granskningshandling detaljplan för fastigheten norra varalöv 2:18

PLANBESKRIVNING
Diarienummer
11-0747
GRANSKNINGSHANDLING
DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN
NORRA VARALÖV 2:18 MM,
ÄNGELHOLMS KOMMUN
11:1
8:13
SANDÅKRA
8:11
SANDÅKRA
8:12
8:12
4:8
11:1
Nytt planområde
4:6
2:7
16:11
2:6
16:2
4:4
10:2
2:17
10:1
NORRA VARALÖV
2:18
ErikTORLARP
s lu9:1
nd sv ä
gen
1:14
1:24
Erikslund
S:2
1:20
Eri
2:5
ks l
und
sv
NORRA VARALÖV
2:15
Åsto
r
KÄRRA
16:12
äge
n
psvä
31:2
Kärragård
gen
2:8
31:3
S:1
31:1
31:4
vä ge
n
31:6
Traf ikplats N Varalöv ägen
3:5
28:1
31:1
uktio
ns
31:9
11
S
3:6
Prod
31:7
31:8
0
31:5
Översiktskarta
ÖP SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE PRÖVNING
LAGA KRAFT
150
300 m
PLANBESKRIVNING
Diarienummer
11-0747
GRANSKNINGSHANDLING
DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN
NORRA VARALÖV 2:18 MM.
ÄNGELHOLMS KOMMUN
PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
Planhandlingarna består under samrådstiden av följande:
 denna planbeskrivning med genomförande del och illustrationer
 detaljplanekarta med planbestämmelse, skala 1: 1000
 Illustration efter idé från Karin Petterssons Arkitektbyrå AB
 PM, ny korsningsutformning Erikslund, Atkins
KORT OMRÅDESHISTORIA
Av Skånska rekognoseringskartan från 1812-1820 framgår tydligt bäckravinen i
områdets centrala delar. Marken var till stor del öppen. Öster om gården Kärra fanns
lövskog. Gårdsstrukturen liknar den idag. En allé leder fram till Kärra gård. Ingen
större förändring har skett när man tittar på Topografiska kartan från 1861. Av
Ekonomiska kartan från 1926 och den Häradsekonomiska kartan från 1926-34
framgår ett landskap som liknar dagens. Väster om Kärra gård finns skog i öster och
landskapet består av spridd bebyggelse och jordbruksmark. Flera gårdar är de samma
som idag, Kärra, Möllebacken och Bialitt. (Historiken gäller hela det tidigare
programområdet).
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av fastigheten på platsen och
samtidigt bereda plats för kompletterande företag med liknande inriktning.
Detaljplanen föreslår en samordning av den nya bebyggelsens och
hotelverksamhetens anslutning till väg 112.
Fastigheten i dag, har egen tillfart och utfart.
2
PLANBESKRIVNING
Diarienummer
11-0747
TIDPLAN
Samråd kan ske under första kvartalet 2013, granskning under första kvartalet 2014
antagande och laga kraft under andra kvartalet 2014.
PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen för fastigheten handläggs med normalt planförfarande och förväntas
kunna antas av Kommunfullmäktige under andra kvartalet 2014.
FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN
Avvägningen mot 3, 4 och 5 kap Miljöbalken är gjord i ÖP 2004, där området pekas
ut som utredningsområde lämpligt för verksamheter.
PLANDATA
Lägesbestämning och areal
Planområdet är beläget cirka 7 km söder om centralorten Ängelholm utmed väg 112,
mellan rondellen vid Helsingborgsvägen och anslutningen till E6/E20. I söder finns
ett verksamhetsområde under utbyggnad.
Planområdets areal är cirka 35 00 kvm.
Markägoförhållanden
Marken inom planområdet är i en ägares hand. Den nya tillfarten till området delas
mellan hotellet och exploateringsfastigheten.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
I gällande översiktsplan ingår det aktuella planområdet i ett framtida
verksamhetsområde som sträcker sig från Erikslund i norr till infarten till
Strövelstorp i söder.
