Företag – Familjeägt - Akademikernas a

advertisement
BlankettID
172111
Företag – Familjeägt
Skicka blanketten till:
+
Akademikernas a-kassa
Box 3536
103 69 Stockholm
+
1. Personuppgifter
Personnummer (ååmmdd-xxxx)
Namn
2. Uppgifter om företaget
Enskild firma
Aktiebolag
Handelsbolag
Kommanditbolag
Företagets namn:
Organisationsnummer:
Företagets adress:
Verksamhetsområde:
Företagets telefon:
Företagets hemsida:
Ekonomisk förening
Företagets startdatum:
3. Fördelning av aktier eller andelar
Har du aktier eller andelar i företaget?
+
Nej
Ja. Ange hur många:
Redogör för den övriga fördelningen av aktier och andelar:
+
Redogör för ditt förhållande till övriga delägare/andelsägare: (Till familj räknas make/maka, föräldrar, barn och syskon.)
4. Din roll i företaget
Redogör för vad du har arbetat med/arbetar med i företaget:
Är du styrelseledamot eller styrelsesuppleant?
Nej
Ja
Har du firmateckningsrätt?
Nej
Ja
Har din arbetsuppgift i familjeföretaget har övertagits av en annan person?
Nej
Ja
2015-03-16
5. Försäkran och underskrift
Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter jag har lämnat på den här blanketten är riktiga
och fullständiga. Jag förstår att jag måste meddela Akademikernas a-kassa inom två veckor om
uppgifterna ändras.
Datum
+
Underskrift
1
Dina personuppgifter kommer att databehandlas. Läs mer på aea.se/pul
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards