Programområde Personer med funktionsnedsättning

advertisement
Programområde Personer med
funktionsnedsättning
Dialogmöte i Halland
2013-08-22
Ola Götesson
Personer med funktionsnedsättning.
• Ett av fem programområden inom den regionala
stödstrukturen Plattform i Halland.
• Regional utvecklingsledare (100%)
– Tjl Per Albinsson, Vik Birgitta Magyar
Hur har utvecklingsarbetet inletts?
• Kartläggning av kompetens och kompetensutvecklingsbehov
• Titulatur och utbildningskrav
– Stödassistent och stödpedagog
– Carpes Yrkeskrav
• Äldre personer med utvecklingsstörning som åldras.
– Tidiga Tecken
1. Förstärkt delaktighet och inflytande
för barn och unga med
funktionsnedsättning
•
Kartläggning och Omvärldsanalys 2013
– Vilka insatser behövs för att utveckla arbetet inom
området regionalt och lokalt?
• Kompetensutveckling inom området 2014
– Metoder för ökad delaktighet
– Barnkonventionen i praktiken
– Barnsamtalsutbildning med inriktning mot
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
2. Förstärkt brukarinflytande
Handlingsplan för samverkan.
• Remissinstans för mål och handlingsplan = regionala
utvecklingsarbetet.
• Inventering av resurser och uppdrag vad gäller
brukarsamverkan på regional och lokal nivå.
• Möten och arbetsgrupper
• Kontinuerligt informationsutbyte
• Brukarinflytande/delaktighet i regionala
arbetsgrupper
• Årliga utvärdering av samverkan
3. Initiera, genomföra och utveckla
systematiska uppföljningar
• Titulatur och utbildningskrav
• Uppföljning av arbetet i kommunerna
• Kompetensutveckling
• Nationellt kompetensråd inom
funktionshinderområdet
• Regional kompetensutvecklingsgrupp
• Regionala, långsiktiga och strategiska
kompetensutvecklingsinsatser.
• Regional LSS konferens i Halland
2014
3. Initiera, genomföra och utveckla
systematiska uppföljningar
• Äldre personer med utvecklingsstörning
Ettårsuppföljning av implementeringen med Tidiga
Tecken i kommunerna.
25 Tidiga Teckencoacher utbildades under 2012
Ett kartläggningsinstrument för att upptäcka
försämrade funktioner och/eller sjukdom hos äldre
personer med utvecklingsstörning.
3. Initiera, genomföra och utveckla
systematiska uppföljningar
• Trygg och säker demensvård för äldre personer
med utvecklingsstörning. (Annas led)
o Kartläggning
”Hur går en demensutredning till för
personer med utvecklingsstörning i Halland?”
3. Initiera, genomföra och utveckla
systematiska uppföljningar
• Våld i nära relationer – Personer med
funktionsnedsättning
• Kompetensutveckling
• Utbildning för chefer nov 2013
• Utbildning för medarbetare januari 2014
PRIO – Psykisk ohälsa
Målgrupper inom PRIO-Psykisk ohälsa
• Barn och unga
• Personer med omfattande eller komplicerad psykisk
problematik
Barn och unga samt vuxna personer med svår autism
och/eller utvecklingsstörning i kombination med
psykisk ohälsa.
• Kompetensutvecklingsinsatser
• Samordnad individuell plan (SIP)
• Lättillgänglig information på nätet
o Tillgänglig i olika format.
Projekt
Friare Val av Hjälpmedel i Halland
Uppdrag: Hälso och sjukvårdsstyrelsen.
Styrgrupp: Taktisk grupp Personer med
funktionsnedsättning
Projektledare: Viktoria Andersson
Mål: Att ta fram en modellanpassning för hur
hallänningen oavsett var i Halland han/hon bor är
delaktig och får ett inflytande i valet av
hjälpmedel.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards