crf-protokoll

advertisement
Behandling av kroniska
svårläkta trycksår i
hemsjukvård – prospektiv
randomiserad studie av
vakuumförband kontra
våtförband
Studie av organisation, ekonomi och vårdresultat
CRF-PROTOKOLL
EN 2-CENTERSTUDIE I SAMARBETE MELLAN
ORTOPEDKLINIKEN, SU MÖLNDAL OCH
SÅRCENTRUM, KSS
Medarbetare i studien:
Jean Cassuto, forskningsansvarig omr. 3, SU
Agnetha Folestad, verksamhetschef, Frölunda specialistsjukhus
Håkan Hallberg, ÖL Kirurgkliniken, KSS
Ingvor Fransson, Sårsjuksköterska, sårcentrum, KSS
Susanne Asteberg, Sårsjuksköterska, ortopedklin. SU/Mölndal
Lena Karlsson, Sårsjuksköterska, Mölndals Stad
1
STUDIEKOD: VAC trycksår 2010
RANDOMIS.GRUPP (VAC/Komtroll):______________________
STUDIEPERSON NR:_________
KÖN (M/K):________________
VECKODAG:_______________
DATUM (å-m-d):____________
INITIALER SSK:_____________
BESÖK 0 (Pre-study/Före):
FÖDELSEDATUM (åååå-mm-dd):________________________________________________________
Nuvarande medicinering:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Anamnes:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Status
Tecken på cirkulationsstörning i huden runt såret
(temp/hud färg) :
Ytterligare information:
Inga tecken på cirkulationsstörning
Perifer kyla
Dålig känsel
Missfärgad hud
Blek hud
Blodtryck (systol/diastol, mmHg):
Längd:
vikt:
10-avlednings EKG:
Ja
Datum:
Nej
2
STUDIEKOD: VAC trycksår 2010
STUDIEPERSON NR:_________
INITIALER SSK:_____________
DATUM (å-m-d):____________
BESÖK 0 (Pre-study/Före):
Kardiovaskulär sjukdom : angina
infarkt
arytmi
hjärtsvikt
Annan…………………………………………………………………………………………..
Antibiotikabehandling inom 1 månad före studiestart? Nej
+ dos + behandlingsstart/duration:
Ja
Hypertoni
Om så, ange preparat
Större kärlkirurgiska ingrepp av något slag: Kärlkirurgi
By-pass
Aorta aneurysm
Klaffop.
Sotning
Graft
Åderbråck
Annat……………………………………………………
Diabetes
typ I
typ II
Diabetesduration:
Aktuell diabetesbehandling: Insulin
Perorala antidiabetika
Diabetiska komplikationer: konstaterad neuropati
Trycksår i anamnesen
Andra komplikationer
enbart kost
Retinopati
Nefropati
ange……………………………………………..
Åtgärd (kirurgisk eller medicinsk) av diabeteskomplikationer:
Tidigare trauma mot nedre extremiteter: Ja
Nej
ange…………………………………………
Nikotinanvändare ? ______ (ja/nej). Om rökare, hur länge ? _______
Hur många cigaretter/dag:
Atopisk dermatit
kontakt allergi
Hur mycket snus/dag:
annan hudsjukdom
Har du haft denna hudsjukdom där du har såret idag? Ja
Ingen hudsjukdom
Nej
Pågående Waranbehandling? Om JA, Ta INR före ställningstagande till inklusion
Ja
Nej
3
STUDIEKOD: VAC trycksår 2010
STUDIEPERSON NR:_________
INITIALER SSK:_____________
DATUM (å-m-d):____________
BESÖK 0 (Pre-study/Före):
RÖRLIGHET
Grad
Rör sig fritt inomhus och utomhus utan hjälpmedel
Rör sig fritt inomhus men med hjälpmedel utomhus
Sitter (stol/rullstol)
Sängliggande
Gånghjälpmedel
Käpp/krycka
Rullator/betastöd
Ortopediska skor
Inlägg
Ortos………………………………………..
Annat……………………………………….
4
STUDIEKOD: VAC trycksår 2010
STUDIEPERSON NR:_________
INITIALER( SSK):____________
DATUM (å-m-d):____________
BESÖK 0 (Pre-study/Före):
INKLUSIONSKRITERIER
J
JA
NEJ
Trycksår som inte läkt under senaste månaden
Sedan hur läge:………………………………………………………………..
Ålder > 18 år
Skriftlig och muntlig information
Skriftligt medgivande
5
STUDIEKOD: VAC trycksår 2010
STUDIEPERSON NR:_________
INITIALER (SSK):____________
DATUM (å-m-d):____________
BESÖK 0 (Pre-study/Före):
EXLUSIONSKRITERIER
J
JA
NEJ
Känd svår hudsjukdom, tex systemisk lupus erytematosus (SLE),
systemisk fibros, sklerodermi (systemisk skleros, myxödem), sarkoidos,
psoriasis.
Om JA, ange:
Har du reagerat mot något förband som används i studien?
Vilket:
Beskriv anamnes/symptom/utbredning:
Immunosupressiv behandling (Kortison, cytostatika)?
