när behövs ett godstrafiktillstånd

advertisement
NÄR BEHÖVS ETT
GODSTRAFIKTILLSTÅND
BEHOVET
god
AV
stånd
strafiktill
WWW.SKAL.FI/SV
Bästa godstrafikens expert
eller köpare av transporttjänster
Lag om kommersiell godstransport på väg (21.7.2006/693) förnyades
den 25.4.2013. De delar i lagen som gäller utvidgad trafiktillståndsskyldighet trädde i kraft i juli år 2014. Bakgrunden till förnyelsen ligger
i lagstiftarens och transportbranschens gemensamma målsättning att
förenhetliga spelreglerna och stävja den grå ekonomin från branschen. För att lagens goda syfte ska konkretiseras i praktiken är det
viktigt att dess rätta och överensstämmande tolkning inpräntas i alla
transport- och logistikbranschens organ samt enskilda aktörers praxis.
Målsättningen med denna broschyr är att på ett så praktiskt sätt som
möjligt beskriva lagens innehåll och syfte för transport- och logistikbranschens aktörer. Broschyren innehåller därför allmänna konkreta
exempel på trafiktillståndskraven och de undantag som lagen medger.
Dessa exempelfall som Finlands Transport och Logistik SKAL rf uppgjort baserar sig inte på domstolsavgöranden. Sålunda svarar SKAL
inte för eventuella direkta eller indirekta skador som uppkommer vid
agerande enligt ifrågavarande exempel.
Helsingfors 20.1.2015
iiro lehtonen
verkställande direktör
Finlands Transport och Logistik SKAL rf
ISBN 978-951-9294-50-6
2
Vad är ett godstrafiktillstånd?
Transport av gods med motorfordon (bil eller traktor) kräver som huvudregel
trafiktillstånd då en ersättning erläggs för transporten och fordonets eller fordonskombinationens största tillåtna totalmassa överskrider 2000 kg. Trafiktillståndet är ett pappersdokument som beviljas av NMT-centralen.
Ett ikraftvarande trafiktillstånd bekräftar att dess innehavare har rätt att idka
kommersiell godstrafik. Trafiktillståndet beviljas antingen till en juridisk eller
en fysisk person.
Den orangefärgade ramen runt registerplåten anger att
fordonet används i tillståndspliktig trafik. Trafikidkaren
E. Nousiainen från Hyvinge har på dörren av sitt fordon
tydliga kontaktuppgifter.
3
Vid begäran måste chauffören för myndighet när som helst under transporten
kunna uppvisa officiell kopia av gemenskapstillståndet. Om företaget idkar trafik
på bas av inrikes godstrafiktillstånd,
skall originaltillståndet medföras i fordonet.
Obs! Av företagaren själv framställda
kopior av tillståndsdokumenten är inte
giltiga.
Tillståndet kan inte hyras ut
Trafiktillståndet är trafikidkarbundet. Att
idka trafik med trafiktillstånd beviljat för
annan trafikidkare är inte tillåtet. Tillstånd kan således inte hyras eller lånas ut.
Bild: Noora Lehtovuori
Förvaring och uppvisande av trafiktillståndsdokument
Om yrkesmässig trafik idkas på bas av
NMT-centralen beviljat gemenskapstillstånd, skall officiell kopia av tillståndet
medföras i varje fordon som används i
tillståndspliktig trafik. Företaget måste
alltså kunna uppvisa en officiell kopia av gemenskapstillståndet för varje
enskilt fordon som samtidigt används
i tillståndspliktig trafik. Förtaget måste
separat förvara gemenskapstillståndets
(se s.4) originalexemplar, det s.k. huvudtillståndet. Enskild trafiktillståndskopia är
inte bunden till något visst fordon.
”Skrivbordstillstånd”
Företagen kan även inneha extra trafiktillstånd. Behovet kan höra ihop med en
planerad utvidgning av verksamheten
eller säsongrelaterad verksamhet, varvid
företaget håller extra tillstånd i reserv för
fordon som införskaffas eller hyrs.
P.g.a. detta ger företagets ikraftvarande
trafiktillstånds mängd inte nödvändigtvis
en rätt bild av företagets fordonsmängd.
Administreringen av trafiktillstånden har centraliserats till Sydösterbottens NMT-central. Dess huvudsakliga
verksamhetsställe är i Seinäjoki och där
upprätthålls det s.k. Vallutrafiktillståndsregistret som finns tillgängligt på nätet
(se kontaktuppgifter sid 15).
Bild: Gemenskapstillstånd och den av myndigheterna bestyrkta tillståndskopian. Ur gemenskapstillståndshandlingen framgår tillståndsinnehavarens namn, tillståndsnummern och
giltighetstiden.
4
Exempel:
Transportföretaget innehar tre lastbilar
för transport av grus. Därtill hyr företaget
tillfälligt en lastbil med skåppåbyggnad för
styckegodstransporter. Företaget har via
NMT-centralen sökt fyra trafiktillstånd. Tre
kopior finns året runt i grusbilarna. Stamtillståndet och den fjärde tillståndskopian
finns i företagarens kassaskåp.
Då behovet av lastbilen med skåp blir
aktuellt och företagaren ingått ett ändamålsenligt hyresavtal placeras den fjärde
tillståndskopian, fordonets hyresavtal samt
– såvida företagaren inte själv kör – en
skriftlig utredning över att föraren är i uthyrarens tjänst i lastbilens handskfack. Om
transporten stoppas för kontroll presenterar
föraren för myndigheterna tillståndskopian
och fordonets hyresavtal ur vilket hyresgivaren och -tagaren framgår. Då hyresfordonet
returnerats till ägaren överför företagaren
tillståndskopian till sitt kassaskåp.
Olika slag av trafiktillstånd
Gemenskapstillstånd
berättigar förutom till bedrivande av internationell trafik även till
inrikestrafik, med undantag av landskapet Åland. Fordonet kan vara en
lastbil eller en paketbil men inte en traktor eller en trafiktraktor.
Inrikes trafiktillstånd
berättigar till trafik annanstans i Finland än i landskapet Åland.
Traktortrafiktillstånd
berättigar till bedrivande av trafik med traktor och trafiktraktor.
Trafik i landskapet Åland
får inte bedrivas med ett i Finland beviljat gemenskapsstillstånd.
• TY-123456
Gemenskapstillstånd – det s.k. huvudtillstånden, förvaras på företagets
verksamhetsort
• TYJ-123456
Gemenskapstillståndskopia – den
fordonsvisa handlingen bör i sin
ursprungliga form finnas i fordonet
• T-123456
Inrikes godstrafktillstånd – det fordonsvisa originalet bör finnas i fordonet
• LTR-123456
Traktortrafiktillstånd – det fordonsvisa
originalet bör finnas i fordonet
UTLÄNDSKA
GEMENSKAPSTILLSTÅND
i
Tillståndsbeteckningen
berättar mycket
Från trafiktillståndets tillståndsbeteckning
framgår det vilket slags tillstånd det är
fråga om. Beteckningen består av en
kombination av numror och bokstäver.
Inom ramen för cabotagebestämmelserna kan inrikes trafik med ett
fordon från annan EU- eller EEG-stat
endast bedrivas tillfälligt. Som
cabotagetrafik inom Finland tillåts
högst tre lossningar av last inom
en vecka efter en från utlandet till
Finland ankommen internationell
transport, dock högst 10 lossningar
under en tre månaders period. En
CMR-fraktsedel som på begäran
presenteras för polisen, tullen eller
gränsbevakningsväsendet bör
finnas med som bevis över den
internationella transporten.
5
Vem kan erhålla ett
trafiktillstånd?
Ett godstrafiktillstånd beviljas antingen till en juridisk person – dvs. ett
företag eller ett samfund – eller en fysisk person men inte för firma.
För att erhålla tillståndet krävs gott anseende, solvens och yrkeskompetens. Om sökande är ett företag eller ett samfund bör det ha en trafikansvarig person som godkänt genomfört godstrafikföretagarkursens
slutexamen. Tillståndsbeviljandet baserar sig inte på behovsprövning.
Gott anseende
Både företaget och dess nyckelpersoner –
ägare, ledningen och den person som ansvarar för trafiken – bör ha ett gott anseende för att ett trafiktillstånd skall kunna
beviljas. Ett hinder för att erhålla trafiktillstånd kan t.ex. vara en brottslig bakgrund
hos den trafikansvariga personen. Om en
fysisk person söker trafiktillstånd gäller
kravet på gott anseende honom själv. I
samband med tillståndsansökningsprocessen granskar tillståndsmyndigheten
d.v.s. NMT-centralen huruvida sökande
har ett gott anseende.
