Planbeskrivning

advertisement
SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE
SAMRÅDSHANDLING
2017-02-27
DNR: 16SBN91
HANDLÄGGARE: SARA ANDERSSON
Planbeskrivning
Del av Stigslund 6:1 m fl, Kv Klippet, Lasset & Vältan
Detaljplan för bostadsändamål
Gävle
kommun, Gävleborgs län
Gävlekommu
Samrådstid: 11 april – 9 maj 2017
0
PLANBESKRIVNING
DNR: 16SBN91
Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att se över byggrätten inom kvarteren Klippet, Lasset och
Vältan i Stigslund för att skapa en detaljplan som bättre överensstämmer med
verkligheten.
Området omfattas av en detaljplan från 1957 som gör att det i dagsläget är svårt
att bevilja bygglov i området. En rad avsteg har tidigare gjorts från den gällande
planen angående byggnadernas placeringar, största tillåtna bruttoarea och
uppförande av radhus och kedjehus istället för friliggande hus som planen avsåg.
Dagens lagstiftning gör dock att möjligheten till avsteg är mer begränsad.
Förenligt med miljöbalken
Inga riksintressen berörs eller miljökvalitetsnormer överskrids av
detaljplaneförslaget.
Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget i Stigslund, ca 3 km norr om centrala Gävle.
Avgränsningen för planområdet är kvarteren Klippet, Lasset och Vältan i
anslutning till Stigsrundan.
Översiktskarta, röd markering visar planområdet som är beläget i stadsdelen Stigslund.
Areal och markägoförhållanden
Planområdet omfattar ca 2,3 hektar och berör 37 stycken fastigheter.

Stigslund 6:1 och 27:1 ägs av Gävle kommun.

Stigslund 24:1-24:7, 26:1-26:10, 26:11-26:18 och 27:2-27:11 ägs
av privatpersoner.
1
PLANBESKRIVNING
DNR: 16SBN91
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Översiktsplanen anger ingen specifik markanvändning för området. Föreslagen
detaljplan strider därför inte mot den.
Detaljplaner
För området gäller detaljplan från 1957-10-10 med aktnr 2180-8175.
Detaljplanen anger friliggande bostäder i två våningar med en maximal
byggnadshöjd på 7,4 meter och högst en femtedel av tomten får bebyggas. Denna
bebyggelse med fristående villor i en till två våningar som planen avsåg har inte
fullföljts, utan istället har kedjehus i en våning uppförts i området. Förutom för
uppförande av radhus/kedjehus istället för friliggande villor som planen avsåg,
har dispenser tidigare även getts på byggnadernas placering och största tillåtna
byggnadsarea. I illustrationen nedan är befintliga byggnader är inritade på
plankartan för den gällande detaljplanen, vilket visar hur verkligheten och den
gällande detaljplanen skiljer sig åt.
Gällande detaljplan. Visar förhållandet mellan byggrätten i planen och befintliga byggnader. Aktuell
detaljplanegräns är markerad i rött.
Miljökonsekvensbeskrivning
En behovsbedömning har upprättats för att avgöra om planens genomförande
kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Genomförandet bedöms inte ge
2
PLANBESKRIVNING
DNR: 16SBN91
upphov till betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har
därför inte upprättats. Länsstyrelsen delar denna uppfattning.
Kommunala beslut i övrigt
Positivt planbesked har lämnats av Samhällsbyggnadsnämnden i mars 2016 med
uppdrag till Samhällsbyggnad Gävle att upprätta detaljplan.
Förutsättningar och förändringar
Natur
Planområdet består huvudsakligen av kedjehus med ianspråktagen tomtmark
och tillhörande gator. Området sluttar åt öster vilket gör att höjdskillnaden
mellan bostadstomter och gata vid ett flertal fastigheter tas upp av stödmurar. I
den södra delen av området sträcker sig en flik av Sätraskogen in i
bostadsområdet. Denna yta av naturmark är klassad som närpark/natur i
kommunens grönstrukturinventering och består av uppvuxna löv-och barrträd
såsom björkar och tallar samt en del busk-och slyvegetation.
Ortofoto över planområdet, detaljplanegränsen är markerad i rött.
3
PLANBESKRIVNING
DNR: 16SBN91
Befintlig bebyggelse
Omkringliggande bebyggelse
Planområdet omges av bostadsbebyggelse i en till två våningar med en
blandning av friliggande villor och radhus.
Inom planområdet
Inom planområdet finns 37 stycken kedjehus i en våning. Byggnaderna har
träfasader målade i varierande kulörer. Takformen är relativt platt på alla
byggnader i området där sadeltak är vanligast på huvudbyggnaderna och
pulpettak på garage samt övriga komplementbyggnader. De låga kedjehusen
skapar en tydlig sammanhängande karaktär åt hela området men placeringen av
huvudbyggnaden i förhållande till garage och andra bostadskomplement delar in
området i två olika typer.
På bostadsfastigheterna belägna med entréer riktade åt norr är garagen på
majoriteten av fastigheterna utstickande från huvudbyggnaden, vilket bildar en
skyddad förgård framför entrén till huvudbyggnaden.
Vid bostadsfastigheterna som har entrén åt norr bildas skyddade förgårdar mellan de
utstickande garagebyggnaderna.
Bostadsfastigheterna med entréer riktade åt söder har garagen placerade i linje
med huvudbyggnaden. Detta skapar en relativt jämn fasad mot gatan i
jämförelse med fastigheterna med entréerna riktade åt norr.
Vid bostadsfastigheterna som har entrén åt söder bildas en relativt jämn
sammanhängande fasad med garage och huvudbyggnader.
4
PLANBESKRIVNING
DNR: 16SBN91
Bestämmelser i detaljplanen