Om JA, ange:
Mer än 5 mg cortison/dag:
Ja
Mindre än 3 månader före studiestart:
Nej
Ja
Nej
6
STUDIEKOD: VAC trycksår 2010
STUDIEPERSON NR:_________
INITIALER (SSK):____________
DATUM (å-m-d):____________
BESÖK 0:
J
Utfört
Ej Utfört *
Rutinprover (Hb, TPK, LPK, SR, CRP, S-Krea, HbA1c, B-glukos, elstatus, leverstatus)
Sensibilitet (monofilament) i frisk hud runt såret
Stick: Normal
Beröring: Normal
lätt nedsatt
lätt nedsatt
kraftigt nedsatt
kraftigt nedsatt
Odling från såret: skickas till bakt.lab. + remiss
Ytlig: använd tops och för runt i såret
* om ej utfört, ange orsak
7
STUDIEKOD: VAC trycksår 2010
STUDIEPERSON NR:_________
INITIALER (SSK):____________
DATUM (å-m-d):____________
BESÖK 0 (Pre-study/Före):
Beskrivning av såret
Datum då såret uppkom:
Nuvarande sårförband:
omläggn.frekv.:
Sårets lokalisation (rita in på fotobilder i protokollet):
Höger underben/fot
Vänster underben/fot
RITA in såret (form och lokalisation) på FOTON längst bak i protokollet
Sårets storlek:
Lägg VISITRAC mot såret och rita av sårets yttre kontur. Spara Kopian i pärm.
Ange sårets yta:
mm
Ange sårets djup uppmät på djupaste stället:
mm
Sårstatus:
I. Sårkantens (=omkringliggande huds) färg och kondition:
1 = Normal, intakt
2= Erytematös
3= Macererad
4= Ödematös
5= Intakta båsor
6= områden med öppna sår
7= Annat, beskriv
8
II. Sårets utseende (före ev. debridering)
VISITRAC
% av såret
BILD:
Nekros
Ja
Nej
……………….
Fibrin
Ja
Nej
……………….
Granulation
Ja
Nej
……………….
Epitelialisering
Ja
Nej
……………….
Fascior i dagen
Ja
Nej
Senor i dagen
Ja
Nej
Ben i dagen
Ja
Nej
Viabelt underhudsfett
viabel underhud
viabel muskel
Rita in områden med nekros (n), fibrin (f), granulation (g), epitel (e) infektion
(i), pus (p) på VISITRAC med tuschpenna och ange bokstav ovan för typ av
vävnad i såret
III. Subjektiva kliniska tecken på infektion
Ja
Nej
Om Ja, antibiotika insatt? (när, preparat, dos)…………………………………………………………….
IV. Sårexudat
Nej
eller
Sparsamt
Måttligt
Rikligt
V. Exsudatets utseende
Klar/serös
Blod
Grumlig
Pus
Grönt (pseudomonas)
Annat, ange:
VI. Lukt från såret
Ja
Nej
9
VII. Sårrevision utförd i samband med inklusion i studien
Ja
Nej
Revison utan synliga nekroser
Revision med kvarvarande nekroser
VIII. Foto taget EFTER revision
Ja
Nej, ange varför……..
IX. Sårets utseende (EFTER ev. debridering)
VISITRAC
% av såret
Nekros
Ja
Nej
……………….
Fibrin
Ja
Nej
……………….
Granulation
Ja
Nej
……………….
Epitelialisering
Ja
Nej
……………….
Fascior i dagen
Ja
Nej
Senor i dagen
Ja
Nej
Ben i dagen
Ja
Nej
Viabelt underhudsfett
viabel underhud
viabel muskel
X. Förband
VAC-patient:
Polyurethan svamp
Polyurethan svamp
Duoderm 2 cm
Kontrollpatient:
Förbandstyp:
Aquacel
Tegaderm 2 cm
Jelonet
Allevyn
Annat……………..
Smärta FÖRE inklusion i studien
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
10
STUDIEKOD: VAC trycksår 2010
INITIALER(SSK):______DATUM (å-m-d):______
STUDIEPERSON NR:__________
BESÖK 1
J
Utfört
Ej Utfört *
Digitalt foto av såret (se separata anvisningar)
* om ej utfört, ange orsak
SKATTNING AV SMÄRTA VID FÖRBANDSBYTE
Smärta STRAX FÖRE förbandsbyte
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Smärta UNDER förbandsbyte
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Smärta VID IGÅNGSÄTTNING AV VAC
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Smärta UNDER PERIODEN MELLAN förbandsbyten
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Hur mycket påverkar SÅRSMÄRTAN ditt dagliga liv
Inte alls
--------------------------------------------------------------------------------- Extremt mycket
Hur mycket påverkar FÖRBANDET/PUMPEN ditt dagliga liv
Inte alls
--------------------------------------------------------------------------------- Extremt mycket
På vilket sätt?.......................................................................................................................................................
11
Sårstatus:
I. Sårkantens (=omkringliggande huds) färg och kondition:
1 = Normal, intakt
2= Rodnad, erytematös
3= Macererad
4= Ödematös, svullen
5= Intakta båsor
6= områden med öppna sår
7= Annat, beskriv
Sårets storlek:
Lägg VISITRAC mot såret och rita av sårets yttre kontur. Rita in områden med nekros, fibrin,
granulation, epitel, infektion, etc på VISITRAC med tuschpenna och ange dem med text vid
sidan om. Spara kopian i pärm.
Ange sårets djup uppmät på djupaste stället:
mm
II. Sårets utseende (FÖRE ev. debridering)
VISITRAC
% av såret
Nekros
Ja
Nej
……………….
Fibrin
Ja
Nej
……………….
Granulation
Ja
Nej
……………….
Epitelialisering
Ja
Nej
……………….
Fascior i dagen
Ja
Nej
Senor i dagen
Ja
Nej
Ben i dagen
Ja
Nej
Viabelt underhudsfett
viabel underhud
viabel muskel
12
Sårets utseende (EFTER ev. debridering)
Ingen revision utförd
VISITRAC
% av såret
Nekros
Ja
Nej
……………….
Fibrin
Ja
Nej
……………….
Granulation
Ja
Nej
……………….
Epitelialisering
Ja
Nej
……………….
Fascior i dagen
Ja
Nej
Senor i dagen
Ja
Nej
Ben i dagen
Ja
Nej
Viabelt underhudsfett
viabel underhud
viabel muskel
III. Foto taget EFTER revision
Ja
IV. Subjektiva kliniska tecken på infektion
Nej, ange varför……..
Ja
Nej
Antibiotika insatt? (när, preparat, dos)…………………………………………………………….
V. Sårexudat
Nej
eller
Sparsamt
Måttligt
Rikligt
VI. Exsudatets utseende
Klar/serös
Blod
Grumlig
Pus
Grönt (pseudomonas)
13
Annat, ange:
VII. Lukt från såret
Ja
Nej
VIII. Förband
VAC-patient:
Kontrollpatient:
Polyurethan svamp
Förbandstyp:
Aquacel
Jelonet
Allevyn
Annat……………..
Har du bytt till annan typ av förband?
Nej
Orsak till byte av förbandstyp:
Läckage
Ja
Om så, ange nedan
Misstänkt infektion
Allergi
Övrigt, ange…………………………………………
14
STUDIEKOD: VAC trycksår 2010
STUDIEPERSON NR:_________
INITIALER (SSK):____________
DATUM (å-m-d):_______
BESÖK 2
J
Utfört
Ej Utfört *
Digitalt foto av såret (se separata anvisningar)
* om ej utfört, ange orsak
SKATTNING AV SMÄRTA VID FÖRBANDSBYTE
Smärta STRAX FÖRE förbandsbyte
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste
smärtanSmärta UNDER förbandsbyte
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Smärta VID IGÅNGSÄTTNING AV VAC
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Smärta UNDER PERIODEN MELLAN förbandsbyten
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Hur mycket påverkar SÅRSMÄRTAN ditt dagliga liv
Inte alls
--------------------------------------------------------------------------------- Extremt mycket
Hur mycket påverkar FÖRBANDET/PUMPEN ditt dagliga liv
Inte alls
--------------------------------------------------------------------------------- Extremt mycket
På vilket sätt?.......................................................................................................................................................
15
Sårstatus:
I. Sårkantens (=omkringliggande huds) färg och kondition:
1 = Normal, intakt
2= Rodnad, erytematös
3= Macererad
4= Ödematös, svullen
5= Intakta båsor
6= områden med öppna sår
7= Annat, beskriv
Sårets storlek:
Lägg VISITRAC mot såret och rita av sårets yttre kontur. Rita in områden med nekros, fibrin,
granulation, epitel, infektion, etc på VISITRAC med tuschpenna och ange dem med text vid
sidan om. Spara kopian i pärm.
Ange sårets djup uppmät på djupaste stället:
mm
II. Sårets utseende (FÖRE ev. debridering)
VISITRAC
% av såret
Nekros
Ja
Nej
……………….
Fibrin
Ja
Nej
……………….
Granulation
Ja
Nej
……………….
Epitelialisering
Ja
Nej
……………….
Fascior i dagen
Ja
Nej
Senor i dagen
Ja
Nej
Ben i dagen
Ja
Nej
Viabelt underhudsfett
viabel underhud
viabel muskel
16
Sårets utseende (EFTER ev. debridering)
Ingen revision utförd
VISITRAC
% av såret
Nekros
Ja
Nej
……………….
Fibrin
Ja
Nej
……………….
Granulation
Ja
Nej
……………….
Epitelialisering
Ja
Nej
……………….
Fascior i dagen
Ja
Nej
Senor i dagen
Ja
Nej
Ben i dagen
Ja
Nej
Viabelt underhudsfett
viabel underhud
viabel muskel
III. Foto taget EFTER revision
Ja
IV. Subjektiva kliniska tecken på infektion
Nej, ange varför……..
Ja
Nej
Antibiotika insatt? (när, preparat, dos)…………………………………………………………….
V. Sårexudat
Nej
eller
Sparsamt
Måttligt
Rikligt
VI. Exsudatets utseende
Klar/serös
Blod
Grumlig
Pus
Grönt (pseudomonas)
Annat, ange:
17
VII. Lukt från såret
Ja
Nej
VIII. Förband
VAC-patient:
Kontrollpatient:
Polyurethan svamp
Förbandstyp:
Aquacel
Jelonet
Allevyn
Annat……………..
Har du bytt till annan typ av förband?
Orsak till byte av förbandstyp:
Nej
Ja
Om så, ange nedan
Läckage
Misstänkt infektion
Allergi
Övrigt, ange…………………………………………
18
STUDIEKOD: VAC trycksår 2010
STUDIEPERSON NR:_________
INITIALER (SSK):____________
DATUM (å-m-d):_______
BESÖK 3
J
Utfört
Ej Utfört *
Digitalt foto av såret (se separata anvisningar)
* om ej utfört, ange orsak
SKATTNING AV SMÄRTA VID FÖRBANDSBYTE
Smärta STRAX FÖRE förbandsbyte
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste
smärtanSmärta UNDER förbandsbyte
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Smärta VID IGÅNGSÄTTNING AV VAC
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Smärta UNDER PERIODEN MELLAN förbandsbyten
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Hur mycket påverkar SÅRSMÄRTAN ditt dagliga liv
Inte alls
--------------------------------------------------------------------------------- Extremt mycket
Hur mycket påverkar FÖRBANDET/PUMPEN ditt dagliga liv
Inte alls
--------------------------------------------------------------------------------- Extremt mycket
På vilket sätt?.......................................................................................................................................................
19
Sårstatus:
I. Sårkantens (=omkringliggande huds) färg och kondition:
1 = Normal, intakt
2= Rodnad, erytematös
3= Macererad
4= Ödematös, svullen
5= Intakta båsor
6= områden med öppna sår
7= Annat, beskriv
Sårets storlek:
Lägg VISITRAC mot såret och rita av sårets yttre kontur. Rita in områden med nekros, fibrin,
granulation, epitel, infektion, etc på VISITRAC med tuschpenna och ange dem med text vid
sidan om. Spara kopian i pärm.
Ange sårets djup uppmät på djupaste stället:
mm
II. Sårets utseende (FÖRE ev. debridering)
VISITRAC
% av såret
Nekros
Ja
Nej
……………….
Fibrin
Ja
Nej
……………….
Granulation
Ja
Nej
……………….
Epitelialisering
Ja
Nej
……………….
Fascior i dagen
Ja
Nej
Senor i dagen
Ja
Nej
Ben i dagen
Ja
Nej
Viabelt underhudsfett
viabel underhud
viabel muskel
20
Sårets utseende (EFTER ev. debridering)
Ingen revision utförd
VISITRAC
% av såret
Nekros
Ja
Nej
……………….
Fibrin
Ja
Nej
……………….
Granulation
Ja
Nej
……………….
Epitelialisering
Ja
Nej
……………….
Fascior i dagen
Ja
Nej
Senor i dagen
Ja
Nej
Ben i dagen
Ja
Nej
Viabelt underhudsfett
viabel underhud
viabel muskel
III. Foto taget EFTER revision
Ja
IV. Subjektiva kliniska tecken på infektion
Nej, ange varför……..
Ja
Nej
Antibiotika insatt? (när, preparat, dos)…………………………………………………………….
V. Sårexudat
Nej
eller
Sparsamt
Måttligt
Rikligt
VI. Exsudatets utseende
Klar/serös
Blod
Grumlig
Pus
Grönt (pseudomonas)
Annat, ange:
21
VII. Lukt från såret
Ja
Nej
VIII. Förband
VAC-patient:
Kontrollpatient:
Polyurethan svamp
Förbandstyp:
Aquacel
Jelonet
Allevyn
Annat……………..
Har du bytt till annan typ av förband?
Nej
Orsak till byte av förbandstyp:
Läckage
Ja
Om så, ange nedan
Misstänkt infektion
Allergi
Övrigt, ange…………………………………………
22
STUDIEKOD: VAC TRYCKSÅR 2010
STUDIEPERSON NR:_________
DATUM (å-m-d):_______
BESÖK 4
J
Utfört
Ej Utfört *
Vävnadsodling från såret
* om ej utfört, ange orsak
SKATTNING AV SMÄRTA VID FÖRBANDSBYTE
Smärta STRAX FÖRE förbandsbyte
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste
smärtanSmärta UNDER förbandsbyte
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Smärta VID IGÅNGSÄTTNING AV VAC
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Smärta UNDER PERIODEN MELLAN förbandsbyten
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Hur mycket påverkar SÅRSMÄRTAN ditt dagliga liv
Inte alls
--------------------------------------------------------------------------------- Extremt mycket
Hur mycket påverkar FÖRBANDET/PUMPEN ditt dagliga liv
Inte alls
--------------------------------------------------------------------------------- Extremt mycket
På vilket sätt?.......................................................................................................................................................
23
Sårstatus:
I. Sårkantens (=omkringliggande huds) färg och kondition:
1 = Normal, intakt
2= Rodnad, erytematös
3= Macererad
4= Ödematös, svullen
5= Intakta båsor
6= områden med öppna sår
7= Annat, beskriv
Sårets storlek:
Lägg VISITRAC mot såret och rita av sårets yttre kontur. Rita in områden med nekros, fibrin,
granulation, epitel, infektion, etc på VISITRAC med tuschpenna och ange dem med text vid
sidan om. Spara kopian i pärm.
Ange sårets djup uppmät på djupaste stället:
mm
II. Sårets utseende (FÖRE ev. debridering)
VISITRAC
% av såret
Nekros
Ja
Nej
……………….
Fibrin
Ja
Nej
……………….
Granulation
Ja
Nej
……………….
Epitelialisering
Ja
Nej
……………….
Fascior i dagen
Ja
Nej
Senor i dagen
Ja
Nej
Ben i dagen
Ja
Nej
Viabelt underhudsfett
viabel underhud
viabel muskel
24
Sårets utseende (EFTER ev. debridering)
Ingen revision utförd
VISITRAC
% av såret
Nekros
Ja
Nej
……………….
Fibrin
Ja
Nej
……………….
Granulation
Ja
Nej
……………….
Epitelialisering
Ja
Nej
……………….
