11-0432 Ängelholm 2_47 och 2_48 mfl G pb

advertisement
Diarienummer
11-0432
GRANSKNINGSHANDLING
DELAR AV ÄNGELHOLM 2:47 OCH 2:48 SAMT DEL AV MARS 1,
KARLSLUND, ÄNGELHOLMS KOMMUN
GRANSKNING 2012-09-07 T.O.M. 2012-10-05
PLANBESKRIVNING
ÄNGELHOLM
3
6
25
10
5
9
28
2
SMÖRSOPPEN
2
11
3
sg
at
an
2:17
Iri
2:17
MÅNEN
1
6
Karlslund
PASTORN
2:54
Norregårdens f örskola
3
KARLSLUND
1
Församlingshem
Karls
KANTORN
1
BLÄCKSVAMPEN
1
2:63
2:64
NORREGÅRDEN
2:65
3:18
NORRA FLYGSANDEN
1
MAGISTERN
2:66
2:74
7
ÄNGELHOLM
6
Karlsgården
2:56
2:38
Rebbelberga skola
MAGISTERN
2:71
2:68
Rebbelberga ky rka
2:1
2:58
Förskolan Barnbo-Laget
5
2:75
AGRONOMEN
S:1
2:62
9
10
2:55
1
FLUGSVAMPEN
S:2
2:59
2:60 S:3
2:76
Kyrks tigen
2:70
2:77
2:78
6:1
Planområde
5
2
29
2:47
6
1 MARS
1
18
8
7
4
FLUGSVAMPEN
RÖKSVAMPEN
28
S:1
JUPITER
5
1
2
3
5
7
Ska
r ab
6
o rg
s ga
tan
18
4
8
1
2
19
3
6
2:48
3
3
SATURNUS 4
8
6
HORNGÄDDAN
8
3
2
RISKAN
3
7
8
PLUTO
2
2
9
8
3
MURKLAN
2
1
1
7
12
4
1
6
1
No
rre
gå
rd s
ga
tan
HAVSTULPANEN3
29
31
20
13
KANTARELLEN
1
2
CHAMPINJONEN 3
1
5
3
4
Munk S:4
a Ljun
g byv ä
ge n
0
5
KLOCKAREN
Kungshaga
2:79
2:73
Bragegatan
2
1
Be
llis
ga
ta
n
3
30
3:21
3
HAVSANEMONEN
2
SJÖSTJÄRNAN
21
8
5
lunds
gatan
2
1
URANUS
2
VENUS
ÄNGELHOLM
2:49
HORNGÄDDAN
1
SJÖBORREN
27
15
Ma
rg
3
7
4
Ko
pp
a
11
3
Älv
s bo
rg s
ga ta
16
12
MANETEN
SJÖHÄSTEN 3
SKÖLDPADDAN
5
6
1
gen
an
at
ng
pi
Lu
PIGGVAREN5
4
23
24
7
2
n
13
4
8
rb
er
gs
ga
ta
n
11
22
vä g
en
12
10
MERKURIUS
1
Ga
mla
4
ål
1
an
ds
ga
ta
n
1
9
rete
torp
svä
3
3
MAKRILLEN
2
Sk
ån
eg
at
an
Sm
13
2
3
11
2
14
18
17
19
21
22
23
4
GULDSMEDEN
ÖP
SAMRÅD
GRANSKNING
ANTAGANDE
1 (8)
2:61
100
200 m
2:83
20
PRÖVNING
24
1
25
26
27
LAGA KRAFT
LANTBRUKAREN
2
PLANBESKRIVNING
Diarienummer
11-0432
HANDLINGAR
Planhandlingarna består under samrådstiden av följande:
 denna planbeskrivning
 detaljplanekarta med planbestämmelse, skala 1:1 000
 fastighetsförteckning (ej bilagd)
PLANENS SYFTE
Planförslaget syftar till att ge möjlighet att inom det aktuella området uppföra ett
trygghetsboende.
PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen för handläggs med normalt planförfarande och förväntas kunna
antas av Kommunfullmäktige fjärde kvartalet 2012.
ANBUDSTÄVLINGEN
Efter samrådsskedet har planområdet varit föremål för en anbudstävling, två
förslag inlämnades. Det vinnande förslaget hade inlämnats av Haaks stenhus AB
och Karin Petterssons Arkitektbyrå. Förslaget uppfyller de kriterier som
efterfrågats i förfrågningsunderlaget.
DET VINNANDE FÖRSLAGETS HUVUDDRAG
Förslaget rymmer 44 lägenheter fördelade på två fyravåningshus placerade i var
sin ände av fastigheten. Mellan husen finns ett mindre hus i två våningar med 6
lägenheter, gemensamhetslokaler och en vinterträdgård. Den omgivande
trädgården består av olika hårdgjorda ytor med vattenspeglar, odlingsbäddar och
öppna gräsmattor. De hårdgjorda ytorna är generösa för att det ska vara lätt att ta
sig runt även för den som har rullator, rullstol eller käpp.