Solvens
Godstrafiktillståndsinnehavaren bör
ha tillräckliga resurser för att bedriva
verksamheten. Företaget bör ha 9000 €
i tillgångar för det första fordonet och 5
000 euro för varje påföljande fordon. T.ex.
ett företag med tre fordon bör ha följande
resurser 9 000 + 5 000 + 5 000 d.v.s. totalt
19 000 euro. Beträffande traktorer och
trafiktraktor bör resurserna uppgå till 4
000 euro per fordon.
banksäkerhet eller kontopant. Skatteskulder som är större än ringa förhindrar
beviljandet av tillstånd och kan medföra
att ett beviljat tillstånd återkallas.
Yrkesmässig kompetens
Tillståndsinnehavaren eller den trafikansvariga personen bör ha godkänt
avklarat godstrafikföretagarkursens
slutexamen.
Alla förutsättningar enligt för beviljandet
av ett trafiktillstånd enligt godstrafiklagens 8 § hittas ur Finlex-lagsamlingen:
www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2006/20060693
Deltagare vid SKAL:s trafikföretagarkurs våren
Resurserna ska uppvisas för tillståndsmyndigheten med ett revisorsintyg, en
6
2014. Efter att ha avklarat slutexamen är de
kompetenta som trafikansvariga.
Krav som gäller förare
Vid kommersiella godstransporter som
sker på väg bör föraren inneha en sådan
körrätt som fordonstypen förutsätter
(körkort) och yrkeskompetens. Om föraren inte är en medborgare i en EU-medlemsstat bör hans arbetsgivare d.v.s.
gemenskapstillståndets innehavare söka
ett förartillstånd till honom via Sydösterbottens NMT-central.
Med hjälp av utredningar stävjas
den grå ekonomin.
Årligen utreder myndigheterna huruvida
transportföretagen uppfyller olika delar
av tillståndsförutsättningarna. År 2013
utredde skatteförvaltningen bolagens
skatteskulder och som en följd av detta
återkallades trafiktillstånden för över 300
transportföretag år 2014.
För traktor i kommersiell godstrafik krävs
även som huvudregel ett trafiktillstånd
(undantag se sid. 11–12).
7
Så söker du
ett godstrafiktillstånd
Ett godstrafiktillstånd beviljas för
en fem års tidsfrist. Sydösterbottens
NMT-central beviljar inrikes
trafiktillstånd, traktortrafiktillstånd
och gemenskapstillstånd.
Ansökningsblanketten för ett
trafiktillstånd kan laddas ned i
elektronisk form från adressen
yrityssuomi.fi och sidan kan nås via
genvägen på NMT-centralens sida
Godstrafik ”Blanketter”. Den ifyllda
blanketten bör skickas till adressen
Alvar Aallon katu 8, 60100 Seinäjoki.
Alternativt kan blanketten fyllas i och
skickas elektroniskt via yrityssuomi.
fi-sidan. SKAL rf:s regionföreningar
hjälper medlemsföretagen vid
ansökning och förnyelse av tillstånd.
Fordon i tillståndspliktig
trafik
Ett fordon som används i kommersiell godstrafik bör enbart vara
i tillståndshavarens besittning.
Fordonets registreringskrav:
1. Tillståndshavaren antecknats i fordonsregistret som ägare eller enda innehavare.
2. Fordonet har registrerats i Finland och
anmälts för bruk i yrkesmässig trafik.
Vad gäller för ett uthyrt fordon?
1. I ett uthyrt fordon bör finnas hyresavtal
i original eller en styrkt kopia av det.
2. Om fordonets hyrestagare inte är dess
förare bör det i fordonet finnas en skriftlig
utredning om att föraren är anställd hos
hyrestagaren.
Observera!
Uthyraren eller en person i dennes tjänst
kan inte fungera som förare i det uthyrda
fordonet för i så fall anses uthyraren vara
en trafikidkare och inte en hyrestagare.
Utmärkning som krävs för fordonet
Tillståndsinnehavarens namn och kontaktuppgifter bör vara klart utmärkta på
en synlig plats på fordonet. Befrielse från
detta krav kan endast fås p.g.a. lastens
säkerhetsskäl.
En orange ram bör dessutom finnas runt
fordonets registerskylt.
Dessa krav som gäller fordon omfattar
inte släpvagnar.
Bild: Noora Lehtovuori
Registerplåtens orangefärgade ram och de tydliga
kontaktuppgifterna visar att Jan Ingman från Sibbo idkar
yrkesmässig trafik med sin lastbil. Väsentligt är att vid behov
lätt få kontakt med transportföretaget.
När behöver man
inte ett trafiktillstånd
Undantagen från tillståndskraven vid trafik i Finland
Såsom ovan redogjordes kräver transport av gods på väg som sker mot ersättning som huvudregel ett transporttillstånd. Transport av eget gods utgör det betydelsefullaste undantaget. Vid transport av entydigt egna varor krävs inte något trafiktillstånd trots att ersättning erhålls för transporten.
Begreppet eget gods
Ett trafiktillstånd behövs inte om det gods
som transporteras tillhör den som utför
transporten
Godset anses tillhöra den som utför
transporten om:
• det ägs eller på annat sätt innehas av
den som utför transporten också vid
andra tillfällen än vid transport och
verksamhet med direkt anknytning till
transporten, samt
• den som utför transporten är ägare eller
innehavare till det fordon som används
för transporten d.v.s. den vara som
transporteras tillhör ägaren eller innehavaren av transportfordonet.
I trafiktillståndskraven definieras begreppet eget gods sålunda att en ekonomisk
risk p.g.a. att t.ex. en vara blir osåld är
kopplad till företagets ägande eller innehav av en vara. Därför är t.ex. det förhållandet att ett företag endast äger godset
under den tid som transporten, lastning
och lossningen tar inte tillräckligt för att
ett gods kan anses som eget på ett sådant
sätt som godstrafiklagen avser.
T.ex. Jordentreprenadföretaget Djupa Gropen Ab
Eftersom det är fråga om transport av eget
gods kan Djupa Gropen Ab utan trafiktillstånd mot ersättning transportera sin
grävmaskin med sitt fordon till ett bygge.
Djupa Gropen Ab är delägare i en grustäkt. Gruset anses utgöra Djupa Gropen
Ab:s egendom om det är fråga om en äkta
risk för företaget om gruset blir osålt. I så
fall kan Djupa Gropen Ab utan trafiktillstånd transportera gruset från grustäkten
för kundens räkning.
Observera! Godset kan inte ägas lass
per lass. Om Djupa Gropen för kundens
behov köper tre last med grus från någon
annan grustäkt blir kännetecknen för eget
gods inte uppfyllt och då behöver Djupa
Gropen ett trafiktillstånd.
T.ex.
Båtvarvet Kölen Ab
Kölen Ab transporterar plankor som
införskaffats för båtbyggande med sin egen
lastbil. Ett trafiktillstånd behövs inte för
transporten eftersom en äkta risk finns för
att plankorna kan bli osålda.
T.ex.
Gryndern Raxrex Ab
I samband med byggnadsentreprenader
kan Raxrex Ab utan trafiktillstånd transportera varor till platser där grynderverksamhet bedrivs eftersom ekonomisk risk är
kopplad till att godset blir osålt. Det objekt
som byggs av de transporterade varorna
säljs som en helhet på byggarens risk.
9
Undantagen från tillståndsplikten
En befrielse från tillståndsskyldigheten kan erhållas om alla av villkoren 1-5 nedan uppfylls:
1. det gods som transporteras är transportörens eget gods eller har sålts, köpts,
hyrts ut eller hyrts, tillverkats, utvunnits,
avskiljts, bearbetats eller reparerats av
transportören,
2. syftet med transporten är att transportera godset till transportören eller till
eller från transportörens företag eller att
flytta godset inom företaget eller utanför
företaget för eget bruk
3. förarna till de motorfordon som
används för transporten är anställda av
transportören eller har ställts till transportörens förfogande enligt ett avtal,
4. de motorfordon som används vid
transporterna kontrolleras av den som
utför transporten och därtill:
5. en sådan transport är endast av sekundär betydelse i förhållande till transportutförarens hela näringsverksamhet.
