SBK/PLANBESKRIVNING v 2

advertisement
datum
diarienummer
2015-05-26
2013-00407
Dp 5367
GRANSKNINGSHANDLING
PLANBESKRIVNING
Detaljplan för fastigheten ÅLKISTAN 6 mm i Bunkeflostrand i
Malmö
INLEDNING
DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett bostadshus på en avstyckad del av fastigheten Ålkistan 6 samt till den avstyckade delen överföra en ca 2,0 meter bred markremsa vid Oxelallén (enligt gällande plan gångfartsområde) från den
kommunala fastigheten Bunkeflostrand 22:1. Planändringen innebär att del av den i
gällande plan redovisade icke byggbara marken mot Oxelallén ”prickad mark” på Ålkistan 6 tas bort, vilket då skapar möjlighet till avstyckningen.
PLANHANDLINGAR
Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, samrådsredogörelse och
denna planbeskrivning.
PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen handläggs med förenklat planförfarande enligt 5 kap 7§ plan- och bygglagen, (2010:900) och kommer att antas av stadsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges ställe i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen.
Detaljplanen har bedömts sakna intresse för en bredare allmänhet och är förenligt
med översiktsplanen samt Länsstyrelsen granskningsyttrande över översiktsplanen.
Genomförandet bedöms inte heller medföra en betydande miljöpåverkan och därför
finns förutsättningar för enkelt planförfarande.
PLANDATA
V 140224
Planområdet ligger i norra Bunkeflostrand, öster om Klagshamnsvägen vid Oxelallén.
Planområdet omfattar fastigheten Ålkistan 6 samt en liten del av fastigheten Bunkeflostrand 22:1. I norr begränsas fastigheten av Oxelallén och i övriga väderstreck av
fastigheter inom kvarteret Ålkistan.
1 (8)
Planområdets area är ca 2700 m2. Fastigheten Ålkistan 6, 2624 m2, är i enskild ägo.
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan
som avses i 6 kap 11§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning
upprättats.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN
Planområdet berörs av riksintresse för kustzonen enligt 4 kap 4 § i miljöbalken. Förtätningen inom tätorten bedöms inte vara av påtaglig skada på riksintresset.
ÖVERSIKTSPLAN
Området redovisas i översiktsplanen som bostäder.
GÄLLANDE DETALJPLANER
Området är tidigare planlagt. Berörda gällande detaljplaner är PL 1459 och Dp 4034.
I den södra delen av planområdet gäller PL 1459. Planen föreskriver bostäder i en
våning. För norra delen av området gäller Dp 4034 (se nedan). Planen redovisar här
bostadsändamål utan byggrätt.
Utdrag ur detaljplan, Dp 4034, med planområdet inlagt med röd begränsningslinje
2 (8)
Del av gällande detaljplaner upphör att gälla inom planområdets gränser i samband
med att denna detaljplan vinner laga kraft.
PLANFÖRSLAG
Planområdet ligger vid Oxelallén i norra delen av Bunkeflostrand i ett område med i
huvudsak låg bostadsbebyggelse. Planområdet omfattar fastigheten Ålkistan 6 och en
liten del av Bunkeflostrand 22:1. Ålkistan 6 är i den södra delen bebyggd med ett envånings bostadshus. Den norra delen är en traditionellt planterad villaträdgård, som i
norr mot Oxelallén och vid gränsen mot Ålkistan 17 i väster har en kraftigt utvecklad
häck. Mot Oxelallén finns också fastighetens in- och utfart. Oxelallén är planlagd som
ett gångfartsområde, vilket innebär att all trafik sker på fotgängarens villkor.
Fastigheterna väster om planområdet, Ålkistan 5, 7, 9 och 14, är bebyggda med envåningshus. En något äldre bebyggelse i 1½- våning finns öster om planområdet.
Området omedelbart norr om Oxelallén är jordbruksmark men planlagt i detaljplan,
Dp 4560, som naturområde (se sidan 6). Naturområdet är en del av ett planerat grönstråk, Bunkeflo kalkstråk, från Annestad bostadsområde i öster till Lernacken i väster.
Det cirka 40 meter breda parkstråket avses bl.a. innehålla dagvattendike och möjligheter för rekreation, lek- och skönhetsupplevelser. Norr om naturområdet och söder
om Yttre Ringvägen innehåller planen möjlighet för bostäder- och kontorsverksamheter.
BEBYGGELSE
Planförslaget syfte är att göra det möjligt att bygga bostadshus på en avstyckad del
från fastigheten Ålkistan 6. Bostadshuset föreslås vara i ett plan med begränsad taklutning 30 grader, liknande de befintliga husen på Ålkistan 5, 6 och 7 samt för föreslagen byggrätt på Ålkistan 17. Huvudbyggnaden ska placeras med långsidan mot
Oxelallén och i övrigt 5, 0 meter från fastighetsgräns. Ut- och infart skall ske mot
Oxelallén. Möjlighet till garage och uthus ges i den östra delen.
För stamfastigheten har planförslagets bestämmelser anpassats till befintlig byggnad.
