protokoll-styrelsemote-161121

advertisement
Samordningsförbundet Nils
2016-11-21
Protokoll nr 6-2016
Styrelsemöte för samordningsförbundet Nils 2016-11-21
Närvarande:
Gunilla Nordgren, Svedala kommun, ordförande
Pierre Esbjörnsson, vice ordförande
Gert Nilsson, Region Skåne
Karin Lindgren-Eklund, Arbetsförmedlingen
Gabriella Lidquist, Försäkringskassan
Geir Hansen, Svedala kommun, ersättare
Kristina Andersson, Skurups kommun, ersättare
Kent Ivan Andersson, Region Skåne, ersättare
Bengt Persson, samordnare
Rebecka Kjellsson, Svedala kommun §§ 50-55
Emma Karklins, Svedala kommun, §§ 50-55
§ 50
Öppning
§ 51
Dagordningens
godkännande
§ 52
Justering
§ 53
Föregående protokoll
Gunilla Nordgren öppnade sammanträdet och hälsade de
närvarande välkomna.
Styrelsen beslutade
Att godkänna dagordningen i föreliggande skick.
Styrelsen beslutade
Att utse Karin Lindgren-Eklund att jämte Gunilla Nordgren
justera protokollet
Justerat protokoll från styrelsemötet 160926 förelåg.
Styrelsen beslutade
Att med godkännande lägga protokollet från 160613 till
handlingarna
§ 54
Verksamhetsplan 2017 med Förslag förelåg. Styrelsen diskuterade verksamhetsplanen,
internbudget och flerårsplan framförallt om nödvändigheten att arbeta strategiskt.
2018-2019
Styrelsen beslutade
Att komplettera verksamhetsplanen med att styrelsen ska
arbeta fram en strategiplan inför verksamhetsplan 2018
tillsammans med samordnaren, i dialog med strategiska
gruppen
Samordningsförbundet Nils
2016-11-21
Att ge samordnaren i uppdrag att ta fram frågor för arbetet
med strategiplan inför styrelsemötet i januari, samt
Att i övrigt godkänna verksamhetsplan 2017 med
internbudget och flerårsplan 2018-2019
§ 55
Inkomna ansökningar inför
2017
Rebecka Kjellsson och Emma Karklins redogjorde för de
inkomna ansökningarna Spira, Inspirationscoach och Jobb i
fokus och besvarade frågor från styrelsen. Styrelsen
diskuterade behovet av tydligare skrivning kring
implementering till ordinarie verksamhet samt de kostnader
som tagits upp om resor, fasta kostnader för datorer,
internet, telefon mm samt att anställda inte ska vara en
målgrupp. Jobb i fokus upptagna kostnader för lokaler ska
betraktas som kommuninterna och kan därför ej finansieras.
Styrelsen beslutade
Att återremittera ansökningarna för komplettering enligt
ovan
Att ansökningarna efter komplettering ska skickas till
styrelsen för godkännande via e-post.
§ 56
Sammanträdesdagar 2017
Förslag till sammanträdesdagar förelåg.
Styrelsen beslutade
Att godkänna förslaget till sammanträdesdagar 2017, som är
170130, 170320, 170424, 170612, 170925 och 171120
§ 57
Information från
samordnaren
Samordnaren informerade om:
a) Strategigruppens möte 161111
b) Dialogkonferens 161118
c) Kommande dialogkonferens 161216
Styrelsen beslutade
Att lägga informationen till handlingarna.
Samordningsförbundet Nils
2016-11-21
§ 58
Övrigt
Gunilla Nordgren informerade om den genomförda öppna
utfrågningen om Finsam i riksdagen 161117.
Kent Ivan Andersson informerade om Region Skånes
Finsamdag för sina förtroendevalda 161118.
Styrelsen beslutade
Att lägga informationen till handlingarna
Sammanträdet pågick kl. 14.00–16.45
Protokollförare
Bengt Persson
Justeras
Gunilla Nordgren
Karin Lindgren-Eklund
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards