verksamhetsplan 2015 - Samverkansnämnden Uppsala

advertisement
Verksamhetsplan
Regionala upphandlingsgruppen
VERKSAMHETSPLAN
2015
Regionala upphandlingsgruppen
1 (3)
Verksamhetsplan
Regionala upphandlingsgruppen
Syfte
Parterna inom Uppsala-Örebroregionen samverkar inom inköpsprocessen med syfte att bidra
till ett strategiskt, effektivt och kvalitativt inköpsarbete på lokal, regional och nationell nivå.
Uppdrag
Gruppens huvuduppgift är att utveckla samverkan inom upphandlingsområdet mellan
Uppsala-Örebroregionens landsting och regioner, samt att öka upphandlingskompetensen
inom sjukvårdsregionen och synliggöra den samverkan som sker.
Den regionala upphandlingsgruppen ska:
•
kontinuerligt analysera möjligheten till nya gemensamma upphandlingar.
•
kontinuerligt analysera möjligheten till gemensamma arbetssätt såsom processer,
metoder, och mallar.
•
vara ett forum för strategiskt, taktiskt och operativt informationsutbyte såsom
verksamhetsutveckling, lagstiftning, kompetens, rekrytering, erfarenheter, specifika
upphandlingar etc.
•
möjliggöra nätverkande för sina berörda medarbetare.
•
följa upp upphandlingar där samverkan skett.
Mål
Det primära målet för den regionala upphandlingsgruppen är att stödja uppfyllandet av
Uppsala-Örebroregionens övergripande mål, det vill säga att erbjuda alla invånare tillgång till
hälso och sjukvård av hög kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa, samt till ett
effektivt resursutnyttjande av regionens hälso- och sjukvård.
Den regionala upphandlingsgruppen ska mer specifikt:
•
bidra till att gemensamma upphandlingar genomförs.
•
genomföra möten där strategiska, taktiska och operativa frågor diskuteras.
•
bidra till att gemensamma träffar genomförs med alla berörda medarbetare.
•
bidra till att gemensamma utbildningar genomförs vid behov.
Representation
Regionala upphandlingsgruppen består av upphandlingscheferna från respektive
landsting/region samt upphandlingschefen för Varuförsörjningen och en företrädare för
samverkansnämndens beredningsgrupp. Dessutom är upphandlingschefen från Region
Gotland adjungerad.
2 (3)
Verksamhetsplan
Regionala upphandlingsgruppen
Samarbeten
Följande större upphandlingssamarbeten finns inom Uppsala-Örebroregionen:
Benämning
Kommentar
7-klövern
Upphandling av hjälpmedel
5-klövern
Upphandling av förbrukningsmaterial till vården samt
kontorsmaterial
4-klövern
Upphandling av läkemedel
3-klövern
Upphandling av läkemedel
Berörda landsting
Dalarna, Gävleborg,
Sörmland, Västmanland,
Värmland, Uppsala,
Örebro
Dalarna, Sörmland,
Västmanland, Uppsala,
Örebro
Dalarna, Gävleborg,
Västmanland, Uppsala
Sörmland, Värmland,
Örebro
Utöver ovanstående finns även ett 10-tal mindre samarbeten mellan 2-3 landsting/regioner.
Totalt finns ca 240 gemensamma upphandlingar/avtal.
Aktiviteter 2015
Upphandlingar
•
•
•
Samverkan
Nätverk
•
•
•
•
•
•
•
10-tal upphandlingar av hjälpmedel (7-klövern)
20-tal upphandlingar av förbrukningsmaterial till vården
(5-klövern)
Upphandling av del av läkemedelssortimentet (4- och 3klövern)
Övriga gemensamma upphandlingar
Möten för regionala avtalsgruppen
Regionkonferens för alla upphandlare, inköpare,
avtalscontrollers m.m.
Medverkan i LfU:s styrelse
Årskonferens LfU
Produktrådsträffar inom LfU
Medverkan i styrelsen för Socialt ansvarstagande i
offentlig upphandling
3 (3)
Download