Detta sistnämnda villkor är alltså inte
ett enskilt villkor som berättigar till befrielse från trafiktillstånd utan alla ovan anförda punkter bör även uppfyllas och därtill
bör transporten vara av sekundär betydelse.
• egna förare eller hyrd arbetskraft* som
är i företagets bruk OCH
• eget, leasat eller hyrt* fordon... OCH
samt:
• transporten är av sekundär betydelse.
*Inhyrd arbetskraft eller inhyrda fordon:
Den som utför transporten kan inte samtidigt hyra transportfordon och förare för
transporten, eftersom det då är fråga om
fordonsuthyrarens tillståndspliktiga trafik
(se även s. 8).
T.ex.
Möbelaffär Isto Ab
Trots att kunden redan betalat en soffa och
blivit dess ägare kan Isto Ab transportera
soffan som de sålt med sitt fordon.
T.ex. Jordbyggnadsföretaget Grusbröderna Ab
Med sin egen grävmaskin gräver Grusbröderna Ab grunden för kundens egnahemshus. De kan med sin egen lastbil transportera överflödig jord bort utan trafiktillstånd.
Motiveringar:
1) Företaget har själv lösgjort jorden d.v.s.
bearbetat godset före transporten,
2) Företaget transporterar jorden till
jordupplag eller för annan bortforsling,
3) Företaget använder sin egen personal
för transporten,
I praktiken innebär detta att:
• den som utför transporten har innan
transporten gjort något utöver lastningen
för den produkt som transporteras OCH
• det finns kopplingar till den som utför
transporten i begynnelse och slutändan
av transporten OCH
10
4) Företaget använder sina egna transportfordon för transportuppdraget och
5) Transport utgör inte företagets huvudsakliga verksamhet.
• Företaget kan inte utan trafiktillstånd hämta grus till byggplatsen
från en främmande grustäkt.
• Företaget kan inte ta ett fordon
utan trafiktillstånd för att som
underentreprenad forsla jorden
bort från byggplatsen.
• Såvida inte föraren själv
utför monteringen av rören kan
företaget inte utan trafiktillstånd
hämta rör eller liknande material
till byggplatsen.
Ett trafiktillstånd behövs alltid då
gods transporteras mot ersättning
som underentreprenad.
Fordonet framförs av person som
utför montering eller annat arbete
Enligt lagen behövs ett trafiktillstånd inte
för transport av sådana material, maskiner eller anordningar som behövs för maskinentreprenad, byggande, installering
av en maskin eller något annat motsvarande arbete, när fordonet körs av någon
av dem som utför arbetet.
Fordonets förare anses vara den som
utför arbetet då han efter transporten blir
kvar och utför något annat arbete med
de produkter eller anordningar som han
själv transporterat till byggplatsen.
Exempel:
Gård och Rör Ab
1. Föraren för fogsand till byggplatsen
för montering av gårdsstenar och blir själv
kvar och monterar stenarna.
2. Föraren levererar ett tvättställ till byggplatsen som han själv monterar på plats efter
transporten.
Transport av arbetsmaskiner som
används i skogen
Trafiktillstånd krävs inte för förflyttning
av arbetsmaskiner som används i skogen
inom och mellan skogsentreprenadobjekt, när förflyttningen sköts av någon
som deltar i entreprenaden. Om skogsmaskinsentreprenören har sin egen
arbetsmaskin på stämplingsplatsen kan
även någon annan företagares arbetsmaskin mot ersättning transporteras till
samma arbetsställe.
Transport som hör samman med
jord- och skogsbruk eller djur-, vilteller fiskerihushållning och som
utförs med traktor
Trafiktillstånd krävs inte för transport
som hör samman med jord- och skogsbruk eller djur-, vilt- eller fiskerihushållning och som utförs med traktor. Dessa
transporter kan huvudsakligen utföras
genom att använda brännolja som
drivmedel utan dagsavgiftsförpliktelser
(Bränsleavgiftslagen (30.12.2003/1280)
7 §). Traktortransporterna kan vara t.ex.
leverans av utsäde, gödsel, kraftfoder till
gården, flyttning eller utbredning av slam
på åkrar samt transport av jordbruksidkares produkter till mejeri eller liknande
förädlingsanläggning. Då kan jordbrukets
transporter med traktor utan trafiktillstånd även utföras av andra än jordbruksidkaren. Transport av trä eller flis till en
fabrik kräver ett trafiktillstånd.