Riksintressen
Europaväg E6/E20 öster om planområdet är av riksintresse för kommunikation och
väg, några andra riksintressen berörs inte av planområdet.
Detaljplaner
Området är inte tidigare planlagt och gränsar i söder till en detaljplan för ett
verksamhetsområde från 2007-06-25.
Detaljplaneprogram
Ett planprogram har upprättats för Norra Varalövs verksamhetsområde, programmet
var även föremål för samråd. Samrådet ledde till ett uttalande i Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2006-06-01 om att prioritera arbetet med planläggning av området. En
detaljplan för norra delen av programområdet har efter detta upprättats, utbyggnad
pågår och en del verksamheter har etablerats samt i söder en nyligen lagakraftvunnen
detaljplan för pågående verksamhet inom fastigheten Norra Varalöv 17:1.
3
PLANBESKRIVNING
Diarienummer
11-0747
BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING
Stadsarkitektkontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 5 kap 18
§ eller i Miljöbalken 6 kap 11 §, med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 2 och 4 till
MKB-förordningen (1998:905). En miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms
därför inte behöva upprättas.
Miljökvalitetsnormer
Från och med sommaren 2003 finns miljökvalitetsnormer för sju typer av ämnen i
luft. De är kvävedioxider och kväveoxider, partiklar (PM10), bensen, svaveldioxid,
bly, ozon och kolmonoxid.
Ängelholm kommuns miljökontor har under vinterhalvåret 2003-2004 genomfört
mätningar av luftens kvalitet vid mätpunkt i Ängelholms centralort.
De genomförda mätningar visar värden för kväveoxid, svaveldioxid och bensen som
inte överskrider miljökvalitetsnormen. För bly, ozon och kolmonoxid utfördes inga
mätningar (bly mäts generellt bara i särskilt utsatta områden). Värdet för partiklar kan
ibland närma sig normen.
Sedan den 22 december 2009 finns även miljökvalitetsnorm för yt- och grundvatten.
I det fortsatta planarbetet skall hädanefter en redovisning av hur åtgärder inom det
aktuella planområdet kan komma att påverka de miljökvalitetsnormer som
vattenmyndigheten för Västerhavet beslutat om. De vattenförekomster som främst
kan beröras av detta planförslag är grundvattenförekomsten (ÄngelholmLjungbyhed och ytvattenförekomsten Vege å).
Slutsats
Kommunen gör den bedömningen att inga värden för de i miljökvalitetsnormen
ingående ämnena riskerar att överskridas, i och med att dagvatten skall omhändertas
lokalt förväntas inte heller aktuella vattenförekomster påverkas negativt.
FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER
NATUR
LANDSKAPSBILD
Planområdet ingår i ett område med blandad bebyggelse med bland annat en större
hotellbyggnad med bensinstation en mindre butik och rastplats. Vidare finns gles villa
bebyggelse, viss verksamhet och mindre gårdar norr och öster om planområdet. Hela
området är inbäddat i grönska och ger ett lummigt intryck som kontrasterar till det
omgivande öppna jordbrukslandskapet.
Mark och vegetation
Geotekniska förhållanden/markbeskaffenhet
En översiktlig geoteknisk undersökning av det aktuella området bör genomföras
under planprocessen, samt en mer detaljerad undersökning och utredning göras i
samband med byggnation för de enskilda byggnaderna.
4
PLANBESKRIVNING
Diarienummer
11-0747
Markradon
Det har visat sig att inom vissa områden i Ängelholms kommun som tidigare är
bedömda som lågriskområden har det uppmätts förhöjda värden. Därför bör man
alltid kontrollera markradonet vid nybyggnad.
Fornlämningar
I samband med den geotekniska undersökningen kommer en arkeologisk
förundersökning att genomföras.