Dessutom föreskriver planen att stamfastigheten Ålkistan 6 skall ha in- och utfart, på
kartan betecknat med y, mot Oxelallén.
KULTURMILJÖ
ARKEOLOGI
Den föreslagna förtätningen inom fastigheten Ålkistan 6 ska föregås av en arkeologisk
utredning eftersom platsen befinner sig endast cirka 50 meter från en känd fornlämning. Länsstyrelsen ska kontaktas i denna utredning.
Fornlämningen, en palissadanläggning från yngre stenåldern, utgörs av jordfyllda
stolphål efter de tusentals stolpar som varit nedgrävda i moränleran. Funktionen är
omtvistad, men kanske har här varit en handelsplats för flintyxor eller en helig plats
som fyllde en funktion i den förhistoriska religionsutövningen.
TRAFIK
Gatunätet i området är utbyggt. Angöring till de nya fastigheterna kan ske från
Oxelallén dels västerut till Klagshamnsvägen och dels österut via Björkallén och Bun-
3 (8)
keflovägen fram till Klagshamnsvägen, som är en av huvudgatorna i Bunkeflostrand.
Dock är avsikten på längre sikt, enligt gällande plan, att den västra anslutningen till
Klagshamnsvägen skall stängas, vilket innebär att Oxelallén förses med en återvändsplats. Den då avbrutna gångförbindelsen ersätts med möjlighet för att nå befintlig
busshållplats på Klagshamnsvägen via det planerade gångstråket i naturområdet norr
om Oxelallén och Bunkeflostrand 9:168.
KOLLEKTIVTRAFIK
Planområdet är välförsörjt med kollektiva stadsbussar (linje 4) på Klagshamnsvägen/Kalkbrottsgatan, som har hållplatser på cirka 250 meter från planområdet.
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
I den södra delen av parkstråket, norr om Oxelallén, planeras ett gång- och cykelstråk
som leds in på Oxelallén. Stråket kopplar ihop Lernacken med Annestads bostadsområde.
PARKERING OCH ANGÖRING
Parkeringsbehovet ska tillgodoses på den egna fastigheten. Två platser ska finnas per
fastighet.
Oxelallén kommer i första hand användas för korttidsparkering och angöring.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
I Oxelallén finns vattenledning, el- och telekablar samt en gasledning. Avloppsledningar finns i Strandmarksvägen.
Ålkistan 6 har servisledningar till el, gas och teleledningarna i Oxelallén och servisledning till vatten, spill- och dagvattenledning i Strandmarksvägen.
VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP
Uppförandet av byggnad på avstyckad fastighet innebär att el- och gasledningar samt
eventuell telekabel behöver flyttas. Nya anslutningspunkter behöver anordnas för
respektive fastighet. Anslutning till kommunalt vatten kan ske till befintlig ledning i
Oxelallén. Avloppsanslutningen till det kommunala nätet för den nya fastigheten bedöms endast kunna beredas, på samma sätt som idag sker för Ålkistan 6, i anslutning
söderut vid Strandmarksvägen, via upprättat ledningsservitut på fastigheten Ålkistan
7, för Ålkistan 6.
VÄRME
Fjärrvärmenätet är inte utbyggt. Gas och el är alternativa möjligheter. El- och gasledning finns i Oxelallén.
BEFINTLIG KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE
I stadsdelen finns skolor, förskolor, sporthall, idrottsplats, Bunkeflo strandkyrka,
köpcentra etc.
FASTIGHETER OCH MARKRESERVAT
FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER
Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelningsbestämmelser.
4 (8)
GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN
ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden inom de delar som utgörs av
kvartersmark.
TIDPLAN
Detaljplanen beräknas vara klar för antagande i juni 2015.
TEKNISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
En arkeologisk undersökning av området kan eventuellt behöva beställas och bekostas av byggherre. Ingrepp i fornlämning regleras i Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. och beslut gällande detta fattas av Länsstyrelsen.
Nödvändig grundundersökning förutsätts bli framtagen av byggherre i samband med
bebyggandet av området.
Planområdet är beläget inom en insatstid för räddningstjänsten som inte överstiger 10
minuter.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med VA-Syd. Flödet i
brandposterna ska dimensioneras enligt VAV-normen p-83, tabell 2.3. Avståndet
mellan brandposterna ska vara max 150 meter. Byggherre ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglov.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet mellan
körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan brandpost
och uppställningsplats ska vara max 75 meter. Byggherre ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovansökan.
I samband med bygglov ska byggherren redovisa mer detaljerade bullerberäkningar
för att säkerställa att tillämpliga riktvärden följs.
Den nya fastigheten måste beredas utrymme i form av ledningsservitut för avloppsledningar på Ålkistan 6 och 7,då anslutning inte kan ske till ledningar i Oxelallén.
Ledningarna måste anslutas till det kommunala nätet i Strandmarksvägen.
EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Kostnaden för utarbetandet av detaljplanen regleras i taxa för stadsbyggnadskontorets
verksamhet, reviderad av kommunfullmäktige 2013-04-23 och gällande fr.o.m. 201305-02. Kostnaden består av en startavgift och en planavgift. Avgifterna regleras i
startavtal respektive planavtal.
Nödvändig flytt av gas-, va-, tele-, eller elledningar bekostas av fastighetsägaren.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
FASTIGHETSBILDNING
Ny fastighet inom planområdet kommer att bildas genom avstyckning.
Ansökningar om förändringar av fastigheter, ska lämnas till Lantmäterimyndigheten
Malmö stad.
5 (8)
DETALJPLANENS KONSEKVENSER
MILJÖKONSEKVENSER
RISKER OCH SÄKERHET
Inga åtgärder bedöms vara nödvändiga med hänsyn till säkerhet och risker.
LUFTKVALITET
Enligt den beräkning av luftföroreningar som gjorts över Malmö stad har området
inte några höga nivåer av kvävedioxider.
VATTENKVALITET
Dagvatten från planområdet avleds via kommunala dagvattenledningar till den slutliga
recipienten Öresund.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon risk för
försvårande av att uppnå mål för miljökvalitetsnormer för vatten.
MARKFÖRORENINGAR
Planområdet bedöms inte innehåller någon förorenad mark. Fastigheten har historiskt
sett endast använts för bostad eller vård.
TRAFIKBULLER
Särskild bullerutredning bedöms inte vara behövlig att upprätta i planskedet. Enligt
stadens upprättade översiktliga trafikbullerkarta redovisas bullernivåer vid planområdet från trafik på framför allt Yttre Ringvägen men även Kalkbrottsgatan som är låga,
men inte inom riktvärdet. Särskilda störningsskydd inte är möjliga anordna som reducerar inkommande buller. Dock föreskriver planen att ny huvudbyggnad skall ligga i
norra delen av tomten med långsidan mot bullerstörd sida, så att riktvärden för uteplats innehålls på den södra. Sett i ett längre perspektiv kommer bullernivåerna från
Yttre Ringvägen att reduceras, då området mellan Yttre Ringvägen och planområdet
kommer att bebyggas. För området gäller detaljplan, Dp 4560, (se sidan 7). I samband
med beviljande av bygglov kommer frågan om bullerutredning följas upp.
6 (8)
Utdrag ur Dp 4560, planområde rött.
Enligt Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 ska följande riktvärden innehållas vid
nybyggnad av bostäder:
Utomhus 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad
Utomhus 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats
Inomhus 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå
Inomhus 45 dB(A) maximal ljudnivå nattetid
Stadsbyggnadskontoret tillämpar ovanstående riktvärden med det tillägget att avsteg
kan göras från ekvivalentvärdet utomhus på 55 dB(A). Om detta krav inte kan uppnås
kan bebyggelsen ändå accepteras om det utanför fönster till minst hälften av boningsrummen i varje bostad är högst 50 dB(A) ekvivalent och högst 70 dB(A) maximal
bullernivå. Av de rum som vetter mot den ljuddämpade sidan ska minst ett rum vara
vänt mot en gårdssida. Minst halva gårdsytan måste ha en ekvivalent trafikbullernivå
som inte överstiger 50 dB(A). Riktvärdena för trafikbullernivå inomhus och på uteplats ska alltid innehållas.
KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER
Fastigheten Ålkistan 6 kommer genom avstyckning att avstå mark till ny fastighet.
Fastigheten Bunkeflostrand 22:1 kommer att avstå mark till den avstyckade delen.
7 (8)
SAMHÄLLSKONSEKVENSER
BARNPERSPEKTIV
Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planområdet har
goda förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom bl.a. ett
säkert och utvecklat gång- och cykelvägnät och närhet till natur- och parkområden.
TILLGÄNGLIGHET
Planområdet är tillgängligt för personer med olika fysiska förutsättningar och behov.
ADMINISTRATIVA FRÅGOR
GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner
laga kraft.
UNDERLAG TILL PLANARBETET
MILJÖBYGGPROGRAM SYD
Miljöbyggprogrammet är kommunens program för hållbart byggande och ska följas
vid nybyggnation på mark som kommunen äger, säljer eller upplåter. På övrig mark är
programmet vägledande vid nybyggnation och gäller för både bostäder och lokaler.
TILLÄMPNINGSSKRIFT OM TRAFIKBULLER
Dokumentet beskriver vilka krav Malmö stad ställer vid planering och byggande av
bostäder och är godkänd av stadsbyggnadsnämnden. Malmö stads tillämpning är till
viss del en anpassning av Boverkets allmänna råd 2008:1 om planläggning för bostäder i bullerutsatta miljöer.
PARKERINGSPOLICY OCH PARKERINGSNORM
Behov av bil- och cykelparkering för bostäder och olika verksamheter regleras i Parkeringspolicy och Parkeringsnorm för bil, mc och cykel i Malmö, Pr 3087, antagen av
kommunfullmäktige i september 2010. Parkeringsnormen gäller som vägledning vid
detaljplaneläggning och som krav vid bygglovgivning.
AVFALLSPLAN 2011-2015 FÖR MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN
Avfallsplanen innehåller mål och strategier för avfallshanteringen.
Josephine Nellerup
Planchef
Lars-Erik Englund
Planhandläggare
8 (8)
Download