Hemvårdstjänstens servicetransporter
Ett företag som producerar hemvårdstjänster kan utan transporttillstånd med
egna fordon transportera varor som hör
samman med hemvårdstjänst om fordonets totalmassa är högst 3 500 kg. Detta
omfattar t.ex. måltidsservice i samband
med åldringsvård.
11
Transport som sker i samband med
yrkesundervisning
Transport av gods mot ersättning som
sker i samband med yrkesundervisning
av förare kräver inte trafiktillstånd, om
utbildaren har undervisningsministeriets
tillstånd att ordna utbildning.
Transport som sker i samband med
vägunderhåll
Spridning av marksubstanser, vatten och
salt kräver inte trafiktillstånd.
Transport av snö med traktor
Transport av snö med traktor när transportören också har skött snöröjningen
på arbetsstället kan göras utan trafiktillstånd. Ett trafiktillstånd krävs t.ex. inte
om en traktorentreprenör först plogat
bort snön från ett köpcentrums gårdsområde och därefter transporterar bort snön.
Om dock snö som någon annan företagare plogat, transporteras bort med traktor
eller lastbil krävs ett trafiktillstånd.
Samkommuns, koncerns eller motsvarandes interna transporter med
egna fordon
Trafiktillstånd behövs inte för intern
transport som utförs av en koncern eller
en därmed jämförbar sammanslutning,
en kommun, en samkommun eller ett
samfund, där en kommun har bestämmande inflytande. Fordonet bör innehas
av den som ordnar transporten och transportens avgångs- och bestämmelseort
bör utgöra delar av samma koncern.
Exempel:
Ett företag som kommunen äger kan
utan trafiktillstånd från kommunens lager
transportera rör till ett fjärrvärmebolag som
administreras av kommunen med ett fordon
12
som innehas av kommunen. Företaget som
kommunen äger kan inte mot ersättning utföra de transporter som kommunen behöver
om transportens avgångs- eller bestämmelseort inte har kopplingar till kommunen.
Det inte tillåtet att utan trafiktillstånd mot
ersättning transportera grus från en privat
grustäckt till kommunens vägentreprenad
med lastbil som tillhör ett företag som kommunen äger.
Transport i anslutning till socialoch hälsovårdsservice samt undervisningstjänster som en kommun,
en samkommun eller ett
samfund ordnar
Trafiktillstånd krävs inte för transport
i anslutning till social- och hälsovårdsservice samt undervisningstjänster som
en kommun, en samkommun eller ett
samfund ordnar med fordon som innehas
av den som ordnar transporten eller av en
näringsidkare som levererar tjänsterna.
Exempel:
En näringsidkare som producerar tjänster
för kommunen kan transportera skolmat
utan trafiktillstånd.
Postens transporter
Ett trafiktillstånd behövs inte för i postlagen avsedd posttransport och utdelning
med ett fordon som innehas av den som
har koncession för postverksamhet.
Likaså kan sedvanlig utdelning av adresserade tidningar, reklamblad och paket
i samband med posttransport utföras
utan trafiktillstånd med ett fordon som
innehas av en person som är anställd av
koncessionshavaren.
från vägen till närmaste säkra plats
utan trafiktillstånd.
Transport av djur till vård eller
tävlingar
Transport till vård och tävlingar av djur
som transportören sköter är möjligt utan
trafiktillstånd.
Godstransport som löntagare utför
som bisyssla med eget fordon
Ett trafiktillstånd krävs inte för transport
för vilken arbetsgivaren betalar en löntagare ersättning till ett skattefritt belopp
som godkänts av Skatteförvaltningen, där
godset hör samman med arbetsuppgifterna och transporten sker med ett fordon
som innehas av löntagaren samt förutsatt
att transporten av det medförda godset
inte utgör löntagarens huvudsyssla.
Bärgningstransport till närmaste
trygga plats
Fordon som gått sönder och som
äventyrar trafiksäkerheten kan flyttas
13
Transporter i beställningstrafik med
taxi- och kollektivtrafiktillstånd
Vid beställningstrafik som sker på basen
av ett taxitrafiktillstånd får godsförsändelser under 100 kg transporteras utan ett
godstrafiktillstånd. Det också tillåtet att i
beställningstrafik transportera godsförsändelser under 100 kg på basen av avtal
med beställaren eller avtal med behörig
myndighet om det är fråga om trafik som
idkas på basen av EU:s kollektiv-trafikförordning.
Det är även tillåtet att transportera
godsförsändelser mot ersättning i fordons
bagageutrymme (ej i passagerarutrymme)
i samband med personbefordran i ruttoch anropsstyrd kollektivtrafik.
Ansvar för köpare av
transporttjänster
Enligt lagen har en yrkesmässig köpare av transporttjänster utredningsskyldigheter. Skyldigheterna gäller inte privatpersoner eller transportavtal vars avtalade transportpris exklusive mervärdeskatt är mindre än 500 euro för transportavtal som ingåtts under en tre
månaders period. Utredningar behöver inte heller göras om transporten utförs av staten,
kommun, samkommun eller motsvarande.
Observera även att den allmänna beställaransvarslagen kan innehålla sådana utredningsskyldigheter som inte är här uppräknande.
Köpare av transporttjänster bör
utreda att
1. Ändamålsenligt godstrafiktillstånd är
i kraft eller att transportören har rätt att
utföra transporten utan trafiktillstånd
2. Transportören är införd i registret över
mervärdesskatteskyldiga
3. Transportörens rätt att utföra cabotage
om transporten utförs som en
cabotagetransport.
14
4. Avtal får inte heller ingås, om beställaren är medveten om eller borde vara
medveten om att den andra avtalsparten
inte har för avsikt att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter som arbetsgivare. Om
t.ex. en exceptionellt låg transportoffert
erhålls bör kunden misstänka att förpliktelserna försummas och låta bli att ingå
ett avtal – eller begära tilläggsutredning av
transportföretaget.
Ett transportavtal får inte ingås om
punkterna 1–4 inte blir uppfyllda.
Liikennelupien voimassaolo
Sydösterbottens NMT-centrals
servicenummer; 0295 020 600
(mån-fre kl 9-16).
Vallu-trafiktillståndsregistret på nätet:
• https://vallu.ahtp.fi/ (sökning på
basen av trafiktillståndsnummer)
• https://vallu.ahtp.fi/kansalaislupahaku.aspx (sökning på basen
av tillståndshavarens namn eller
FO-nummer)
Företagets grunduppgifter och
registeranteckningar
• Skatteförvaltningens servicenummer
020 697 030: är företaget infört som
mervärdeskatteskyldig eller i förskottsuppbördsregistret.
Kumppani -programmet. Genom att
registrera sig som användare av
tjänsten erhålls mera detaljerad
information och då kan Luotettava
Kumppani företagsrapporter uppsökas
via sidan www.tilaajavastuu.fi/raportit.
Tjänsten är även då kostnadsfri för slutanvändare (beställare)
Rapporterna innehåller alla intyg enligt
beställaransvarslagen för de företag som
anslutit sig till programmet: huruvida
företaget är infört i förskottsuppbörds-,
arbetsgivarregistret och i registret över
mervärdesskattskyldiga samt utredningar över erlagda skatter och lagstadgade
pensionsförsäkringspremier samt utredning om vilket kollektivavtal som skall
tillämpas på arbetet eller om de centrala
anställningsvillkoren.
• YTJ-informationstjänsten www.ytj.fi:
kostnadsfritt företagens och övriga
samfunds uppgifter på basen av namn
eller FO-numret.
Suomen Tilaajavastuu Ab:s
Luotettava Kumppani -tjänst
En köpare av transporttjänster kan
kontrollera alla omständigheter som är
kopplade till beställaransvaret om ett
transportföretag har anslutit sig till
tjänsten. Genom en kostnadsfri sökning
via www.tilaajavastuu.fi framgår huruvida transportföretaget är med i Luotettava
15
Var genast i kontakt med polisen vid en
misstanke om några olagligheter vid
godstrafik. Se tipstelefonnumror enligt polisinrättning: www.poliisi.fi.
Vid misstanke om olaglig cabotage kan
även tullen hjälpa till Tullen:
[email protected] eller telefon
040 332 3063 / tipstelefon 0800 14 600
Ytterligare uppgifter:
SKAL expertistjänsterna
telefon 09 478 999
www.skal.fi/sv
Svensk översättning: Robert Nyman
Download