Risk för skred och höga vattenstånd
Flödet i den i söder liggande bäcken ligger djupt, cirka 5 meter under omgivande
mark och kommer därmed inte att orsaka översvämningsproblem för omgivningen.
Genom fördröjnings i dagvattningsmagasin samt markinfiltration förändras inte
heller bäckens normala vattenflöde.
Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Bebyggelsen inom planområdet består i dag av, en byggnad tidigare använd för
möbelförsäljning samt två bostadsfastigheter belägna inom exploateringsfastigheten.
I och med den föreslagna utbyggnaden kommer dessa villorna att rivas.
Ny bebyggelse, byggnadskultur och gestaltning
Idag är hotellet vid trafikplatsen en signal för att man närmar sig tätorten. De nya
byggnaderna i detta planområde är betydligt lägre, men det är viktigt att de ges en till
omgivningen välanpassad utformning.
Den föreslagna tillkommande bebyggelsen är i ett plan med en högsta nockhöjd på
8,0 meter.
Utbyggnadsområdet mot norr.
5
PLANBESKRIVNING
Diarienummer
11-0747
Skyltning
Skyltning av verksamheter skall anpassas till trafiksäkerhetsaspekter och
landskapsbild. Skyltning ut mot omgivande vägar skall samordnas och ska vara fästa
på fasad.
Arbetsplatser
I närområdet finns ett antal arbetsplatser. Ett verksamhetsområde under utbyggnad
finns i söder, planer för ytterligare utbyggnad finns. Granne i öster är Erikslund med
bland annat hotell och restaurang, bensinstation.
Ytterligare arbetsplatser kommer att tillföras området genom denna plan, antalet är
dock svårt att uppskatta i planeringsskedet.
Offentlig service
Skola och förskola finns i Strövelstorp, där finns även bibliotek och
distriktssköterska.
Kommersiell service
Livsmedelsaffär finns i Strövelstorp, mindre affär finns i Erikslund.
Tillgänglighet
Anläggningen ska utformas på ett sådant sätt att den blir tillgänglig även för personer
med nedsatt rörelseförmåga.
Gator och trafik
Gatunät, även gång och cykeltrafik
Planområdet ligger utmed väg 112 och öster om väg 107, Helsingborgsvägen.
Ytterligare öster om området passerar Europaväg 6/E20. Separat cykelbana finns
anlagd väster om väg 107, den sträcker sig från Ängelholms tätort till den södra
kommungränsen. Gc- bana föreslås ansluta, i första hand till verksamhetsområdet i
söder. Vid samrådet framfördes också starka önskemål om gång- och
cykelvägsförbindelse över Helsingborgsvägen, väg 107 och då norr om rondellen.
Trafikflödet på den aktuella sträckan av väg 112 var vid senaste trafikräkningen 2009
cirka 8100 fordon årsmedeldygn.
Hotellets in- och utfart, behåller sitt läge och breddas samt inkluderar exploateringsfastigheten
6
PLANBESKRIVNING
Diarienummer
11-0747
Kollektivtrafik
Länsbuss 506 mellan Ängelholm och Helsingborg passerar förbi och busshållplatser
finns i anslutning till området. Busslinjen har god turtäthet.
Utfarter, parkering, varumottagning
Fastigheten har i dag sin varutrafikförsörjning från väg 107, Helsingborgsvägen. I
och med denna plan kommer alla trafikrörelser till och fån området att ske mot väg
112.
Planförslaget visar en gemensam utfart mot väg 112 för befintlig och tillkommande
verksamheter, hotell och bensinstation mm. Detta minskar antalet korsningspunkter
på väg 112, utrymme ges för svängande filer in och ut från den gemensamma gatan.
Atkins har utarbetat en ny korsningsutformning för korsningspunkten som biläggs
planhandlingarna.