Fascior i dagen
Ja
Nej
Senor i dagen
Ja
Nej
Ben i dagen
Ja
Nej
Viabelt underhudsfett
viabel underhud
viabel muskel
III. Foto taget EFTER revision
Ja
IV. Subjektiva kliniska tecken på infektion
Nej, ange varför……..
Ja
Nej
Antibiotika insatt? (när, preparat, dos)…………………………………………………………….
V. Sårexudat
Nej
eller
Sparsamt
Måttligt
Rikligt
VI. Exsudatets utseende
Klar/serös
Blod
Grumlig
Pus
Grönt (pseudomonas)
25
Annat, ange:
VII. Lukt från såret
Ja
Nej
VIII. Förband
VAC-patient:
Kontrollpatient:
Polyurethan svamp
Förbandstyp:
Aquacel
Jelonet
Allevyn
Annat……………..
26
STUDIEKOD: VAC TRYCKSÅR 2010
STUDIEPERSON NR:_________
INITIALER (SSK):____________
DATUM (å-m-d):_______
BESÖK 5
J
Utfört
Ej Utfört *
Digitalt foto av såret (se separata anvisningar)
* om ej utfört, ange orsak
SKATTNING AV SMÄRTA VID FÖRBANDSBYTE
Smärta STRAX FÖRE förbandsbyte
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste
smärtanSmärta UNDER förbandsbyte
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Smärta VID IGÅNGSÄTTNING AV VAC
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Smärta UNDER PERIODEN MELLAN förbandsbyten
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Hur mycket påverkar SÅRSMÄRTAN ditt dagliga liv
Inte alls
--------------------------------------------------------------------------------- Extremt mycket
Hur mycket påverkar FÖRBANDET/PUMPEN ditt dagliga liv
Inte alls
--------------------------------------------------------------------------------- Extremt mycket
På vilket sätt?.......................................................................................................................................................
27
Sårstatus:
I. Sårkantens (=omkringliggande huds) färg och kondition:
1 = Normal, intakt
2= Rodnad, erytematös
3= Macererad
4= Ödematös, svullen
5= Intakta båsor
6= områden med öppna sår
7= Annat, beskriv
Sårets storlek:
Lägg VISITRAC mot såret och rita av sårets yttre kontur. Rita in områden med nekros, fibrin,
granulation, epitel, infektion, etc på VISITRAC med tuschpenna och ange dem med text vid
sidan om. Spara kopian i pärm.
Ange sårets djup uppmät på djupaste stället:
mm
II. Sårets utseende (FÖRE ev. debridering)
VISITRAC
% av såret
Nekros
Ja
Nej
……………….
Fibrin
Ja
Nej
……………….
Granulation
Ja
Nej
……………….
Epitelialisering
Ja
Nej
……………….
Fascior i dagen
Ja
Nej
Senor i dagen
Ja
Nej
Ben i dagen
Ja
Nej
Viabelt underhudsfett
viabel underhud
viabel muskel
28
Sårets utseende (EFTER ev. debridering)
Ingen revision utförd
VISITRAC
% av såret
Nekros
Ja
Nej
……………….
Fibrin
Ja
Nej
……………….
Granulation
Ja
Nej
……………….
Epitelialisering
Ja
Nej
……………….
Fascior i dagen
Ja
Nej
Senor i dagen
Ja
Nej
Ben i dagen
Ja
Nej
Viabelt underhudsfett
viabel underhud
viabel muskel
III. Foto taget EFTER revision
Ja
IV. Subjektiva kliniska tecken på infektion
Nej, ange varför……..
Ja
Nej
Antibiotika insatt? (när, preparat, dos)…………………………………………………………….
V. Sårexudat
Nej
eller
Sparsamt
Måttligt
Rikligt
VI. Exsudatets utseende
Klar/serös
Blod
Grumlig
Pus
29
Grönt (pseudomonas)
Annat, ange:
VII. Lukt från såret
Ja
Nej
VIII. Förband
VAC-patient:
Kontrollpatient:
Polyurethan svamp
Förbandstyp:
Aquacel
Jelonet
Allevyn
Annat……………..
30
STUDIEKOD: VAC TRYCKSÅR 2010
STUDIEPERSON NR:_________
INITIALER (SSK):____________
DATUM (å-m-d):_______
BESÖK 6
J
Utfört
Ej Utfört *
Digitalt foto av såret (se separata anvisningar)
* om ej utfört, ange orsak
SKATTNING AV SMÄRTA VID FÖRBANDSBYTE
Smärta STRAX FÖRE förbandsbyte
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste
smärtanSmärta UNDER förbandsbyte
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Smärta VID IGÅNGSÄTTNING AV VAC
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Smärta UNDER PERIODEN MELLAN förbandsbyten
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Hur mycket påverkar SÅRSMÄRTAN ditt dagliga liv
Inte alls
--------------------------------------------------------------------------------- Extremt mycket
Hur mycket påverkar FÖRBANDET/PUMPEN ditt dagliga liv
Inte alls
--------------------------------------------------------------------------------- Extremt mycket
På vilket sätt?.......................................................................................................................................................
31
Sårstatus:
I. Sårkantens (=omkringliggande huds) färg och kondition:
1 = Normal, intakt
2= Rodnad, erytematös
3= Macererad
4= Ödematös, svullen
5= Intakta båsor
6= områden med öppna sår
7= Annat, beskriv
Sårets storlek:
Lägg VISITRAC mot såret och rita av sårets yttre kontur. Rita in områden med nekros, fibrin,
granulation, epitel, infektion, etc på VISITRAC med tuschpenna och ange dem med text vid
sidan om. Spara kopian i pärm.
