A N A LY S & P E R S P E K T I V
Realism eller illusion, en komplettering
av Bengt Gustafsson
Résumé
The executive group for the project The Swedish National Defence and the Cold War has,
together with a co-opted researcher, written an anthology concerning the Cold War period
in which they examine the realism of Sweden’s applied security policy. In spite of the writers’
competence and knowledge, I actually miss an important ingredient, namely the increased
strategic importance of Scandinavia for the superpowers as a consequence of the performance of air forces and nuclear weapons.
ledningsgruppen för fokk-projektet En helvetisk nymodighet
med adjungerad professor emeritus Karl
Molin har skrivit en antologi om det kalla Redan 1934 framhöll Winston Churchill i
kriget.1 Det är en innehållsrik bok, med rika underhuset att ”... flygvapen – en helvetisk
källor, där författarna från sina olika ut- nymodighet – en gång för alla skulle ändra
4
gångspunkter prövar om den säkerhetspolitik den framtida krigföringen ...”. Betydelsen
Sverige förde var realistisk eller byggde på av Skandinaviens luftrum ökade inte minalltför optimistiska bedömningar. Beroende dre sedan bägge stormakterna skaffat sig
på författarnas kompetens och kunskaper, kärnvapen. Med gränsen mellan DDR och
saknar jag att de inte särskilt tar upp en tidig Västtyskland väster om Skåne hade Sovjet sitt
viktig strategisk förändring som verkligen luftförsvar framskjutet liksom Nazityskland
påverkar deras frågeställning. Jag tycker hade på 1940-talet. För västmakterna var
mig också se några mindre sakfel, som det därför flygvägen över Skandinavien lika naturlig som den tidigare varit över Götaland.
kanske må tillåtas mig att kommentera.
Ingen av författarna tar egentligen upp Särskilt sedan Norge anslutit sig till Nato
att Skandinaviens strategiska betydelse för och som Sverige förut visat att det gick väl
stormakterna hade ökat väsentligt inför det för sig. Detta är behandlat i ett särtryck av
5
andra världskriget genom flygstridskrafternas KKrVAHT.
Där framgår att USA efter Pragkuppen
tillkomst. T ex kunde Santesson, då han2
kortfattat berättar om att Sverige från 1943 1948 flyttade fram delar av sitt strategiska
”bytte sida”, noterat att Sverige under de två bombflyg (SAC) till Storbritannien. (Från
slutet av 1950-talet kunde man med B-52
sista åren av kriget – trots den deklarerade
neutraliteten – lät brittiska och amerikanska flyga direkt över Atlanten.) Beroende på
bombflygplan flyga över Götaland på sin väg Natos underläge vad gäller markstridskrafatt bomba i Nazityskland. Genom att runda ter i Europa planerade USA att möta ett
Skagen kunde de undvika det starkare tyska sovjetiskt angrepp på kontinenten med ett
luftförsvaret längs den kontinentala västkus- stort upplagt flygföretag över Skandinavien
ten (Kammhuberlinjen). Som Leif Leifland mot mål i Sovjetunionen och kommunikationerna mot Västeuropa, om nödvändigt
visat kunde de göra det utan några större
svenska diplomatiska protester eller försök med kärnvapen. Framflyttade baser i Norge
http://kkrva.se/prenumerera-pa-handlingar-tidskrift
att förhindra det med militära medel.3
(Sola, Gardemoen och Bodö) förbereddes från
Teckna en prenumeration för att läsa hela KKrVA
Handlingar & Tidskrift
137