Ambulansremiss för vårdgivare

advertisement
Ambulansremiss lämnas till
ambulanssjuksköterska vid hämtning av
patient.
Ambulansremiss Kronoberg
Version 1.0
Patientens personnummer och namn
Läkemedelsadministration pågår eller kan sannolikt bli aktuell under transporten. Ja
Syrgasbehov. Kontinuerligt
Antal l/min
Nej
Endast vid behov
Övrig info till ambulanssjuksköterska:
Finns journalanteckning om begränsning av vårdåtgärder
Ja
Särskilda ordinationer
Ambulansverksamheten har omfattande generella direktiv gällande akuta sjukdomstillstånd. Dessa
finns tillgängliga på ambulansens hemsida. Om inga särskilda ordinationer ges inför transport
använder ambulanssjuksköterskan sig vid behov av dessa även vid interhospital transport.
Om avsändande läkare önskar begränsa eller vidga kriterierna för våra generella direktiv ska detta
anges skriftligt.
Om läkemedelbehandling utöver ambulansens generella direktiv kan bli aktuell ska detta skriftligen
ordineras. Aktuellt läkemedel ska då också skickas med.
Ansvarig vårdgivare under transport:
Namn:
Titel:
Läkemedelslista och information sidan 2-3
Telnr
Ambulansremiss lämnas till
ambulanssjuksköterska vid hämtning av
patient.
Läkemedel under transport
Ordination av medicinsk åtgärd
Styrka

Dosering
Värde/gräns för åtgärd
Indikation

Namnteckning
Ort och datum
Ansvarig läkare, namnteckning
Namnförtydligande
Åtgärd

Signatur
Signatur
Ambulansremiss lämnas till
ambulanssjuksköterska vid hämtning av
patient.
Information




Patient med multiresistenta bakterier ska inte samtransporteras.
Ange syrgas kontinuerligt om det är nödvändigt även under transporten ner till ambulans.
Ange ”endast vid behov” om patienten stundtals kan klara sig utan syrgas.
Läkemedelsadministration pågår eller kan bli aktuell under transporten ska anges om det är sannolikt att
behov kan uppstå. Ambulanssköterska tar då kontakt med beställare inför transporten för information
om det finns behov av komplettering av läkemedel i fordonet. Vid akut påkommet behov gäller
ambulansverksamhetens generella direktiv.
Om journalanteckning finns angående begränsning av livsuppehållande åtgärder finns ska ”Ja”
markeras. Ambulanspersonalen kommer annars att utföra alla de medicinska åtgärder som finns i våra
generella direktiv.
Download