Psykisk ohälsa och utvecklingsstörning

Utbildningsdag 7 april 2017
Psykisk ohälsa och
utvecklingsstörning
Personer med utvecklingsstörning har ökad risk att utveckla
psykisk ohälsa och problemskapande beteende. Det finns risk att
vi misstolkar beteenden som uttryck för utvecklingsstörning
eller att vi tolkar t ex biverkningar av medicin som ytterligare
psykisk ohälsa med risk för felmedicinering.
Dagen ägnas åt hur man upptäcker dessa svårigheter och hur
man särskiljer dem från utvecklingsstörning och hur vi kan
bemöta problemskapande beteende. Det ges också en
genomgång av psykiatriska sjukdomar och den vanligaste
medicineringen vid olika tillstånd.
Målgruppen är personal inom kommun och landsting och all personal inom boenden och
daglig verksamhet.
Datum:
Tid:
Plats:
Lokal:
Kostnad:
Fredag 7 april 2017
8:45 – 14:00
Hälsa och habilitering, S:t Johannesgatan 28, Uppsala
Lindersalen
Gratis för personal inom RegionUppsala; övriga 2 000 kronor (exkl moms)
Anmälan: Karin Sandström, sekr 018–611 68 68 eller använd bifogad talong (se baksida).
Föreläsare
Barry Karlsson, neuropsykolog
Jarmila Hallman, överläkare; specialist i psykiatri vid Akademiska sjukhuset.
- anmälan skall vara inkommen senast 5 mars 2012.
Information om KUP-teamet
Konsultationsteam Utvecklingsstörning och Psykisk ohälsa (KUP) är ett samverkansteam
mellan psykiatri, kommun och habilitering.
KUP erbjuder fri konsultation till alla inom kommunal, landsting eller privat verksamhet som arbetar
med personer med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa.
Syftet vid konsultation är att genomlysa, problemformulera och planlägga komplicerade
individärenden där insatser från flera verksamheter är nödvändiga för att därigenom utveckla
samarbetet mellan verksamheter och förbättra stödet till den enskilde.
KUP är ett tvärfackligt team bestående av kurator, neuropsykolog, psykiater och samordnare vid
Uppsala kommun.
Tidsbeställning
KUP-teamets kontaktperson Sara Rydqvist
[email protected]
Tfn: 018-611 68 42
Konsultationstider jämna fredagar 8:30–10:00 och 10:15–11:45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------”Psykisk ohälsa och utvecklingsstörning” i Uppsala.
Anmälan till utbildningsdagen fredagen den 7 april 2017
(anmälan är bindande men kan överlåtas)
Efternamn, förnamn
Verksamhet/arbetsplats
Telefon
E-post adress
Eventuell fakturaadress
Referensnummer / kostnadsställe
Postnummer
Ort
Datum
Underskrift
Annan kost (veg, gluten, laktos, allergi)
Talongen insändes till:
Karin Sandström, sekr
Hälsa och habilitering
Box 260 74
750 26 Uppsala