I en tidigare utförd parkeringsutredning av Tyréns AB för man ett resonemang där
man utgår från jämförbara anläggningars parkeringslösningar. Man kommer fram till
att det faktiska behovet är cirka 80 p-platser totalt. Räknar man med kommunens
parkeringsnorm skulle antalet p- platser bli cirka 270, (45 platser/1000 kvm
handelsyta). Detaljplanen redovisar cirka 170 p- platser i nära anslutning till entréer
samt en reservyta i norra delen av fastigheten som kan disponeras för parkering för
cirka 60 bilar, därutöver kan cirka 30 platser anordnas främst som personalparkering,
totalt cirka 260 p- platser.
Teknisk försörjning
VA-ledningar löper väster om väg 107 och det finns goda förutsättningar att ansluta
till befintligt nät. En gasledning löper öster om väg 107.
Med de utbyggnadstankar som finns måste alla ledningar som passerar fastigheten
förläggas i ett nytt ledningsstråk.
Tele och bredband
Väster om väg 107 finns en optokabel längs cykelvägen.
Värme och El
Finns i området.
Dagvatten
Dagvattnet inom området tas hand om lokalt, dels genom markinfiltration där så är
möjligt, dels genom fördröjningsmagasin under hårdgjorda ytor. Dagvatten
överföringen, efter fördröjning till bäck eller dammar i söder och till omgivningen får
inte överstiga 1,5 l/s och ha, vilket motsvarar den naturliga avrinningen från
naturmark och överensstämmer med dagens situation.
Avfall
Av tekniska kontoret anlitad entreprenör svarar för avfallshantering enligt
kommunens föreskrifter.
ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
7
PLANBESKRIVNING
Diarienummer
11-0747
PLANENS GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Planförfarande
Planen handläggs med normalt planförfarande.
Tidplan
Detaljplanen förväntas kunna bli antagen av kommunfullmäktige kvartal 2-3, 2014.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.
Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för det allmänna VA- nätet. E ON Elnät AB står för
elförsörjningen i området. Trafikverket är huvudman för det omgivande vägnätet.
Avtal
Ett exploateringsavtal beträffande kostnadsfördelning med anleding av ny tillfart
mm. ska upprättas, ingående parter är Trafikverket, exploateringsfastigheten och
hotellfastigheten. I avtalet får också huvudmannaskapet för området, natur/gc- väg
lösas.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Detaljplanen ligger till grund för erforderlig fastighetsbildning.
I gemensamhetsanläggningen ga, tillfartsväg, ingår fastigheterna Norra Varalöv
2:15 och 2:18 samt Trafikverket i genom sitt avtal för rastplatsen på fastigheten
2:15.
EKONOMISKA FRÅGOR
PLANEKONOMI
Detaljplanekostnaden tas ut i samband med bygglov.
TEKNISKA FRÅGOR
TEKNISKA UTREDNINGAR
En geoteknisk undersökning beträffande grundläggningsförhållanden för den aktuella
utbyggnaden ska genomföras, i samband med denna ska eventuell radonförekomst
på platsen mätas.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av planarkitekt Ralph Blomqvist,
Stadsarkitektkontoret. För digitaliseringen av kartor och presentationsmaterial mm
svarar plantekniker Mariann Martell, Stadsarkitektkontoret. Fastighetsförteckningen
framtas av Anna Simes Tekniska kontoret
8
PLANBESKRIVNING
Diarienummer
11-0747
STADSARKITEKTKONTORET
Ängelholm den 10 december 2013
Pontus Swahn
Stadsarkitekt
Ralph Blomqvist
Planarkitekt
Information enligt personuppgiftslagen (PUL)
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i detta specifika
planärende samt vid utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Källor: Till fastighetsförteckning är;
fastighetsinformationsregistret (FIR), statens personadressregister (SPAR). Byggnadsnämnden ansvarar för denna
information. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa
skall ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Byggnadsnämnden, 262 80 Ängelholm.
9