Vi arbetar också utifrån tankarna om de multipla intelligenserna

advertisement
Vi arbetar också utifrån tankarna om de multipla
intelligenserna
Varje människa har många starka sidor. Alla är inte begåvade på samma
sätt, utan var och en av oss har vår egen begåvning som vi använder på
olika sätt. 1983 presenterade Howard Gardner sin teori om multipla
intelligenser. Då beskrev han åtta intelligenser. Hans fortsatta forskning
visar på ytterligare intelligenser. Alla har dessa intelligenser. Var och en
har sin speciella blandning och ordning av styrkor inom och mellan de
olika intelligenserna, vilket även förändras hos varje enskild individ. Vi
på Vejbystrands skola och förskola fokuserar på åtta av intelligenserna,
nedan följer en kort beskrivning av dessa intelligenser, med bilder och
namn på vårt vis.
Musikalisk (musikalisk intelligens): Det är förmågan att
använda och ta del av musiken och dess olika former.
Kroppslig (taktil-kinestetisk intelligens): Det är förmågan att
använda och utveckla sin grov- och finmotorik.
Språklig (lingvistisk intelligens): Det är förmågan att sätta
ord på tankar och att kunna använda språket muntligt och
skriftligt för att uttrycka dessa.
Jag själv (intrapersonell intelligens): Det är förmågan att
vara modig, ta ställning och göra konstruktiva val samt
reflektera över sin egen personlighet.
Tillsammans (interpersonell intelligens): Det är förmågan att
förstå andra människor och att samspela med dem på olika
sätt.
Bild (visuell-spatial intelligens): Det är förmågan att tänka i
bilder och att uttrycka dessa tankar i bild och form.
Natur (Naturalistisk intelligens): Det är förmågan att förstå
växters och djurs liv och trivas i naturen.
Matematisk (logisk-matematisk intelligens): Det är förmågan
att analysera problem, lösa dem och dra logiska slutsatser.
Download