Ange sårets djup uppmät på djupaste stället:
mm
II. Sårets utseende (FÖRE ev. debridering)
VISITRAC
% av såret
Nekros
Ja
Nej
……………….
Fibrin
Ja
Nej
……………….
Granulation
Ja
Nej
……………….
Epitelialisering
Ja
Nej
……………….
Fascior i dagen
Ja
Nej
Senor i dagen
Ja
Nej
Ben i dagen
Ja
Nej
Viabelt underhudsfett
viabel underhud
viabel muskel
32
Sårets utseende (EFTER ev. debridering)
Ingen revision utförd
VISITRAC
% av såret
Nekros
Ja
Nej
……………….
Fibrin
Ja
Nej
……………….
Granulation
Ja
Nej
……………….
Epitelialisering
Ja
Nej
……………….
Fascior i dagen
Ja
Nej
Senor i dagen
Ja
Nej
Ben i dagen
Ja
Nej
Viabelt underhudsfett
viabel underhud
viabel muskel
III. Foto taget EFTER revision
Ja
IV. Subjektiva kliniska tecken på infektion
Nej, ange varför……..
Ja
Nej
Antibiotika insatt? (när, preparat, dos)…………………………………………………………….
V. Sårexudat
Nej
eller
Sparsamt
Måttligt
Rikligt
VI. Exsudatets utseende
Klar/serös
Blod
Grumlig
Pus
Grönt (pseudomonas)
Annat, ange:
33
VII. Lukt från såret
Ja
Nej
VIII. Förband
VAC-patient:
Kontrollpatient:
Polyurethan svamp
Förbandstyp:
Aquacel
Jelonet
Allevyn
Annat……………..
34
STUDIEKOD: VAC TRYCKSÅR 2010
STUDIEPERSON NR:_________
INITIALER (SSK):____________
DATUM (å-m-d):_______
BESÖK 7
J
Utfört
Ej Utfört *
Digitalt foto av såret (se separata anvisningar)
* om ej utfört, ange orsak
SKATTNING AV SMÄRTA VID FÖRBANDSBYTE
Smärta STRAX FÖRE förbandsbyte
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste
smärtanSmärta UNDER förbandsbyte
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Smärta VID IGÅNGSÄTTNING AV VAC
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Smärta UNDER PERIODEN MELLAN förbandsbyten
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Hur mycket påverkar SÅRSMÄRTAN ditt dagliga liv
Inte alls
--------------------------------------------------------------------------------- Extremt mycket
Hur mycket påverkar FÖRBANDET/PUMPEN ditt dagliga liv
Inte alls
--------------------------------------------------------------------------------- Extremt mycket
På vilket sätt?.......................................................................................................................................................
35
Sårstatus:
I. Sårkantens (=omkringliggande huds) färg och kondition:
1 = Normal, intakt
2= Rodnad, erytematös
3= Macererad
4= Ödematös, svullen
5= Intakta båsor
6= områden med öppna sår
7= Annat, beskriv
Sårets storlek:
Lägg VISITRAC mot såret och rita av sårets yttre kontur. Rita in områden med nekros, fibrin,
granulation, epitel, infektion, etc på VISITRAC med tuschpenna och ange dem med text vid
sidan om. Spara kopian i pärm.
Ange sårets djup uppmät på djupaste stället:
mm
II. Sårets utseende (FÖRE ev. debridering)
VISITRAC
% av såret
Nekros
Ja
Nej
……………….
Fibrin
Ja
Nej
……………….
Granulation
Ja
Nej
……………….
Epitelialisering
Ja
Nej
……………….
Fascior i dagen
Ja
Nej
Senor i dagen
Ja
Nej
Ben i dagen
Ja
Nej
Viabelt underhudsfett
viabel underhud
viabel muskel
36
Sårets utseende (EFTER ev. debridering)
Ingen revision utförd
VISITRAC
% av såret
Nekros
Ja
Nej
……………….
Fibrin
Ja
Nej
……………….
Granulation
Ja
Nej
……………….
Epitelialisering
Ja
Nej
……………….
Fascior i dagen
Ja
Nej
Senor i dagen
Ja
Nej
Ben i dagen
Ja
Nej
Viabelt underhudsfett
viabel underhud
viabel muskel
III. Foto taget EFTER revision
Ja
IV. Subjektiva kliniska tecken på infektion
Nej, ange varför……..
Ja
Nej
Antibiotika insatt? (när, preparat, dos)…………………………………………………………….
V. Sårexudat
Nej
eller
Sparsamt
Måttligt
Rikligt
VI. Exsudatets utseende
Klar/serös
Blod
Grumlig
Pus
37
Grönt (pseudomonas)
Annat, ange:
VII. Lukt från såret
Ja
Nej
VIII. Förband
VAC-patient:
Kontrollpatient:
Polyurethan svamp
Förbandstyp:
Aquacel
Jelonet
Allevyn
Annat……………..
38
STUDIEKOD: VAC TRYCKSÅR 2010
STUDIEPERSON NR:_________
INITIALER (SSK):____________
DATUM (å-m-d):_______
BESÖK 8
J
Utfört
Ej Utfört *
Digitalt foto av såret (se separata anvisningar)
* om ej utfört, ange orsak
SKATTNING AV SMÄRTA VID FÖRBANDSBYTE
Smärta STRAX FÖRE förbandsbyte
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste
smärtanSmärta UNDER förbandsbyte
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Smärta VID IGÅNGSÄTTNING AV VAC
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Smärta UNDER PERIODEN MELLAN förbandsbyten
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Hur mycket påverkar SÅRSMÄRTAN ditt dagliga liv
Inte alls
--------------------------------------------------------------------------------- Extremt mycket
Hur mycket påverkar FÖRBANDET/PUMPEN ditt dagliga liv
Inte alls
--------------------------------------------------------------------------------- Extremt mycket
På vilket sätt?.......................................................................................................................................................
39
Sårstatus:
I. Sårkantens (=omkringliggande huds) färg och kondition:
1 = Normal, intakt
2= Rodnad, erytematös
3= Macererad
4= Ödematös, svullen
5= Intakta båsor
6= områden med öppna sår
7= Annat, beskriv
Sårets storlek:
Lägg VISITRAC mot såret och rita av sårets yttre kontur. Rita in områden med nekros, fibrin,
granulation, epitel, infektion, etc på VISITRAC med tuschpenna och ange dem med text vid
sidan om. Spara kopian i pärm.
Ange sårets djup uppmät på djupaste stället:
mm
II. Sårets utseende (FÖRE ev. debridering)
VISITRAC
% av såret
Nekros
Ja
Nej
……………….
Fibrin
Ja
Nej
……………….
Granulation
Ja
Nej
……………….
Epitelialisering
Ja
Nej
……………….
Fascior i dagen
Ja
Nej
Senor i dagen
Ja
Nej
Ben i dagen
Ja
Nej
40
viabel underhud
Viabelt underhudsfett
Sårets utseende (EFTER ev. debridering)
viabel muskel
Ingen revision utförd
VISITRAC
% av såret
Nekros
Ja
Nej
……………….
Fibrin
Ja
Nej
……………….
Granulation
Ja
Nej
……………….
Epitelialisering
Ja
Nej
……………….
Fascior i dagen
Ja
Nej
Senor i dagen
Ja
Nej
Ben i dagen
Ja
Nej
Viabelt underhudsfett
viabel underhud
viabel muskel
III. Foto taget EFTER revision
Ja
IV. Subjektiva kliniska tecken på infektion
Nej, ange varför……..
Ja
Nej
Antibiotika insatt? (när, preparat, dos)…………………………………………………………….
V. Sårexudat
Nej
eller
Sparsamt
Måttligt
Rikligt
VI. Exsudatets utseende
Klar/serös
Blod
Grumlig
Pus
41
Grönt (pseudomonas)
Annat, ange:
VII. Lukt från såret
Ja
Nej
VIII. Förband
VAC-patient:
Kontrollpatient:
Polyurethan svamp
Förbandstyp:
Aquacel
Jelonet
Allevyn
Annat……………..
42
STUDIEKOD: VAC TRYCKSÅR 2010
STUDIEPERSON NR:_________
INITIALER (SSK):____________
DATUM (å-m-d):_______
BESÖK 9
J
Utfört
Ej Utfört *
Digitalt foto av såret (se separata anvisningar)
* om ej utfört, ange orsak
SKATTNING AV SMÄRTA VID FÖRBANDSBYTE
Smärta STRAX FÖRE förbandsbyte
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste
smärtanSmärta UNDER förbandsbyte
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Smärta VID IGÅNGSÄTTNING AV VAC
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Smärta UNDER PERIODEN MELLAN förbandsbyten
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Hur mycket påverkar SÅRSMÄRTAN ditt dagliga liv
Inte alls
--------------------------------------------------------------------------------- Extremt mycket
Hur mycket påverkar FÖRBANDET/PUMPEN ditt dagliga liv
Inte alls
--------------------------------------------------------------------------------- Extremt mycket
På vilket sätt?.......................................................................................................................................................
43
Sårstatus:
I. Sårkantens (=omkringliggande huds) färg och kondition:
1 = Normal, intakt
2= Rodnad, erytematös
3= Macererad
4= Ödematös, svullen
5= Intakta båsor
6= områden med öppna sår
7= Annat, beskriv
Sårets storlek:
Lägg VISITRAC mot såret och rita av sårets yttre kontur. Rita in områden med nekros, fibrin,
granulation, epitel, infektion, etc på VISITRAC med tuschpenna och ange dem med text vid
sidan om. Spara kopian i pärm.
Ange sårets djup uppmät på djupaste stället:
mm
II. Sårets utseende (FÖRE ev. debridering)
VISITRAC
% av såret
Nekros
Ja
Nej
……………….
Fibrin
Ja
Nej
……………….
Granulation
Ja
Nej
……………….
Epitelialisering
Ja
Nej
……………….
Fascior i dagen
Ja
Nej
Senor i dagen
Ja
Nej
Ben i dagen
Ja
Nej
44
viabel underhud
Viabelt underhudsfett
Sårets utseende (EFTER ev. debridering)
viabel muskel
Ingen revision utförd
VISITRAC
% av såret
Nekros
Ja
Nej
……………….
Fibrin
Ja
Nej
……………….
Granulation
Ja
Nej
……………….
Epitelialisering
Ja
Nej
……………….
Fascior i dagen
Ja
Nej
Senor i dagen
Ja
Nej
Ben i dagen
Ja
Nej
Viabelt underhudsfett
viabel underhud
viabel muskel
III. Foto taget EFTER revision
Ja
IV. Subjektiva kliniska tecken på infektion
Nej, ange varför……..
