Protokoll styrelsemöte 110124

advertisement
Samordningsförbundet Nils
2011-01-24
Protokoll nr 1-2011
Styrelsemöte för Samordningsförbundet Nils 2011-01-24
Närvarande:
Gunilla Nordgren, Svedala kommun, ordförande
Bert-Ove Nilsson, Försäkringskassan
Carl-Axel Sandén, Arbetsförmedlingen
Niklas Sjöberg, Skurups kommun
Birgitta Nilsson, Region Skåne, tjänstgörande ersättare
Lillemor Roos, Försäkringskassan, ersättare
John Nilsson, Arbetsförmedlingen, ersättare
Bengt Persson, samordnare
§ 1.
Dagordningens
godkännande
§ 2.
Justering
§ 3.
Revisionsutlåtande
.
Styrelsen beslutade
Att godkänna dagordningen i föreliggande skick.
Styrelsen beslutade
Att utse Niklas Sjöberg att jämte Gunilla Nordgren justera
protokollet
Revisorerna har skrivit ett utlåtande avseende delårsrapport
2010. I utlåtandet konstateras att delårsrapporten uppfyller
kraven enligt den kommunala redovisningslagen samt att
verksamhetsbeskrivningen i delårsrapporten är i enlighet
med de planer och mål som finns för verksamheten.
Styrelsen beslutade
Att lägga utlåtandet till handlingarna.
§ 4.
Upphandling
processutvärdering
Samordnaren redogjorde för ett förslag till
processutvärdering av handläggarteamen, enligt bilaga.
Utvärderingen sker under perioden januari-mars 2011 till en
totalkostnad på 34 850 kr exkl. moms. Återrapportering till
styrelsen görs i mars 2011.
Samordningsförbundet Nils
2011-01-24
Styrelsen beslutade
Att upphandla processutvärdering av Lofta Evaluation AB
enligt offert.
§ 5.
Försörjningsmåttet
Samordnaren informerade om försörjningsmåttet för 3:e
kvartalet 2010. En diskussion följde om att kvinnor med
psykisk ohälsa bör observeras särskilt.
Styrelsen beslutade
Att lägga informationen till handlingarna.
§ 6.
Seminarium ”Sociala
investeringar”
Sydöstra Skånes Samordningsförbund och Ystads kommun
har inbjudit till ett seminarium 2011-02-25. Kostnaden är
750 kr per person exkl. moms.
Styrelsen beslutade
Att erbjuda styrelse, beredningsgrupp samt
handläggarteamen möjlighet att delta i seminariet.
Totalkostnaden beräknas till 15 000-20 000 kr exkl. moms.
§ 7.
Återrapportering utbildning
”Återhämtning”
Styrelsen beslutade 100623 att finansiera utbildningen med
40 000 kr. Då utbildningen genomförts vid två tillfällen
istället för ett, blev kostnaden 91 498 kr med 40 istället för
20 deltagare. Samordnaren har föreslagit att merkostnaden
om 51 498 kr ska finansieras av förbundet. Någon ny
utbildning under 2011 är inte aktuell. Vid diskussion som
följde påtalade styrelsen vikten av att se över rutinerna för
hur beslut där förutsättningarna förändras ska återkomma
till styrelsen för nytt ställningstagande.
Styrelsen beslutade
Att finansiera utbildningen ”Återhämtning” med ytterligare
51 498 kr.
Att ge samordnaren i uppdrag att undersöka om
utbildningen kan finansieras på annat sätt, t.ex. via
försäkringskassans Kur-projekt.
§ 8.
Information från
samordnaren
Samordnaren informerade om
a) Lämnad redovisning av verksamhet 2010 till
Försäkringskassan
b) Redovisning av begärd intern kontroll till
Samordningsförbundet Nils
2011-01-24
revisorerna.
c) Nationell nätverkskonferens i Norrköping 110413110414.
d) Utbildning i motiverande samtal (MI-utbildning)
e) Utbildning i ledarskap av finansiell samordning
100406.
f) Basutbildning för ledamöter och ersättare i
samordningsförbundens styrelser 110428.
Diskussion följde om de lokalbekymmer som rör ”Kom
igång” och ”Forntid till framtid” i Svedala vilka negativt
påverkar möjligheten till att ha fler deltagare.
Styrelsen beslutade
Att ge samordnaren i uppdrag att efterhöra möjligheten till
att Försäkringskassans lokal i Svedala kan användas till
”Forntid till framtid”. Ordföranden meddelade att hon också
ska undersöka möjligheten till byte till bättre lämpade
lokaler.
Att anmäla samordnaren till utbildningen i ledarskap av
finansiell samordning samt den nationella
nätverkskonferensen.
Att i övrigt godkänna informationen
§ 9.
Övrigt
Nästa styrelsemöte blir måndagen 110321 kl. 15.00 i
Svedala.
Sammanträdet pågick kl. 15.00-16.40
Protokollförare
Bengt Persson
Justeras
Gunilla Nordgren
Niklas Sjöberg
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards