har en tvärfacklig sammansättning med uppgift att medverka

Teamet har en tvärfacklig sammansättning med medicinska,
psykologiska, sociala och pedagogiska kunskaper och erfarenheter
Teamets medlemmar
Lil Falkensson
Samordnare
Nationellt Expertteam för diagnostisering
av dövblindhet
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor
Svärdvägen 21, Box 570
182 15 Danderyd
Tfn: 08-753 59 42
E-post: [email protected]
[email protected]
Kristina Alassaad
Leg. psykolog
Arbetsförmedlingen för hörselskadade,
döva och synskadade, Uppsala
E-post: [email protected]
Kerstin Arman
Specialpedagog
Specialpedagogiska institutet,
Resurscenter dövblind, Gnesta
E-post: [email protected]
Sture Lindholm
Överläkare; öron/hörsel
ÖNH kliniken, Länssjukhuset, Kalmar
E-post: [email protected]
Claes Möller
Överläkare; öron/hörsel,
professor i medicinsk handikappvetenskap
Audiologiska kliniken, USÖ, Örebro
E-post: [email protected]
Lisbeth Tranebjærg
Överläkare och professor i medicinsk genetik
och genetisk audiologi
Audiologiska avdelningen, Bispebjergs sjukhus
och Universitetet i Köpenhamn
Köpenhamn, Danmark
E-post: [email protected]
Berit Wiklund
Rådgivare
Specialpedagogiska institutet, Härnösand
E-post: [email protected]
Stefan Ensgård
Överläkare, specialist inom psykiatri
Psykiatriska mottagningen för döva, Älvsjö
E-post: [email protected]
Mer information
FSDB, Föreningen Sveriges dövblinda
Tel: 08-39 90 00
E-post: [email protected]
www.fsdb.org
Kristina Eriksson
Överläkare; ögon/syn
Ögonkliniken, Lundby sjukhus, Göteborg
E-post: [email protected]
Resurscenter Dövblind i Gnesta
Specialpedagogiska Institutet SIT
Tel: 0158-523 00
E-post: [email protected]
www.sit.se
Hans Erik Frölander
Leg.psykolog
Specialpedagogiska institutet,
Resurscenter dövblind, Gnesta
E-post: [email protected]
Resurscenter Mo Gård Finspång
Tel: 0122-236 00
E-post: [email protected]
www.mogard.se
... har en tvärfacklig sammansättning med uppgift att medverka
till tidig medicinsk, funktionell och kommunikativ diagnos hos
personer med dövblindhet
Vad
dövblindhet?
Vadär är
dövblindhet?
”En person är dövblind när han/hon har en allvarlig grad av
kombinerad syn- och hörselskada. En del är döva och blinda. Andra har
både syn- och/eller hörselrester. Kombinationen av funktionshindren
reducerar möjligheterna att använda syn och hörsel kompensatoriskt. Det
innebär att dövblinda inte utan vidare kan tillgodogöra sig åtgärder för
synskadade döva eller hörselskadade. Dövblindhet ska därför ses som ett
eget funktionshinder.” (Denna nordiska definition är funktionsinriktad och
fastställdes 1980, en ny definition är under utarbetande.)
Uppdrag från regeringen
Socialdepartementet gav 1996 Resurscenter Mo Gård i Finspång i
uppdrag att starta ett Nationellt expertteam för diagnostisering av
dövblindhet. Expertteamets målgrupp är personer med dövblindhet
i alla åldrar där diagnosen är medicinskt och/eller funktionellt
oklar. År 2003 uppdrog regeringen till Mo Gård att bygga upp ett
kunskapscenter för Dövblindfrågor. Uppdraget innebär bland annat att
bistå främst landsting och även kommuner, att bygga upp kompetens
för att kunna tillgodose behovet av rehabilitering och habilitering
hos personer med dövblindhet. Nationella Expertteamet ingår i det
Nationella Kunskapscentret för Dövblindfrågor.
Kunskapscentrets huvudsakliga uppgift är kunskapsförmedling
genom utbildning, handledning, konsultation och nätverksarbete.
Kunskapscentret ska följa forskning inom området, verka för
metodutveckling samt utarbeta informationsmaterial. En viktig
uppgift är att verka för att personer med dövblindhet kan få väl
underbyggda diagnoser och funktionsbedömningar. Detta är Nationella
Expertteamets uppgift. I teamet ingår den främsta expertis vi har i vårt
land inom området.
Teamets kompetenser
Nationella Expertteamet för diagnostisering av personer med
dövblindhet har en tvärfacklig sammansättning. Medlemmarna
i det svenska teamet har gedigna medicinska, genetiska, sociala,
psykologiska och pedagogiska kunskaper samt stor erfarenhet av
personer med dövblindhet och deras livsbetingelser. Vid behov förstärks
teamet med annan kompetens.
Nationella Expertteamets uppgifter
◊
Att förbättra möjligheten till tidig och korrekt medicinsk, funktionell
och kommunikativ diagnos för personer med dövblindhet
◊
Att utifrån diagnos, i samarbete med hemlandstingen, lägga grunden
till habilitering och rehabilitering för personer med dövblindhet
◊
Att ge muntlig och skriftlig information till personer med dövblindhet,
deras anhöriga och nätverk
◊
Att samarbeta med och stödja hemlandsting och kommuner med
underlag för att ge en ökad möjlighet till tidig och optimal habilitering/
rehabilitering
Arbetssätt
Anmälan
Landstingen samt enskilda personer med dövblindhet kan vända sig till teamet
och få stöd i diagnostisering. Teamet avgör vilka som diagnostiseras. Om enskilda
personer vänder sig till teamet kontaktar samordnaren hemlandstinget. Samarbetet med hemlandstinget är viktigt.
Fullmakt
För att det Nationella Expertteamet ska kunna arbeta med diagnostisering måste
den enskilde eller dennes företrädare lämna en fullmakt så att teamet kan inhämta
journaler och andra uppgifter.
Kostnader
Nationella Expertteamets arbete med diagnostisering samt analys av diagnosen
och personens totala situation är kostnadsfritt, dvs staten bekostar teamets arbetstid.
Hemlandstingens ansvar
Hemlandstingen bekostar de utredningar, provtagningar samt eventuella resor
för individen som är nödvändiga för att teamet skall kunna ställa diagnos.
Samråd med aktuell individ och hemlandsting sker alltid innan åtgärder vidtas.