Byggrätten anges i största tillåtna byggnadsarea och antal tillåtna
våningar. Byggnadsarean får uppgå till maximalt 45 % av
fastighetsarean inom respektive fastighet. Byggnad får uppföras i
maximalt en våning och största tillåtna takvinkeln är 10 grader.

Mark där byggnad inte får uppföras, s.k. prickmark, styr
placeringen av tillkommande byggnader. Prickmark finns i anslutning
till fastighetsgräns mot allmän plats och inom kvarteret Lasset även mot
andra bostadsfastigheter, för att inte bebyggelse ska uppföras för nära
exempelvis gatumark. Inom kvarteret Lasset finns prickmark även mot
andra bostadsfastigheter, mellan de två raderna av bostäder.

Områden som är avsatta för att skydda ledningar är förlagda med uområde på plankartan. Berörda områden får inte bebyggas och ska vara
tillgängliga för ledningsägaren. Det innebär också att hänsyn behöver tas
vid till exempel markarbeten.
Utsnitt ur plankartan. Orange markering visar hur
det ser ut på en yta som är förlagd med u-område
för att skydda ledningar.
Friytor
Planområdet ligger ca 250 meter från Sätraskogens naturreservat. Området är
ett av Gävles viktigaste områden för motion och närrekreation, där det bland
annat finns motionsspår, vindskydd och grillplatser.
Gator och trafik
Kollektivtrafik
Busshållplats finns i direkt anslutning till planområdet längs med Furumovägen.
Hållplatsen trafikeras av stadslinjebuss 5 som avgår med 15 minuters intervall
under högtrafik.
Parkering
Parkering för bil och cykel sker på kvartersmark inom respektive fastighet.
Gator
Området angörs vid Stigsrundan som ansluter till Forsbyvägen via Vallarstigen
och Hjortstigen.
Störningar
Buller
Detaljplaneförslaget innebär en utökning av befintliga byggrätter och inga nya
fastigheter ska bildas, därmed förväntas ingen ökning av trafiken ske. Vissa
5
PLANBESKRIVNING
DNR: 16SBN91
fastigheter inom området är påverkade av både tåg- och vägbuller. Enligt
bullerberäkning (WSP, 2013) ligger ekvivalent ljudnivå för tåg och väg
kombinerat på under 55 dB(A) inom alla bostadsfastigheter. Maximal ljudnivå
för tåg och buller kombinerat uppgår till mellan 65 till 75 dB(A) med den högsta
nivåerna i områdets södra och östra delar.
Maximala ljudnivåer från väg och tåg kombinerat. Planområdet markerat med svart ring.
Luft
Luftföroreningsberäkningar (LVF, 2012) visar att det årliga medelvärdet för
kvävedioxid ligger i intervallet 5-10 µg/m3 luft och det dagliga medelvärdet i
intervallet 15-24 µg/m3 luft. Halten partiklar PM10 ligger i intervallet 16-18
µg/m3 luft.
Radon
Området ligger inom lågriskområde för radon. Byggnader där människor
stadigvarande vistas ska byggas radonskyddat.
Förorenade områden
Vid en översiktlig kartläggning inom kommunen har flera gator inom
planområdet bedömts löpa risk att vara belagda med tjärasfalt. Påträffas
förorening i samband med grävning och upprivning av asfalt ska anmälan göras
enligt Miljöbalken 10 kap 11§ till miljö- och hälsoskyddsavdelningen,
Samhällsbyggnad Gävle. I övrigt bedöms det inte finnas några förorenade
områden som påverkar planområdet.
Teknisk försörjning
Eftersom området redan är bebyggt är teknisk försörjning ordnad.
Vatten, spillvatten och dagvatten
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten
och dagvatten. Eftersom området redan är bebyggt med bostäder bedöms
genomförandet av detaljplanen inte innebära någon betydande förändring av
dagvattensituationen.
Ledningar
Vid vissa bostadsfastigheter korsar anslutande elledning grannfastigheten innan
den når fram till fastigheten. Dessa ytor är förlagda med u-område på
plankartan.
6
PLANBESKRIVNING
DNR: 16SBN91
El
En transformatorstation finns i områdets sydvästra del. Ytterligare en
transformatorstation finns strax norr om området.
Fastighetsbildning
Med fastighetsbildning avses bl.a. nybildning av fastigheter, ändring av
fastigheters gränser och bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut och
ledningsrätter. Fastighetsbildningsåtgärder prövas i en lantmäteriförrättning
som handläggs av Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun.
Inom planområdet finns u-område för underjordiska ledningar inom
förgårdsmarken på vissa bostadsfastigheter. Ledningsrätt för berörda ledningar
kan sökas och bekostas av ledningsrättshavaren.
Konsekvenser av planens genomförande
Konsekvenser för miljön och människors hälsa
Buller
Ekvivalenta ljudnivåer bedöms enligt bullerberäkning klaras enligt uppsatta
riktvärden för trafikbuller. På de flesta fastigheter bedöms det vara möjligt att
ordna uteplatser med ljudnivåer under 70 dB(A). Fastigheterna i södra
planområdet kan ha svårt att ordna uteplatser som klarar dessa nivåer. Då syftet
med planen är att utöka byggrätten för befintliga byggnader och inte
nyetablering av bostäder bedömer kommunen att bullernivåerna är acceptabla.
Luft
Låg trafikförändring förväntas till följd av planförslaget. Varken
miljökvalitetsnormer eller preciseringar för miljökvalitetsmålet Frisk luft
förväntas överskridas till följd av planen.
Sociala konsekvenser
Detaljplanens begränsade omfattning gör att de sociala konsekvenserna inte blir
betydande.
Landskapsbild
Eftersom området är redan är bebyggt bedöms inte detaljplanens genomförande
innebära någon betydande påverkan på landskapsbilden. För att behålla den
enhetliga karaktären i området minskas tillåtet antalet våningar från två
våningar i den gällande detaljplanen till en våning i den nu framtagna
detaljplanen.
Möjligheten att bebygga sin fastighet
Detaljplanen innebär en ökning av byggrätten för berörda bostadsfastigheter
jämfört med gälande detaljplan, vilket medför att ytterligare
komplementbyggnader kan uppföras på de fastigheter där hela byggrätten inte
redan är utnyttjad.
På vissa fastigheter finns byggnader eller skärmtak på mark som i detaljplanen
planläggs som s.k. prickmark, det vill säga mark där byggnad inte får uppföras,
7
PLANBESKRIVNING
DNR: 16SBN91
vilket innebär att byggnadsdelar som rivs inte säkert får återuppföras. Det
samma gäller de fastigheter som överskrider angiven byggrätt.
Utsnitt ur plankartan där orange markering visar
hur det ser ut när ett skärmtak är uppfört på s.k.
prickmark
Fastighetskonsekvenser
Nedan redovisas detaljplanens konsekvenser (främst fastighetsrättsliga) som i
dagsläget kan bedömas för respektive fastighet. Beskrivningen är gjord i enlighet
med förslag till detaljplan och innebär inget ställningstagande från
lantmäterimyndighetens sida.
Privatägda fastigheter
Alla privatägda fastigheter inom planområdet (Stigslund 24:1-7, 26:1-18 och
27:2-11) planläggs som B, bostadsändamål, med en största tillåtna byggnadsarea
på 45 % av fastighetsarean. Byggnad får uppföras i maximalt en våning och vind
får inte inredas. Nedan beskrivs fastighetskonsekvenserna för respektive
fastighet.
U-områden (områden för ledningar) belastar följande fastigheter inom
förgårdsmarken:
Stigslund 26:3-4, 26:6-9 och 27:2-10
Kommunägda fastigheter
Del av Stigslund 6:1:

Ca 80 kvadratmeter planläggs som E, teknisk anläggning.

Resterande del av fastigheten inom planområdet planläggs som allmän
platsmark, natur och gata.
Stigslund 27:1:

Planläggs som allmän platsmark, natur.
Ekonomiska frågor
Gävle kommun bekostar framtagandet av detaljplanen. Särskild planavgift tas ut
i samband med bygglov för den byggrätt som utnyttjas vid bygglovtillfället.
Ledningsrätter söks och bekostas av ledningsägaren.
8
PLANBESKRIVNING
DNR: 16SBN91
Tekniska frågor
Utredningar
I detaljplanearbetet har följande utredningar använts som underlag:

WSP, 2013. Bullerkartläggning, Gävle kommun. Uppdragsnr 1017076 7,
2012-12-05, reviderad 2013-09-25.

LVF, 2012. Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i
Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken
kommun. LVF 2011:19; 2012-02-22.
Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Preliminär tidplan för
planprocessen:
-
Samråd: mars 2017
-
Antagande: augusti 2017
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från det att planen vinner laga kraft.
Medverkande tjänstemän
Mirja Törnquist, miljöutredare
Samhällsbyggnad Gävle
Ulrica Olsson
Planchef
Sara Andersson
Planarkitekt
9
Download