Ja
Nej
Antibiotika insatt? (när, preparat, dos)…………………………………………………………….
V. Sårexudat
Nej
eller
Sparsamt
Måttligt
Rikligt
VI. Exsudatets utseende
Klar/serös
Blod
Grumlig
45
Pus
Grönt (pseudomonas)
Annat, ange:
VII. Lukt från såret
Ja
Nej
VIII. Förband
VAC-patient:
Kontrollpatient:
AVSLUTA VAC-behandling, välj annat
förband
Förbandstyp:
Aquacel
Jelonet
Allevyn
Annat……………..
Har du bytt till annan typ av förband?
Nej
Orsak till byte av förbandstyp:
Läckage
Ja
Om så, ange nedan
Misstänkt infektion
Allergi
Övrigt, ange…………………………………………
46
STUDIEKOD: VAC TRYCKSÅR 2010
STUDIEPERSON NR:_________
INITIALER (SSK):____________
DATUM (å-m-d):_______
BESÖK 10
UTVÄRDERING AV SÅRLÄKNING: SKALL VAC VARA KVAR
YTTERLIGGARE 3 VECKOR eller BORT (ersätts av våtförband)
J
Utfört
Ej Utfört *
Rutinprover (Hb, TPK, LPK, SR, CRP, S-Krea, HbA1c, B-glukos, elstatus, leverstatus)
Digitalt foto av såret (se separata anvisningar)
Blodtryck (mmHg):
* om ej utfört, ange orsak
SKATTNING AV SMÄRTA VID FÖRBANDSBYTE
Smärta STRAX FÖRE förbandsbyte
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste
smärtanSmärta UNDER förbandsbyte
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Smärta VID IGÅNGSÄTTNING AV VAC
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Smärta UNDER PERIODEN MELLAN förbandsbyten
Ingen smärta --------------------------------------------------------------------------------- Svåraste smärtan
Hur mycket påverkar SÅRSMÄRTAN ditt dagliga liv
Inte alls
--------------------------------------------------------------------------------- Extremt mycket
Hur mycket påverkar FÖRBANDET/PUMPEN ditt dagliga liv
47
Inte alls
--------------------------------------------------------------------------------- Extremt mycket
På vilket sätt?.......................................................................................................................................................
Sårstatus:
I. Sårkantens (=omkringliggande huds) färg och kondition:
1 = Normal, intakt
2= Rodnad, erytematös
3= Macererad
4= Ödematös, svullen
5= Intakta båsor
6= områden med öppna sår
7= Annat, beskriv
Sårets storlek:
Lägg VISITRAC mot såret och rita av sårets yttre kontur. Rita in områden med nekros, fibrin,
granulation, epitel, infektion, etc på VISITRAC med tuschpenna och ange dem med text vid
sidan om. Spara kopian i pärm.
Ange sårets djup uppmät på djupaste stället:
mm
II. Sårets utseende (FÖRE ev. debridering)
VISITRAC
% av såret
Nekros
Ja
Nej
……………….
Fibrin
Ja
Nej
……………….
Granulation
Ja
Nej
……………….
Epitelialisering
Ja
Nej
……………….
Fascior i dagen
Ja
Nej
Senor i dagen
Ja
Nej
Ben i dagen
Ja
Nej
48
viabel underhud
Viabelt underhudsfett
Sårets utseende (EFTER ev. debridering)
viabel muskel
Ingen revision utförd
VISITRAC
% av såret
Nekros
Ja
Nej
……………….
Fibrin
Ja
Nej
……………….
Granulation
Ja
Nej
……………….
Epitelialisering
Ja
Nej
……………….
Fascior i dagen
Ja
Nej
Senor i dagen
Ja
Nej
Ben i dagen
Ja
Nej
Viabelt underhudsfett
viabel underhud
viabel muskel
III. Foto taget EFTER revision
Ja
IV. Subjektiva kliniska tecken på infektion
Nej, ange varför……..
Ja
Nej
Antibiotika insatt? (när, preparat, dos)…………………………………………………………….
V. Sårexudat
Nej
eller
Sparsamt
Måttligt
Rikligt
V. Exsudatets utseende
Klar/serös
Blod
Grumlig
49
Pus
Grönt (pseudomonas)
Annat, ange:
VI. Lukt från såret
Ja
Nej
VII. Förband
VAC-patient:
Vilket förband har patienten EFTER att VAC:en
TAGITS BORT ??
Ange….
Kontrollpatient:
Förbandstyp:
Aquacel
Jelonet
Allevyn
Annat……………..
Har du bytt till annan typ av förband?
Nej
Ja
Om JA, ange ORSAK nedan
Läckage
Misstänkt infektion
Allergi
Övrigt, ange…………………………………………
50
IX. Sårets status innan protokollet avslutas
Såret läkt, kräver ingen vidare åtgärd
Såret delvis läkt, fortsatta omläggningar krävs med konservativ behandling,
ange…………………………………………………………………………………………………………..
Såret delvis läkt, planeras delhudstransplantat
Såret delvis läkt, planeras annan form av kirurgi (lambå, amputation, etc)
Ange vad……………………………………………………………………………………………………..
Protokoll som ovan upprepas i 3-veckors
intervall fram tills patienten utgår från
studien (såret läkt) eller 6 månader efter
inklusion.
51
Download