BlankettID
602102
Skicka blanketten till:
AEA
Box 3536
103 69 Stockholm
Företag – Vilande
Använd denna blankett när du har kvar
ditt företag men all verksamhet i företaget
har upphört.
+
1. Personuppgifter
+
Personnummer (ååmmdd-xxxx)
Namn
2. Uppgifter om näringsverksamheten
Företagets namn:
Organisationsnummer:
All verksamhet i företaget har upphört. Ange datum:
åå-mm-dd
Har du tidigare haft arbetslöshetsersättning under ett uppehåll i näringsverksamhet?
Nej
+
Ja. Ange datum för när du återupptog verksamheten:
åå-mm-dd
Tänk på detta när det gäller din näringsverksamhet
Om du eller någon annan återupptar verksamheten ska du meddela detta skriftligen till AEA. Du har då inte längre rätt till ersättning från a-kassan. Det räcker inte med att du redovisar arbete på kassakorten.
Om du söker ersättning inom fem år efter det att verksamheten återupptogs krävs det att du upphör definitivt med verksamheten
för att du ska vara berättigad ersättning från a-kassan.
Eftersom du har upphört med att bedriva näringsverksamhet får ingen produktion av varor eller tjänster ske. Det får heller inte
förekomma förberedelse av sådan produktion. Inga inköp får göras och försäljning får endast ske i undantagsfall. Anskaffning av
kunder eller marknadsföring är inte tillåten under den tid då verksamheten ligger nere. Om du exempelvis skulle lämna anbud
innebär det att verksamheten har återupptagits.
Lagstadgad redovisning får utföras liksom åtgärder som vidtas på grund av oförutsedda händelser. Är du osäker på om en åtgärd
är tillåten eller inte ska du kontrollera detta med AEA.
3. Försäkran och underskrift
Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter jag har lämnat på den här blanketten är riktiga och
fullständiga. Jag förstår att jag måste meddela AEA inom två veckor om uppgifterna ändras.
Underskrift
+
2013-09-23
Datum
Dina personuppgifter kommer att databehandlas. Läs mer på aea.se/pul
1