FÖRENLIGT MED 3,4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN
Avvägningen mot 3, 4 och 5 kap Miljöbalken är gjord i ÖP 2004, där området
pekas ut som befintlig blandad bebyggelse med bostäder service och arbetsplatser.
Konsekvenserna av de i planen föreslagna åtgärderna förväntas inte ge upphov till
överskridande av gällande miljökvalitetsnormer.
PLANDATA
Lägesbestämning och areal
Planområdets läge framgår av översiktskartan på försättsbladet. Planområdet
omfattar allmän platsmark och kvartersmark och har en yta på 5000 kvm.
Markägoförhållanden
Kommunen och Ängelholmshem är markägare inom området
2 (8)
PLANBESKRIVNING
Diarienummer
11-0432
Planområdet från sydväst
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2004, är området utpekat
som ”befintlig blandad bebyggelse med bostäder service och arbetsplatser”.
Riksintressen
Området berörs inte av några riksintressen.
Detaljplaner
Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. En detaljplan som vann laga kraft
1994-07-07 gäller för de delar av fastigheterna Ängelholm 2:47 och 2:48 som ingår
i planområdet, ändamålet för fastigheterna i den gällande planen är allmän
platsmark, parkmark. Den del av kvarteret Mars 1 som föreslås ingå i planområdet
ingår i en detaljplan som vann laga kraft 1973-01-10, ändamålet är här bostäder.
Detaljplaneprogram
Den nya detaljplanen tar parkmark i anspråk för bostadsbebyggelse. Parkmarken
har inte vid något tillfälle anlagts för sitt syfte utan har utgjort en grönyta vilken
bearbetats några gånger per år.
Kommunen har därför sett platsen som ett utmärkt ställe för förtätning med som
i detta fall med ett trygghetsboende. Samordningsvinster kan göras då platsen
ligger i ett område med mycket social service. Med detta som bakgrund har det
inte bedömts nödvändigt att upprätta något detaljplaneprogram för området.
BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING
Stadsarkitektkontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 5 kap 18
§ eller i Miljöbalken 6 kap 11 §, med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 2 och 4
till MKB-förordningen (1998:905). En miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms
därför inte behöva upprättas.
Miljökvalitetsnormer
Från och med sommaren 2003 finns miljökvalitetsnormer för sju typer av ämnen i
luft. De är kvävedioxider och kväveoxider, partiklar (PM10), bensen, svaveldioxid,
bly, ozon och kolmonoxid.
3 (8)
PLANBESKRIVNING
Diarienummer
11-0432
Ängelholm kommuns miljökontor har under vinterhalvåret 2003-2004 genomfört
mätningar av luftens kvalitet vid mätpunkt i Ängelholms centralort.
De genomförda mätningar visar värden för kväveoxid, svaveldioxid och bensen
som inte överskrider miljökvalitetsnormen. För bly, ozon och kolmonoxid
utfördes inga mätningar (bly mäts generellt bara i särskilt utsatta områden). Värdet
för partiklar kan ibland närma sig normen.
Sedan den 22 december 2009 finns även miljökvalitetsnorm för yt- och
grundvatten. I det fortsatta planarbetet skall hädanefter en redovisning av hur
åtgärder inom det aktuella planområdet kan komma att påverka de
miljökvalitetsnormer som vattenmyndigheten för Västerhavet beslutat om. De
vattenförekomster som främst kan beröras av detta planförslag är
grundvattenförekomsten Ängelholm- Ljungbyhed och ytvattenförekomsten
Rönne å.
FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER
Natur
Landskapsbild
Planområdet är ett öppet gräsbeväxt fält tre träd finns i områdets norra del.
Varierande och kraftig vegetation finns inom angränsande fastigheter och ger ett
skyddande intryck.
Norra delen av planområdet, de tre träden skall finnas och vårdas
Bebyggelse
Planområdet är obebyggt. Bebyggelse som omger planområdet är flerfamiljshus i
tre våningar i kvarteret Mars åt väster, villakvarteret Jupiter i norr, i öster finns
särskilt boende i kvarteret Månen och en förskola på fastigheten Ängelholm 2:55.
I söder finns utbyggnadsmöjlighet för Karlslunds vårdboende.
Den nya bebyggelsen har utformats efter det vinnande förslaget i en
anbudstävling. I samrådsskedet visades enbart en volymstudie som gav en
uppfattning hur stor bebyggelsen kan komma att bli.
Vid områdets utformning har hänsyn tagits till befintlig bebyggelse.
Största byggarea inom fastigheten är satt till 1200 kvm, inom vilket den föreslagna
bebyggelsen rymms. Våningsantalet är 2 till 4 våningar, antalet lägenheter är 44
stycken, fördelade på en etta, 34 tvåor och 8 treor, storleken variera mellan 40kvm
och 76 kvm.. Planen redovisar 25 p- platser inom fastigheten, vilket bedöms vara
tillräckligt för denna typ av boende.
