Hälsoundersökning för vuxna med utvecklingsstörning

advertisement
INSTRUKTION
1 (2)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2016-01-18
11573-3
Hälsoundersökning för vuxna personer med utvecklingsstörning
INLEDNING
I vårdcentralens åtagande ingår att genomföra hälsoundersökning, vårdplanering och
läkemedelsgenomgångar av vuxna personer (> 18 år) med diagnosen psykiskt
utvecklingsstörning enligt samverkansdokument och avtal om läkarmedverkan med
kommunerna.
I Västmanland bedöms det finnas nära 1000 personer i vuxen ålder med psykisk
utvecklingsstörning varav c:a 100 med Downs syndrom.
SYFTE
Vuxna personer med diagnos utvecklingsstörning har en översjuklighet i olika
somatiska diagnoser, se instruktionen ”Medicinska kontroller vid psykisk
utvecklingsstörning med särskild hänsyn till Downs syndrom”.
Många sjukdomar är behandlingsbara och därför betydelsefulla att upptäcka.
Sjukdomar kan också missas beroende på patientens oförmåga att rapportera
symtom. Utöver detta har man uppmärksammat att den ökade medellivslängden hos
utvecklingsstörda i kombination med en överrepresentation av övervikt och låg fysisk
aktivitet leder till en stigande risk för utveckling av det metabola syndromet.
Det finns nationella rekommendationer att vuxna patienter med psykisk
utvecklingsstörning bör följas med medicinska kontroller vart annat år. I
instruktionen ovan finns rekommenderade medicinska kontroller och också praktiska
råd vid undersökningen av person med psykisk utvecklingsstörning.
BOENDEFORM
Vuxna personer med diagnosen psykisk utvecklingsstörning kan bo i kommunernas
bostäder med särskild service enligt lagen om LSS eller i eget boende.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Fast vårdkontakt
Personer med psykisk utvecklingsstörning har ofta behov av att någon inom vården
säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i
vården tillgodoses. En fast vårdkontakt kan vara någon ur hälso- och
sjukvårdspersonalen. Det kan i vissa fall också vara en administrativ funktion som
samordnar patientens vård. Den fasta vårdkontakten skall i detta fall säkra att
patienten kallas till undersökning årligen och följa upp planerade insatser.
Fast vårdkontakt utses tillsammans med patienten efter att samtycke erhållits.
Utfärdad av:
Godkänd av:
Ingegerd Molin
Anders Ahlgren
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
INSTRUKTION
2 (2)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2016-01-18
11573-3
Hälsoundersökning för vuxna personer med utvecklingsstörning
Hälsoundersökning
Listade patienter med diagnosen psykisk utvecklingsstörning skall oavsett
boendeform årligen kallas till hälsoundersökning och samtidig fördjupad
läkemedelsgenomgång i enlighet med instruktion ”Medicinska kontroller vid psykisk
utvecklingsstörning med särskild hänsyn till Downs syndrom”.
Registrering av KVÅ-kod
Registrering av KVÅ-kod AV003 skall göras efter genomförda åtgärder.
ERSÄTTNING
För ovanstående åtagande erhåller vårdcentralerna kvalitetsmålsersättning med
2000 kr för årlig hälsoundersökning och samtidig fördjupad läkemedelsgenomgång.
Patienten betalar patientavgift som för ett läkarbesök enligt vårdavgiftshandboken.
REFERENSER
Primärvårdsprogram
VKL, Avtal om läkarmedverkan vid bostäder med särskild service (LSS)
Medicinska kontroller vid psykisk utvecklingsstörning med särskild hänsyn till Downs
syndrom (nr 24405)
Fast vårdkontakt (nr 8171)
Utfärdad av:
Godkänd av:
Ingegerd Molin
Anders Ahlgren
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards