standard för fastighetskommunikation

advertisement
fastAPI
STANDARD FÖR FASTIGHETSKOMMUNIKATION
S A B O S VE R I G E S A L L M Ä NNYT T I G A B O S TA D S F Ö RETA G
fastAPI
STANDARD FÖR FASTIGHETSKOMMUNIKATION
fastAPI heter den nya branschstandarden
för kommunikation mellan fastighetssystem
och andra system. Standarden skapar unika
för­­utsättningar att sänka kostnader genom
delade tjänster och utveckling.
kommunala
bostadsföretag inom ramen för BoIT-projektet arbetat med att
utveckla ett öppet API för fastighetssektorn. Det heter fastAPI. ­
När leverantörer och beställare använder fastAPI innebär det
besparingar i både tid och pengar. Dessutom driver det på utvecklingen av nya tjänster och delsystem som gör det möjligt att exem­
pelvis dela tjänster över internet (molntjänster). Med fast­A PI undviks också risken för inlåsning i enskilda system och leverantörer.
För att standarden ska få stort genomslag krävs det att bostads­
företag och andra fastighetsägare ställer krav på sin systemleverantör
att uppfylla branschstandarden. Särskilt viktigt är det att ta med
detta krav vid uppgradering, vid köp av nya moduler eller vid upphandling av nytt fastighetssystem.
SABO har tillsammans med 23 allmännyttiga
VAD ÄR
ETT API?
API är en förkortning av
­Application Programming
Interface och hjälper företag
att dela med sig av data på ­
ett kontrollerat sätt.
Visste du att du förmodligen använder API:er
dagligen? Om du till exempel pendlar till
­arbetet och använder en app för att veta när
bussen går eller var du kan hitta närmaste
busshållplats, så är det ett API som kopplar samman appen med lokaltrafikens och
kartleveran­törens data.
SÅ HÄR FUNGERAR DET
FASTIGHETSSYSTEM
fastAPI
Information, tjänster, produkter
Ger tillgång till fastighets­systemets information
på ett säkert sätt
UTVECKLARE
Använder API:et för att skapa applikationer/tjänster
APPLIKATIONER
TJÄNSTER
Applikationer/tjänster skapade med hjälp av API:et
FASTIGHETSBOLAG
HYRESGÄSTER
Använder applikationerna/tjänsterna i exempelvis smart­phones eller som webbtjänster
VAD HÄNDER NU?
NÄSTA STEG – MARKNADSPLATS
För att få användandet av fastAPI att öka och utvecklingen av tjänster att ta fart kommer SABO att ta
fram en marknadsplats. Den heter fastmarket.se och
lanseras i mitten av 2015. Ambitionen är att skapa
branschens självklara plats för fastighetsrelaterade
IT-tjänster.
Här kommer vi att samla och sprida information
om tjänster, utvecklare, implementa­tioner, certifieringar m m. Tjänster som kommer att utnyttja fastAPI
är till exempel lås- och passagesystem och tjänster för
IMD (Individuell mätning och debitering).
GRATIS SMS-TJÄNST TILL
ALLA MEDLEMSFÖRETAG
För att ta del av fördelarna med fastAPI behöver era
fastighetssystem ha stöd för detta. Ni behöver ställa
krav gentemot systemleverantören att implementera
stödet genom uppgraderingar, tilläggsmoduler eller
liknande.
Gå in på sabo.se/fastapi och fyll i webbformuläret
för avsiktsförklaring. När ni gör det kommer ni att ­
få information om hur ni utformar kravet mot
systemleverantören. Som bonus får ni möjlighet att
använda en gratis sms-tjänst, tänkt för exempelvis
­servicemeddelanden till hyresgäster.
MER INFORMATION PÅ SABO.SE/FASTAPI
RÖSTER I
BRANSCHEN
fastAPI möjliggör en sund
konkurrensutsättning av leve­
rantörer med likvärdiga system
för samma funktion. Det är en
stor fördel att SABOs medlems­
företag kan använda redan
utvecklad och kvalitetssäkrad
mjukvara utan att behöva
uppfinna hjulet själva för varje
enskild upphandling.
Magdalena Kuhl, Fastighets AB
Förvaltaren
Arbetet med att ta fram standar­
diserade API:er är en viktig stra­
tegisk fråga som ger möjlighet
att framtidssäkra våra system­
miljöer samt konkurrensutsätta
våra affärssystem på ­modulnivå.
Det ger också möjlighet att
kunna dela på kostnader för
utveckling och framtagning av
nya tjänster i form av till exem­
pel molntjänster.
Per Sjösvärd, AB Stångåstaden
SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG
Besöksadress Drottninggatan 29, Box 474, 101 29 Stockholm
Tel 08-406 55 00, hemsida www.sabo.se, e-post [email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards