Sveriges internationella överenskommelser 2002

advertisement
Sveriges internationella
överenskommelser 2002
Sammanställda och utgivna av
Utrikesdepartementet
Stockholm 2003
1. 2000, okt. 31
Avtal med Bosnien-Hercegovina om främjande och skydd av investeringar
2. 2001, okt. 17
och
nov. 6
Överenskommelse med Finland om ändring i överenskommelsen den 14 februari 1979 om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige
och Finland (SÖ 1979:40)
3. 2001, feb. 21
Luftfartsavtal med Kuba
4. 1997, jun. 3
Tilläggsöverenskommelse till konventionen den 30 juni 1978 med Turkiet rörande social trygghet (SÖ 1981:3)
5. 2001, apr. 2
Avtal med Rumänien om återtagande av personer
6. 2001, maj 31
Avtal med Ecuador om främjande och ömsesidigt skydd av investeringar
7. 2001, jul. 19
Överenskommelse med Tyskland om avstående av återbetalning av arbetslöshetsförmåner
8. 2000, feb. 25
Överenskommelse med Danmark, Finland, Island och Norge om ändring av konventionen med Danmark, Finland, Island och Norge, undertecknad i Oslo den 23
mars 1962, angående indrivning av underhållsbidrag (SÖ 1963:14)
9. 2001, jun. 9
Avtal med Danmark, Finland och Norge avseende stöd för industrisamarbete på
försvarsmaterielområdet
10. 2002, jan. 30
Avtal med Estland om skydd av sekretessbelagd information
11. 2002, jan. 14
och 31
Avtal med Lettland om skydd av sekretessbelagd information
12. 2001, feb. 26
Nicefördraget om ändring av Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om
upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med
dem
13. 1999, dec. 3
Ändring av Montrealprotokollet den 16 september 1987 om ämnen som bryter
ned ozonskiktet (SÖ 1988:35)
14. 1997, jun. 19
Andra protokollet som utarbetats på grundval av artikel K.3 i Fördraget om
Europeiska unionen, till konventionen den 26 juli 1995 (SÖ 1999:29) om skydd
av Europeiska gemenskapens finansiella intressen
15. 2001, dec. 11
Överenskommelse om ändring i överenskommelsen med Världshälsoorganisationen (WHO) om WHO:s program för internationellt spårande av läkemedelsbiverkningar
16. 1999, nov. 7
Avtal med Kuwait om främjande och skydd av investeringar
17. 2002, jan. 18
och
apr. 19
Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet
18. 1999, okt. 20
och
2000, maj 5
Överenskommelse med Bosnien och Hercegovina om vilka överenskommelser
mellan Sverige och f.d. socialistiska federativa republiken Jugoslavien som skall
fortsätta att gälla i förhållande till Bosnien och Hercegovina
19. 1998, apr. 24
Ändringar i konventionen och driftöverenskommelsen den 3 september 1976 (SÖ
1979:25) om Internationella organisationen för mobila telekommunikationer via
satellit
20 2002, feb. 18
Samförståndsavtal med UNHCR
21. 2000, sep. 28
2001 års internationella kaffeavtal
2
22. 2001, okt. 15
Beslut om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal
23. 2000, nov. 23
Avtal med Kroatien om främjande och ömsesidigt skydd av investeringar
24. 2002, jan. 30
Överenskommelse med Estland om samarbete inom området förebyggande av,
beredskap för och insatser vid olyckshändelser
25. 2002, jun. 17
Överenskommelse med Danmark om ändring i överenskommelsen av den 3 mars
2000 med Danmark om internationell taxitrafik på väg (SÖ 2000:13)
26. 1999, nov. 30
Protokoll angående minskning av försurning. övergödning och marknära ozon
till konventionen den 13 november 1979 om långväga gränsöverskridande luftföroreningar m.m. (SÖ 1981:1)
27. 2001, apr. 24
och
maj 11
Avtal med Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (”FAO”)
om samarbete om upprättande av ett program för akademiskt utbyte
28. 1994, jun.24
ILO:s konvention (nr 175) om deltidsarbete
29. 2002, feb. 6
Avtal med Polen rörande samarbete om ubåtsräddning
30. 2002, jun. 28
Avtal med Polen om ömsesidigt överflygnings- och landningstillstånd för statsluftfartyg tillhörande Sverige och Polen i de båda ländernas kontrollerade luftrum
31 2001, okt. 22
Överenskommelse med Moçambique om utvecklingssamarbete 1 januari 2002–
31 december 2004
32. 2002, mar. 4
Avtal med Kambodja om utvecklingssamarbete den 1 januari 2002–31 december
2004
33. 2002, jan. 8
och 16
Överenskommelse med Laos om förlängning och ändring av avtalet den 18 december 1998 om utvecklingssamarbete 1999–2001 (SÖ 1999:10)
34. 2002, jan. 20
Avtal med Bangladesh om utvecklingssamarbete den 1 januari 2002–31 december 2004
35. 2002, jan. 14
Avtal med Sydafrika om ändring nr 3 till avtalet den 12 februari 1999 om utvecklingssamarbete 1999–2001 (SÖ 1999:9)
36. 2002, jun. 10
Avtal om ändring nr 1 till samförståndsavtalet den 17 juli 2000 om internationella testnings- och utvärderingsprogrammet för humanitär minröjning ITEP (SÖ
2000:73)
37. 2002, jul. 19
Överenskommelse med Världshandelsorganisationen (WTO) om bidrag till fonden Doha Development Agenda Global Trust Fund (DDAGTF)
38. 2002, jun. 24
Samförståndsavtal med Schweiziska edsförbundet om genomförande av gemensamma aktiviteter i fråga om militär träning och utbildning för mark- och
flygstridskrafter
39. 2002, mar. 27
Projektstödsavtal med Estland
40. 2001, sep. 25
Internationella antidopningsuppgörelsen (IADA) 2001–2006
41. 1997, dec. 11
Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention den 9 maj 1992 om klimatförändringar (SÖ 1993:13)
42. 2000, jun. 23
Partnerskapsavtal mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien
och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan
3
43. 2001, jun. 25
Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten,
å andra sidan
44. 1999, dec. 9
Internationell konvention om bekämpande av finansiering av terrorism
45. 2000, nov. 8
Överenskommelse med Irland om avstående från återbetalning av vårdkostnader
vid sjukdom, moderskap, olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar samt kostnader
för administrativa och medicinska kontroller
46. 2000, mar. 22
Protokoll om ändring av avtalet den 9 februari 1994 (SÖ 1997:50) om uttag av en
avgift för tunga fordon som använder vissa vägar för att tillämpa Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga
godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer
47. 2001, dec. 19
Avtal med Norge om förlängning av konventionen den 9 februari 1972 (SÖ
1972:15) mellan Sverige och Norge om renbetning jämte protokoll den 8 februari 1972 (SÖ 1972:16) om uppförande och underhåll av spärrstängsel för renar
48. 2001, maj 22
Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar
49. 2000, dec. 18
Samförståndsavtal med Israel om samarbete inom området industriell forskning
och utveckling
50. 2000, nov. 30
Protokoll, utarbetat på grundval av artikel 43.1 i konventionen den 26 juli 1995
(SÖ 1999:26) om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen)
om ändring av artikel 2 och av bilagan till konventionen
51. 2001, apr. 9
Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å
andra sidan
52. 2001, apr. 10
Överenskommelse med Nederländerna om representation under Schengenavtalet
53. 2001, maj 29
Överenskommelse med Nederländerna om representation under Schengenavtalet
54. 2000, sep. 18
Internt avtal mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i
rådet, om åtgärder och förfaranden för genomförande av partnerskapsavtalet
AVS-EG av den 23 juni 2000 (SÖ 2002:42)
55. 2000, sep. 18
Internt avtal mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i
rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för
finansprotokollet till partnerskapsavtalet den 23 juni 2000 (SÖ 2002:42) mellan
staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska
gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou
(Benin) den 23 juni 2000, och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är
tillämplig
56. 2002, feb. 28
Avtal med Förbundsrepubliken Jugoslavien angående bilateral traktatsuccession
57. 2000, jan. 29
Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen i Rio de Janeiro den 5 juni 1992 (SÖ 1993:7) om biologisk mångfald
58. 1999, sep. 1
Avtal med Tanzania om främjande och ömsesidigt skydd av investeringar
59. 1998, jul. 17
Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen
60. 1994, jun. 21
Konvention med stadga för Europaskolorna
61. 1992, mar. 24
Fördrag om observationsflygningar
4
62. 2002, sep. 12
Tilläggsprotokoll till konventionen den 16 november 1989 (SÖ 1990:19) mot
dopning
63. 2002, nov. 27
Multilateralt avtal mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om adminstrativt bistånd
64. 2002, okt. 22
Avtal med Norge om särskilda bestämmelser för undvikande av dubbelbeskattning vid byggande, underhåll och drift av gränsbron som ingår i den nya Svinesundsförbindelsen
65. 2002, okt. 24
och 31
Överenskommelse för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet
Interreg III A Nord
66. 1999, nov. 26
Avtal om erkännande av internationella potatiscentret (CIP) som internationell
juridisk person
67. 1995, jul. 20
Ändring i överenskommelsen den 4 december 1991 (SÖ 1993:30) om skydd av
fladdermöss i Europa
68. 2000, jul. 26
Ändring i överenskommelsen den 4 december 1991 (SÖ 1993:30) om skydd av
fladdermöss i Europa
69. 2002, jan. 28
Samförståndsavtal om upprättande av organisationen för det globala nätverket
för vattenfrågor
70. 2002, sep. 17
och okt. 4
Överenskommelse med Världsbanken om svenskt bidrag till Globala fonden mot
aids, tuberkulos och malaria
71. 2002, dec.12
och 19
Överenskommelse med Världsbanken om ytterligare svenskt bidrag till Globala
fonden mot aids, tuberkulos och malaria
72. 2002, mar. 11
Avtal med Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor om immunitet och privilegier för Organisationen för det globala nätverket för vattenfrågor
och dess personal
Edita Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 2003
5
Download