarbetare vid Nka samt doktorand
inom vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet Kalmar/Växjö.
Hur stödjer vi anhöriga till personer med psykisk ohälsa
Goda exempel och samlat kunskapsmaterial om bemötande och stöd till anhöriga. Presentation av aktiviteter
och insatser som stödjer och hjälper anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Det har bl a tagits fram en
handbok för anhörigkonsulenter, lanserats en kampanj i sociala medier ”Vem hjälper den som hjälper”, presenterats en film för yrkesverksamma och anordnats konstkurs för anhöriga, anhörighelger med mera.
Ingrid Lindholm, projektledare och Jenny Lindström, kommunikationsansvarig, Anhörigprojektet
Delaktighet och välfärdsteknologi
Välfärdsteknologi är kunskapen om digital teknik som kan användas för att öka delaktighet, självständighet,
aktivitet och trygghet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet med välfärdsteknik ska alltid utgå från
användarnas behov. Det är viktigt att den teknik som utvecklas är tillgängliga för alla och att tillgången till teknik
är lika oavsett var i landet en person bor.
Monica Rydén har under de senaste tio åren drivit olika utvecklingsprojekt inom kognitionsområdet på
Myndigheten för delaktighet och Hjälpmedelsinstitutet.
Jag är inte arg på dig - Behöver bara vara lite för mig själv och en dag
kommer ju allting att bli som vanligt igen
Föredraget beskriver hur Christer under drygt 30 år hanterat de olika problem och frågeställningar som han
ställts inför som nära anhörig till en som drabbats av kronisk psykisk sjukdom. Trots att Christer är enda syskonet så upplever han sig som ensambarn då brodern Lars brutit all kontakt med sin omgivning, ett uttryck för hur
sjukdomen tagit över hans liv på ett destruktivt sätt.
Christer Thernfrid är leg. läkare och specialist i klinisk neurofysiologi med inriktning på preventiv medicin,
sömn och stressfysiologi.
HUVUDFÖRELÄSNING EFTERMIDDAG-TISDAG
När kriget är det enda jag minns
Traumatiska händelser påverkar oss på olika sätt beroende på när i livet de skedde och symptomen kan se olika
ut i olika skeden i livet. Det är inte ovanligt att en person kunnat dölja och hålla undan symptom på posttraumatisk stress (PTSD) under sitt yrkesverksamma liv och utvecklar svårigheter först som äldre. Det naturliga åldrandet
och minnessvårigheter accelereras av PTSD och risken att utveckla demens är högre hos traumatiserade. Hur
hjälper vi bäst traumatiserade äldre, och hur skyddar vi dem som utvecklar demens från att tvingas bära sina
minnen hela livet?
Frida Johansson Metso, leg psykolog och biträdande verksamhetschef
Röda Korsets Center för torterade flyktingar.
Jag njuter så länge jag varar
Erik anser att blanda allvar med humor är ett av de bättre sätten att ta till sig lite tuffare utmaningar. Erik föddes
med en av världens mer ovanliga sjukdomar och är sjuk än idag. Efter hundratals dagar bakom sjukhusets vita
väggar har han lärt sig uppskatta de små sakerna i vardagen. Han har lärt sig optimera sin vardag för att få ut så
mycket som möjligt av den trots en kropp som kämpar emot. Att lära skratta är bästa medicinen bara man varvar
det med allvar och eftertanke, då utvecklas vi som personer och lättare kan göra något av de bekymmer som
fyller vår vardag.
Erik Ståhl
Jessica Falk underhåller på Bruket efter Anhörigriksdagen
På kvällen efter Anhörigriksdagens första dag, har man som deltagare möjlighet att äta middag på
Bruket i Varberg. Under middagen kommer musikern och föreläsaren Jessica Falk att underhålla med
sång och musik samt berätta om sin tuffa livsresa.
Du kommer att bli inspirerad, peppad och målinriktad. Framför allt kommer du fundera över var du
står just ni i ditt liv och vad du vill göra av det.
Föreläsningar och seminarier
ONSDAG 10 MAJ
PARALLELLA SEMINARIER FÖRMIDDAG-ONSDAG
Gräv där du står!
Oavsett vem eller vad du är i anhöriglandet kan du behöva verktygen som underlättar för dig.
Vi erbjuder karta och kompass för att utveckla stödet till anhöriga.
Lennarth Johansson, Forskningsledare, Äldrecentrum, Stockholm
Mailis Lundgren, Anhörigas Riksförbund
Om myndigheternas serviceskyldighet att vara dig till hjälp!
Vad kan du egentligen kräva av en myndighet som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kommunen??
Vad säger Förvaltningslagen? Det är inte lätt att göra sin röst hörd, varken som anhörig eller som lekman i möten
med stora myndigheter.
Här har du möjlighet att ta del av viktig information utifrån den lag som styr
myndigheternas skyldighet att ge den hjälp du behöver!
Erik Ward, fd chefsjurist på Försäkringskassan lotsar oss igenom Förvaltningslagen
Anhörig och doktor - på samma gång?
Som läkare behöver man ge svåra besked ibland och man är van att hantera vårdens villkor och irrgångar. Men
när man plötsligt är anhörig till någon som är svårt sjuk är det knepigt att veta vilken roll man ska ta. Det är inte
alltid lätt att hitta ett sätt att förhålla sig till vården när man är medicinskt insatt, men dessutom själv emotionellt engagerad. Denna föreläsning speglar ambivalensen i att vara doktor och anhörig samtidigt och frustrationen det kan leda till.
Sophia Rössner är ST-läkare i endokrinologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm
Arvssynden
En föreläsning om skuld och skam och hur det är att vara förälder till en missbrukare. Både Leffe
och Peter har egen erfarenhet av missbruk och berättar här om hur svårt det kan vara att som
förälder tvingas uppleva hur ens barn hamnar i ett eget missbruk. Hur kunde det gå så, vad gjorde
vi för fel? Skulden och skammen pockar på uppmärksamhet, vad kan man göra åt detta? Leffe och
Peter berättar också om hur de gjort för att hjälpa sina barn.
Leif Winbladh och Peter Jacobsson grundare av Våga Va.
HUVUDFÖRELÄSNING MORGON/FÖRMIDDAG-ONSDAG
Samordning - det svåraste och det viktigaste
Hur kommer det sig att den svåraste, mest komplexa och tidskrävande insatsen – samordning - ofta hamnar i
knät på anhöriga? Efter en kartläggning av lagar och föreskrifter om samordning kommer jag att beskriva vad
samordning innebär. Och vad är SIP – Samordnad Individuell Planering? Vad vinner den enskilde på att insatserna samordnas. Sist - ett recept på hur man gör.
Lisa Andersson är verksam som föreläsare, handledare och författare.
Lisa är anhörig inom äldreomsorgen sedan många år.
Hjärnkraft och hjärnsvikt
Kunskap om hur hjärnan fungerar är ett viktigt redskap i mötet med våra medmänniskor. Särskilt viktigt är det i
mötet med individer som har kognitiva nedsättningar då det ger oss redskapen för ett adekvat bemötande.
Dessutom bidrar denna kunskap till självkännedom om hur vi själva fungerar vid tex stress. Beata Terzis har
mångårig erfarenhet av forskning och kliniskt arbete inom området Kognitiva sjukdomar. Hennes föreläsning tar
sin utgångspunkt i hur medarbetare och närstående på ett bättre sätt kan förstå och bemöta den som drabbas av
kognitiva nedsättningar.
Beata Terzis, med. dr, leg. psykolog och sakkunnig i kognition inom Frösunda Omsorg
PARALLELLA SEMINARIER EFTERMIDDAG-ONSDAG
Återhämtning - Visst är det möjligt!
... om vad jag som anhörig kan göra för att stötta någon med psykisk ohälsa! Återhämtning från psykisk ohälsa
är möjligt - med rätt stöd och rätt hjälp så ökas förutsättningarna. Men vad kan jag då som anhörig göra? Och
vad innebär egentligen Återhämtning från psykisk ohälsa?
Jouanita Törnström, Återhämtningskonsult inom psykiatri i egna företaget med huvudsak föreläsningar från
egna erfarenheter av svår psykisk ohälsa. Kursledare i Första Hjälpen till Psykisk Hälsa.
Barn som anhöriga - barnrättsstrategerna har ordet
Hässleholms barnrättsstrateger berättar om hur kommunen arbetar för att uppmärksamma barn som anhöriga.
Föredraget innehåller bland annat presentation av Blandat Lärande Nätverk i nordöstra Skåne och om samarbetekring LOTS-modellen/SIP.
Kristina Kjellqvist är specialpedagogisk samordnare på Centrala Barn- och Elevstödsenheten i Hässleholm.
Stina Lindén är anhörigstrateg med ett förvaltningsövergripande uppdrag, omsorgen, socialtjänsten och barn
och utbildningsförvaltningen.
Karlstad kommun - Anhörigstöd på rätt sätt?
Karlstads kommun har gått ut med att de vill bli bäst i Sverige på anhörigstöd. Marléne Lund Kopparklint,
ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Karlstads kommun, kommer tillsammans med några kollegor att
berätta om hur kommunen arbetar med anhörigstöd i dag och hur de vill utvecklas framåt.
Marléne Lund Kopparklint, ordförande vård- och omsorgsnämnden, Karlstad
Min resa fram tills idag - som lillasyster till en storebror med en svår
CP-skada från födseln
En personlig livsberättelse där Jessica delar med sig av sina egna erfarenheter om hur det är att vara lillasyster
till en storebror med en svår CP-skada från födseln. Jessica beskriver en vardag som bland annat har inneburit
ett utanförskap, en ensamhet, mycket skratt men som också har krävt ett visst mod. Som lillasyster har hon fram
tills idag behövt vara sin egen karta och kompass.
Jessica Lerner är diplomerad coach, inspiratör och eldsjäl.
HUVUDFÖRELÄSNING EFTERMIDDAG-ONSDAG
Varför pratade vi aldrig om att pappa hade en psykisk sjukdom?
Hasse Brontén växte upp med en pappa som hade diagnosen manodepressiv. Först många år senare har Hasse
öppet berättat sanningen om hur hans pappa dog. Inte på grund av cancer som länge var den stående lögnen.
Varför är det fortfarande lite tabu kring psykiska sjukdomar? Var går gränsen mellan personlighet och diagnos? På
ett varmt men samtidigt mycket underhållande sätt berättar Hasse om sina erfarenheter och tankar kring att växa
upp med en pappa som inte riktigt var som alla andra.
Hasse Brontén är komiker, konferencier, skådespelare, speakerröst, moderator och föreläsare.
Lisa Syrén, moderator under Anhörigriksdagen
telefon 010-155 70 60
www.anhorigasriksforbund.se
www.facebook.com/AnhorigasRiksforbund
www.twitter.com/_anhorig
Download