Utbildning - KommunikationsKompetens

MentalSäljKompetens®
Utbildning
KommunikationsKompetens
Att förbättra kommunikationen genom att höja medvetenheten om sig själv
och sin roll i företaget
Bakgrund
Den snabba utvecklingen i samhället idag ställer stora krav på oss människor, samtidigt som
konkurrensen hårdnar och vi måste bli mer effektiva och producera mera. Detta leder lätt till
samarbetssvårigheter, dålig kommunikation, konflikter och i längden onödig ineffektivitet på
företaget. Vilket bidrar till en ökning av stressreaktioner och psykosomatiska sjukdomar, ofta
med långa sjukskrivningar som följd, som innebär oerhörda problem och kostnader för såväl
individen, företagen och för samhället.
Syfte
Att med denna KommunikationsKompetens utbildningsprogram ska man förbättra
kommunikationen i organisationen, genom att skapa rätt sinnestillstånd och höja
medvetenheten om sig själv och sin roll i organisationen. Programmet kommer även att öka
medvetenheten hos de anställda i hur de i stressande situationer kan vara avspända och
samtidigt effektiva. Detta görs genom att systematiskt arbeta med det friska och ta fram
resurserna hos deltagarna under en längre period, vilket startar en process hos dem.
Programmet består av teoretiska och praktiska kunskaper om hur de kan styra sitt liv från sina
inre resurser istället för att bli styrd av yttre faktorer. Utbildningsprogrammet innehåller:














Konflikthantering
Bättre samarbete och positivare inställning till varandra
Förstå mina och andras värderingar
Hantera motgångar
Förstå grundreglerna för bättre kommunikation
Förbättra den inre och yttre kommunikationen
Kunna ge och ta emot feedback
Öka effektiviteten
Minska stressreaktioner
Kunna hantera och byta sinnestillstånd
Att bli mer medveten och stärka sin självbild och sina attityder
Kunna sätta klara och tydliga mål i arbets- och privatlivet
Att bli bättre på att visualisera
Coaching - kunna coacha sig själv och andra
Genomförande
KommunikationsKompetens utbildningsprogrammet består av sju träffar à fyra timmar per
gång ca varannan vecka med möjlighet till träning mellan veckorna. Programmet innehåller
även två individuella coaching timmar per person. Den totala programtiden är ca 14 veckor.
__________________________________________________________________________________________
dinEffekt
Trolldalsvägen 49
423 43 Torslanda
Besöksadress: Göteborg
Tfn: 0709-50 46 40
E-mail: [email protected]
Hemsida: www.dineffekt.se