4 (8)
PLANBESKRIVNING
Illustration till det vinnande förslaget
Karin Pettersson Ark.AB
Förslag till ny bebyggelse, perspektiv från söder
5 (8)
Diarienummer
11-0432
PLANBESKRIVNING
Diarienummer
11-0432
Geotekniska förhållanden/Markbeskaffenhet
En geoteknisk undersökning ska utföras innan byggnation.
Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet, men en förundersökning
bör ske i samband med den geotekniska undersökningen, då området ingår i en
fornlämningsrik trakt.
Risk för skred och höga vattenstånd
Risk för skred eller höga vattenstånd föreligger inte.
Offentlig service
I närområdet finns förskolor, skolor, kyrka, församlingshem samt olika typer av
vårdanläggningar mm.
Kommersiell service
Begränsad kommersiell service finns i närområdet. Större utbud finns i
Ängelholms centrum och i Midgårdens handelsområde.
Skyddsrum
Skyddsrumsområde finns inte inom Ängelholms kommun.
Gator och trafik
Gatunät, parkering, även gång- och cykeltrafik
Planområdet får sin biltillfart från Norregårdsgatan.
Parkeringsbehov är beräknat till cirka 0.5 platser per lägenhet.
Gång- och cykelvägsanslutningar finns mot alla väsentliga målpunkter.
Kollektivtrafik
Linje 1 i Ängelholms stadstrafik passerar på Munka Ljungbyvägen med handikapp
anpassade hållplatser vid Rebbelberga kyrka och Kungshaga vårdboende,
avståndet till hållplatserna är cirka 200 meter. Busslinjen går i en slinga från väster
till öster. Turtätheten är i princip en buss i halvtimmen. På Margartetorpsvägen
passerar regionbuss 506, Ängelholm- Båstad turtätheten varierar, avståndet till
hållplatsen är även här cirka 200 meter.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Finns inom området.
Värme
En fjärrvärmekulvert passerar genom planområdets nordvästra hörn. För
byggnation enligt det aktuella förslaget behöver värmekulverten läggas om på en
sträcka av cirka 43 meter. Ett u-område inrättas efter fjärrvärmekulvertens nya
sträckning.
6 (8)
PLANBESKRIVNING
Diarienummer
11-0432
Dagvatten
Dagvatten kommer att omhändertas lokalt inom området och fördröjas innan
anslutning till kommunal ledning med högst (1 ½ l/sek och ha).
Fördröjning sker i dagvattendammar samt genom infiltration i odlade ytor och
gräsmattor.
Tele och bredband
Finns inom området.
El
Finns inom området.
Avfall
Av tekniska kontoret anlitad entreprenör svarar för avfallshantering enligt
kommunens föreskrifter.
PLANENS GENOMFÖRANDE
Administrativa frågor
Den allmänna platsmarken överförs tillsammans med kvartersmark inom
fatigheten Mars 1 till kvartersmark för det nya trygghetsboendet, kommunen
kommer att vara huvudman för planområdet.
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Tidplan
Efter planens samrådsförfarande och efterföljande anbudstävling följer ett
granskningsskede under september- oktober.
Planprocessen avslutas med ett antagande och lagakraftförfarande under fjärde
kvartalet 2012.
Avtal
Avtal om markförvärv av del av fastigheten Mars 1 upprättas mellan kommunen
och Ängelholmshem.
Fastighetsrättsliga frågor
Denna detaljplan ligger till grund för erforderlig fastighetsbildning.
Tekniska frågor
Planförslaget påverkar en befintlig vattenledning och en befintlig
fjärrvärmekulvert,
Kostnaden för omlägningar av dessa ledningar regleras i ett exploateringsavtal.
7 (8)
PLANBESKRIVNING
Diarienummer
11-0432
Konsekvenser av planens genomförande
Planens genomförande innebär en förtätning av befintlig miljö. Med en god
arkitektur och med hänsynstagande till den befintlig bebyggelsens närmiljö bör
förtätningen kunna bli en tillgång för området.
Medverkande
Planhandlingarna har upprättats av planarkitekt Ralph Blomqvist
Stadsarkitektkontoret. För anbudsförfarandet mm. har letts av Lars-Gunnar
Ludvigsson kommunledningskontoret. Fastighetsförteckningen har framtagits av
Cecilia Ståhl Tekniska kontoret.
- Medverkande tjänsteman har från stadsarkitektkontoret har varit: Mariann
Martell
STADSARKITEKTKONTORET
Ängelholm den 28 augusti 2012
Pontus Swahn
Stadsarkitekt
Ralph Blomqvist
Planarkitekt
Information enligt personuppgiftslagen (PUL)
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i detta specifika
planärende samt vid utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Källor: Till fastighetsförteckning är;
fastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Byggnadsnämnden ansvarar för denna
information. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa
skall ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Byggnadsnämnden, 262 80 Ängelholm.
8 (8)
Download