Lathund för journalister och andra som skriver om personer

Lathund för journalister och andra som skriver om personer med utvecklingsstörning
Vi har vid kontakter med journalister och andra som skriver om personer med utvecklingsstörning
märkt att det finns en stor osäkerhet angående vilka ord som är korrekta att använda.
Vi på Riksförbundet FUB använder begreppet utvecklingsstörning. Ordet utvecklingsstörning används
i lagar som LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och Skollagen.
De här begreppen används ibland istället för ordet utvecklingsstörning:
Intellektuell funktionsnedsättning – är det begrepp som finns i den svenska översättningen av
diagnosmanualen DSM-5. DSM-manualen används över hela världen för att diagnostisera psykiska
sjukdomar och utvecklingsrelaterade tillstånd och ges ut av American Psychiatric Association.
Kognitiv funktionsnedsättning – är inte en synonym utan ett vidare begrepp som omfattar många
olika funktionsnedsättningar som t.ex. Autism, demens, ADHD etc.
Begåvningshandikapp eller förståndshandikapp är andra ord som har använts. Dessa ord är
förlegade och bör inte användas. 2007 mönstrade Socialstyrelsen ut ordet handikapp. Ordet ”kan
upplevas som stigmatiserande och bör undvikas”, står det i rekommendationen.
Det är viktigt att tänka på att ingen människa är sin diagnos. Detta ställer till det för rubriksättare i
media som ofta skriver ”utvecklingsstörd” om en person. Vi rekommenderar att man skriver: ”person
med utvecklingsstörning” t.ex. Anna som har en utvecklingsstörning.
Funktionsnedsättning eller funktionshinder
Om man pratar om det som gäller en person använder man ordet funktionsnedsättning.
Utvecklingsstörningen är en nedsatt funktion i hjärnan, dvs. en intellektuell funktionsnedsättning.
Andra nedsatta funktioner i andra delar av kroppen kan vara rörelsehinder, hörselnedsättning eller
synskada.
Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till
omgivningen. Det innebär att det kan vara hinder att göra vissa saker när omgivningen inte är
anpassad.
Exempel
Klara berättar att ibland förstår hon inte sina arbetsuppgifter. Det beror både på att hon har en
utvecklingsstörning (funktionsnedsättning) och på att uppgifterna är för svåra för henne
(funktionshinder). Det kan också bero på det inte finns någon som har visat och förklarat hur man ska
göra (funktionshinder).
Mer information om utvecklingsstörning finns här.