ansvar vid köp av transporttjänster

advertisement
ANSVAR VID KÖP AV
TRANSPORTTJÄNSTER
VAD EN KÖPARE AV TRANSPORTTJÄNSTER
BÖR KÄNNA TILL OM TRANSPORTÖRENS
VERKSAMHET INNAN ETT AVTAL INGÅS
TRANSPORTKUNDENS
INSTRUKTIONER
Bästa köpare av transporttjänster,
Lag om kommersiell godstrafik på väg förnyades den 25 april 2013.
Förnyelsen ökade betydligt på transportkundens förpliktelser.
Bakgrunden till förnyelsens ligger i att stävja den grå ekonomin från
transportbranschen.
Detta informationshäfte innehåller en sammanfattning och praktiska
exempel för transportkunder om de viktigaste punkterna i den nya
godstrafiklagen. Vi ber vänligen att Ni delar ut detta informationspaket
till alla personer som arbetar med anskaffning av transporttjänster eller
därtill anknuten verksamhet. Informationen kan även intressera de som
utför transporter och deras eventuella underentreprenörer.
Vi hoppas att Ni finner detta informationspaket användbart och tar
ändringarna i beaktande i samband med era anskaffningar.
Vid behov ger vi gärna ytterligare information.
Helsingfors 28.8.2013
Högaktningsfullt,
iiro lehtonen mari vasarainen
verkställande direktör
Finlands Transport och Logistik SKAL rf
2
verkställande direktör
Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf
DEN SOM KÖPER
TRANSPORTTJÄNSTER HAR
ETT BETYDANDE ANSVAR
Alla parter behövs i talkot gentemot den gråa ekonomin. Enligt den förnyade lagen bör
den som beställer en transport säkerställa att transportören ombesörjt sina skyldigheter
på ett ändamålsenligt sätt. Lagen bör följas även om transportföretaget och transportkunden i sitt avtal kommit annorlunda överens. Lagen förpliktigar beställaren att göra
en utredning vars försummelse är straffbart. Utredningsskyldigheten berör inte privat
personer.
Beställarens utredningsskyldighet
Kunden bör före transportavtal ingås
försäkra sig om att:
• den som utför transporten har ett
trafiktillstånd eller rätt att utföra
transporten utan trafiktillstånd (endast
särskilda undantagsfall)
• priset på transporttjänsten är sådant att
transportföretaget förmår uppfylla sina
arbetsgivarförpliktelser såsom att betala
bindande kollektivavtalsenliga löner till
förarna samt ändamålsenliga social-,
pensions- och övriga avgifter.
• den som utför transporten är antecknad i registret över mervärdesskattskyldiga
Om ovannämnda villkor inte
uppfylls eller det finns skäl att
misstänka att den som utför
transporten inte sköter sina
arbetsgivarförpliktelser får avtal
inte ingås utan att utredningar
begärs.
Om det t.ex. p.g.a. ett lågt transportpris
går att anta att det inte täcker förarens lön
får ett avtal inte ingås. Förutom löner bör
transportören klara av att täcka även andra
kostnader såsom bränslekostnader. Den
som köper transporter bör även försäkra
sig om transportören är antecknad i
förskottsuppbördsregistret.
• ifall transporten utförs som cabotage*,
att transportören har rätt att utföra
cabotagetransport *Se sid 4
• Obs! Om ett utländskt transportföretag
utför transporter som cabotage i
Finlands inrikes trafik bör det betala
lön åt sina förare enligt det finländska
kollektivavtalssystemet.
3
Utredningsskyldigheten gäller ej
beställaren om:
• denne är en privat person,
• det förflutit under tre månader sedan
senaste utredning gällande den som
utför transporten
• avtalsförhållandet mellan beställaren och
avtalsparten kan anses vara etablerat
varvid en utredning under ett kalenderår
anses vara tillräckligt
Trafiktillståndsskyldigheten
utvidgas från det nuvarande den
1.7.2014 varvid den som utför
transporten bör ha ett trafiktillstånd
även i följande fall:
• transporter som sker i samband med näringsverksamhet
• i alla bohagstransporter
• i alla transporter som utförs som underentreprenad
• trasportpriset utan mervärdeskatt är
under 500 € för transporter under en 3
månaders tid, eller
• bärgningstransporter, utan tillstånd får bärgning på väg endast utföras till närmaste trygga plats
• transporten utförs av staten, en
kommun, samkommun, församling eller
motsvarande; se undantagen på sidan 9.
• godstrafik som sker med alla slags
traktorer
Trafiktillstånd och kommersiell
godstrafik
I Finland är kommersiell godstrafik
tillståndspliktig affärsverksamhet. Den
som utför transporten bör inneha ett giltigt
trafiktillstånd. Transportfordon som innehas
av tillståndsinnehavare identifieras av den
orangefärgade ramen runt registerskylten.
En bestyrkt kopia av trafik- eller samfundstillståndet bör finnas med i varje transportfordon som utför kommersiella godstransporter.
• vid jord- och skogsbrukets
transporter krävs trafiktillstånd vid
betalningsskyldighet av dagsavgift
Vad är cabotage
Med en lastbil från transportföretag från
en annan EU- eller EES-stat får högst tre
inrikestransporter utföras under en veckas
tid i samband med att en internationell
transport till Finland har avslutats.
* Som tillfälliga transporter betraktas inte
transporter som utförts med stöd av ett avtal
som gäller tills vidare eller längre än en
vecka och inte heller transporter med ett
fordon som har utfört mer än 10 transporter
i trafik inom Finland under de senaste tre
månaderna.
Obs! Transportföretag från andra än EU- eller EES-stater har överhuvudtaget inte
rätt att utföra inrikes transporter i Finland.
*Lagens definition av tillfällig trafik finns på sidan 10
4
Varifrån kan en beställare
göra utredningar?
Trafiktillstånd
• Information huruvida ett trafiktillstånd är i kraft fås via Södra-Österbottens
NTM-central som beviljar trafiktillstånd,
numret till centralens växel är 0295 027 500.
• Det elektroniska riksomfattande VALLUtrafiktillståndsregistret publiceras på
NMT-centralernas nätsida www.elykeskus på hösten år 2013.
• På basen av företagets affärssignum
eller namn kan vem som helst granska
trafiktillståndsuppgifter
MVS – och förskottsuppbördsregistret
• Via YTJ-informationstjänsten www.ytj.
fi, kan uppgifter för företag och övriga
samfunds granskas kostnadsfritt på
basen av namn eller affärssignum.
• Även via Skatteförvaltningens
servicenummer 020 697 030
är det möjligt att granska
huruvida ett företag är antecknat i
förskottsuppbördsregistret eller registret
för mervärdesskatteskyldiga.
Luotettava Kumppani-tjänsten vid
Suomen Tilaajavastuu Oy
• Via söktjänsten på nätsidan www.
tilaajavastuu är det möjligt att avgiftsfritt
kontrollera om transportföretaget är med
i programmet Luotettava kumppani.
• Mera detaljerade uppgifter erhålls
genom att registrera sig som användare
av tjänsten. Företagsrapport tjänsten
är även då gratis för slutanvändare
(beställare)
• Rapporterna innehåller alla beställaransvarslagsenliga intyg för de företag
som gått med i programmet: utdrag
ur förskottsuppbörds-, handels-,
arbetsgivar- och mervärdeskatteregister
samt en utredning över erläggande
av skatter och lagstadgade pensionsförsäkringsavgifter samt kollektivavtal
som tillämpas i arbetet eller avtalens
viktigaste bestämmelser.
Uppskattning av transportens pris
• Kunden kan be att den som utför
transporten ger en utredning över
att lagstadgade förpliktelser kommer
att ombesörjas såsom utbetalning av
kollektivavtalsenliga löner åt förarna.
5
Om idkare av cabotagetrafik
• Ur den CMR-fraktsedel som finns elektroniskt eller som skriftligt dokument i fordonet framgår lossningstidpunkten för den
internationella transport som upphört
i Finland. Lagen förutsätter att CMRfraktsedeln bör bevaras i fordonet. Om
detta dokument saknas är det sannolikt
att fordonet inkommit till Finland med
tomt lastutrymme eller att någon annan
oklarhet i samband med fordonet inresa.
• Om ändamålsenlig fraktsedel finns i
fordonet får det inte ha förflutit mer
än en vecka från den lossningen av
last som där noterats. Via föraren bör
granskas att företaget inte har utför fler
än två transportuppdrag som cabotage
i Finland eftersom den maximala mängd
som lagen tillåter är 3 inrikes transporter
under 7 dygn.
• Endast myndigheter har rätt att kräva
uppvisandet av fraktsedeln. Vid oklara
fall bör ett transportavtal inte ingås.
6
• Vid misstanke om idkanden av olaglig
cabotagetrafik kan en anmälan göras
till tullen via elpostadressen helsinki.
[email protected] eller via telefon på
numret 040 332 3063.
Trafiktillstånd och kommersiell
godstransport
Tullen kontrollerar dagligen tung trafik
vid våra landgränser, hamnarna, inrikes tullcentraler och på landsvägarna.
Förutom den dagliga övervakningen
utför tullen årligen närmare 100
effektkontroller, av vilka en del sker
tillsammans med polisen. Vid kontroll
av den tunga trafiken granskar tullen
bl.a. fordonets tekniska skick, förarens
körskick, trafiktillstånden, transportoch importdokument, lastsäkring,
hurudant bränsle som används samt
eventuella farliga ämnen och olagliga
varor. Övervakning av cabotagetrafik
är en del av den kontroll av den tunga
trafiken som tullen utför.
PRAKTISKA EXEMPEL
KOMMUNEN ERHÅLLER EN FÖRMÅNLIG OFFERT
Kommunen gör en offertbegäran till transportföretag om körsel av jordsubstans med
tre 4-axlade lastbilar från kommunens byggarbetsplatser. Ett transportföretag erbjuder
fordon och förare för transportuppdraget till priset 30 €/h.
Åtgärder
Kommunen bör försäkra sig om att:
• den som utför transporten har
trafiktillstånd
• den som utför transporten är registrerad
i registret för mervärdesskatteskyldiga
• den som utför transporten kommer att
uppfylla sina lagstadgade uppgifter som
arbetsgivare.
Då priset är såpass lågt som i exemplet bör en misstanke uppstå om att kollektivavtalsenlig lön inte betalas åt arbetstagarna. Om kommunen bara accepterar den lägsta offerten utan att göra ovannämnda utredningar bryter kommunen mot lagen.
TRANSPORTER I SAMBAND MED EN JORDTRANSPORTENTREPRENAD
Ett jordtransportföretag gör en helhetsoffert över grävning av grunden för ett egnahemshus. I grävningsentreprenaden ingår bortförseln av jordämnena från tomten.
Observera att
Den som utför entreprenaden har rätt att
• med egen lastbil forsla bort överflödig
jord utan trafiktillstånd
Den som utför entreprenaden kan inte
• utan trafiktillstånd utföra transport-
verksamhet mera omfattande eller
I KRAFT DEN
1.7.2014
• använda underentreprenörer utan trafiktillstånd för att transportera den jord som
grävts upp.
7
CABOTAGETRANSPORTER FÖR ETT SPEDITIONSFÖRETAG
Ett polskt transportföretag kontaktar ett finskt speditionsföretag och anmäler att de har
en tom fordonskombination ledig i Helsingfors för att förmånligt transportera styckegods
till Norra Finland.
Åtgärder
Speditionsföretaget bör försäkra sig om
att den som utför transporten har rätt att
utföra transporten som cabotage, dvs.:
• transportören inkommit till landet med en internationell last
• den som utför transporten inte befunnit
sig i landet i över 7 dygn efter att
den internationella transportens last
lossats och inte redan utfört tre inrikes
transporter då denne befunnit sig i
landet eller redan totalt 10 inrikes
transporter under en tre månaders
period.
8
• transportföretaget har för avsikt
att uppfylla sina lagstadgade
arbetsgivarförpliktelser t.ex. betala
• lön enligt finska kollektivavtal till föraren.
Om ovannämnda villkor inte uppfylls får ett
avtal om cabotagetransport inte ingås.
Bilaga
Lag om kommersiell godstransport på väg (21.7.2006/693)
1 § Lagens tillämpningsområde
Denna lag tillämpas på kommersiell godstransport på väg, på internationell godstrafik
som kräver transporttillstånd samt på
beställning av transporter enligt denna lag.
Denna lag tillämpas inte, med undantag för
bestämmelserna om transporttillstånd och
förartillstånd, på sådana arbetsplatser eller
fabriks-, hamn-, lager- eller tävlingsområden
eller andra motsvarande områden eller vägar
som har avskilts från allmän trafik och där
det är tillåtet att röra sig endast i ett visst
syfte eller med ägarens tillstånd, förutsatt
att begränsningen har utmärkts synligt med
vägmärken eller bommar eller på något annat
tydligt iakttagbart sätt.
Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte
på transport av eget gods.Som vägtransport
betraktas inte korsande av en väg.
5 § Behovet av tillstånd
Fordonstransport av gods på väg mot
ersättning kräver tillstånd. Tillstånd behövs
dock inte för transporter som avses i 7 §. Om
gods transporteras mot ersättning med ett hyrt
fordon vars förare är fordonets uthyrare eller
en person i uthyrarens tjänst eller en person
som uthyraren anvisat eller förmedlat eller
på något annat motsvarande sätt ordnat för
uppdraget, anses uthyraren vara trafikidkare i
stället för hyrestagaren.
5 a § Beställarens
utredningsskyldighet
Beställaren eller dennes företrädare ska innan
avtal ingås om transport utreda
1) i det offentliga trafiktillståndsregistret att
transportören har trafiktillstånd, eller
2) att transportören har rätt att utföra
transporten som cabotage eller utan
trafiktillstånd, och
3) att transportören är införd i registret
över mervärdesskattskyldiga enligt
mervärdesskattelagen (1501/1993), om
transportören är förpliktad till det för den
aktuella försäljningen.
Avtal får inte ingås, om förutsättningarna i 1
mom. inte är uppfyllda. Avtal får inte heller
ingås, om beställaren är medveten om eller
borde vara medveten om att den andra
avtalsparten inte har för avsikt att fullgöra sina
lagstadgade skyldigheter som arbetsgivare.
Beställaren eller dennes företrädare behöver
inte göra en utredning enligt 1 mom., om
1) avtalsparten är staten, en kommun, en
samkommun, landskapet Åland, en kommun
eller en samkommun i landskapet Åland,
en församling, en kyrklig samfällighet,
Folkpensionsanstalten eller Finlands Bank,
2) det har förflutit mindre än tre månader från
det att den senaste utredningen gjordes om
samma avtalspart, eller om
3) avtalsförhållandet mellan beställaren och
avtalsparten kan anses vara etablerat som en
följd av tidigare utförda transporter samma år,
varvid en utredning ska göras varje kalenderår.
Beställaren eller dennes företrädare behöver
inte heller göra de utredningar som avses
i 1 mom., om det avtalade transportpriset
exklusive mervärdesskatt är mindre än 500
euro för transportavtal som ingåtts under
en tremånadersperiod eller om värdet
på vederlaget i ett underleverantörsavtal
enligt 7 § understiger 7 500 euro exklusive
mervärdesskatt.
Polisen och Tullen övervakar att 5 a § iakttas.
9
6 a § Tillfällig trafik
De tre inrikes transporter i Finland som avses
i artikel 8 i EU:s förordning om tillstånd för
godstrafik bestäms så att den första transporten börjar efter den första lastning av fordonet
som görs efter lossningen av lasten vid en
internationell transport som slutar i Finland.
Den första transporten slutar när lasten lossas
första gången, den andra transporten slutar
när lasten lossas andra gången och den tredje
transporten slutar när lasten lossas tredje
gången. Som lossande av last räknas också att
koppla loss en lastad släpvagn från dragbilen
utan att lossa lasten, utom om det endast
handlar om att flytta släpvagnen inom parkerings- eller lagerområdet.
De transporter som avses i 1 mom. får utföras
endast tillfälligt. Som tillfälliga transporter betraktas inte transporter som utförts med stöd
av ett avtal som gäller tills vidare eller längre
än en vecka och inte heller transporter med
ett fordon som har utfört mer än 10 transporter i trafik inom Finland under de senaste tre
månaderna.
7 § Kommersiell trafik som är
befriad från tillståndsplikt
Tillstånd behövs inte för
1) transport av gods med ett fordon eller en
fordonskombination vars största tillåtna totalmassa är högst 2 000 kilo,
2) transport av gods i samband med yrkesundervisning av förare, om den ges av en innehavare av undervisningsministeriets tillstånd att
ordna utbildning,
3) godstransport med motorfordon under följande förutsättningar (3 punkten har ändrats
genom L 262/2013, som träder i kraft 1.7.2014)
a) det gods som transporteras är transportörens eget gods eller har sålts, köpts, hyrts
ut eller hyrts, tillverkats, utvunnits, avskiljts,
bearbetats eller reparerats av transportören,
b) syftet med transporten är att transportera
10
godset till transportören eller till eller från
transportörens företag eller att flytta godset
inom företaget eller utanför företaget för eget
bruk,
c) förarna till de motorfordon som används för
transporten är anställda av transportören eller
har ställts till transportörens förfogande enligt
ett avtal,
d) de fordon som används för transporten tillhör transportören eller har köpts på kredit eller
hyrts av transportören; i sistnämnda fall under
förutsättning att motorfordonen uppfyller de
krav som fastställs i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2006/1/EG om användning av
fordon hyrda utan förare för godstransporter
på väg, och
e) transporten utgör sidoverksamhet inom
transportörens näringsverksamhet,
4) transport av sådana material, maskiner eller
anordningar som behövs för maskinentreprenad, byggande, installering av en maskin eller
något annat motsvarande arbete, när fordonet
körs av någon av dem som utför arbetet, och
inte heller för förflyttning av arbetsmaskiner som används i skogen inom och mellan
skogsentreprenadobjekt, när förflyttningen
sköts av någon som deltar i entreprenaden,
(12.4.2013/262, träder i kraft 1.7.2014).
5) transport som hör samman med jordoch skogsbruk eller djur-, vilt- eller fiskerihushållning och som utförs med traktor,
(12.4.2013/262 träder i kraft 1.7.2014).
6) transport som hör samman med hemvårdstjänster och som utförs med ett fordon eller en
fordonskombination vars totala vikt är högst
3 500 kg och som innehas av en näringsidkare
inom den branschen,
7) spridning av marksubstanser, vatten, salt
eller något annat motsvarande ämne på vägar
eller gator i samband med väg- och gatuunderhållet eller transport av snö med traktor när
transportören också har skött snöröjningen på
arbetsstället,
8) intern transport som utförs av en koncern
eller en därmed jämförbar sammanslutning, en kommun, en samkommun eller ett
samfund, där en kommun har bestämmande
inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen
(1336/1997), med fordon som innehas av den
som ordnar transporten,
9) transport i anslutning till social- och hälsovårdsservice samt undervisningstjänster
som en kommun, en samkommun eller ett
samfund, där en kommun har bestämmande
inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen,
ordnar med fordon som innehas av den som
ordnar transporten eller av en näringsidkare
som levererar tjänsterna,
10) i postlagen (415/2011) avsedd posttransport och utdelning med ett fordon som besitts
av innehavaren av koncession för postverksamhet eller för posttransport, inbegripet
dagstidningar och sedvanlig utdelning av
adresserade tidningar, reklamblad och paket i
samband med posttransport, med ett fordon
som besitts av en person som är anställd av
koncessionshavaren,
11) liktransport,
12) transport för vilken arbetsgivaren betalar
en löntagare ersättning till ett skattefritt belopp
som godkänts av Skatteförvaltningen, där godset hör samman med arbetsuppgifterna och
transporten sker med ett fordon som innehas
av löntagaren samt förutsatt att transporten
av det medförda godset inte utgör löntagarens
huvudsyssla,
13) flyttning från vägen till närmaste säkra
plats av fordon som gått sönder och som äventyrar trafiksäkerheten,
14) transport till vård och tävlingar av djur som
transportören sköter.
25 § Fordon som används i trafik
Tillståndshavaren ska utan obefogat dröjsmål
lämna en anmälan till det register som avses
i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003)
om att ett fordon som används i trafik tas i
yrkesmässig trafik. Fordon som är registrerade i
någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska anmälas till registret
inom sju dygn efter det att fordonet införts, om
det används i Finland för annan trafik än sådan
som avses i 6 a §. Fordon som är registrerade
någon annanstans får inte användas i trafik
inom Finland.
32 § Straffbestämmelser
Den som bedriver trafik som avses i denna
lag utan behörigt tillstånd, skall för olovligt
bedrivande av godstrafik dömas till böter eller
fängelse i högst sex månader.
den som överlämnar ett tillstånd för att användas av någon annan, underlåter att göra den
anteckning som avses i 25 § 2 mom. eller försummar den anmälningsskyldighet som avses i
25 § 3 mom., åsidosätter den skyldighet att lämna uppgifter som avses i 27 § eller underlåter
att iaktta vad som bestäms i 29 §, ska för brott
mot bestämmelserna i lagen om kommersiell
godstransport på väg dömas till böter.
En beställare eller dennes företrädare som
beställer en transport utan att ha gjort en i 5 a
§ avsedd utredning eller som utifrån en gjord
utredning eller annars är medveten om att
transportören inte uppfyller förutsättningarna
enligt 5 a § eller inte har för avsikt att fullgöra
sina lagstadgade skyldigheter såsom arbetsgivare, ska för brott mot beställning av transport
dömas till böter. om lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av
utomstående arbetskraft (1233/2006) tillämpas
på transporten och om försummelseavgift som
avses i den lagen kan påföras beställaren för att
denne ingått ett avtal, ska böter inte dömas ut.
Bestämmelser om föreläggande av ordningsbot för en annan förare än en trafikidkare som
underlåter att iaktta skyldigheten enligt 29 § 1
mom. finns i lagen om ordningsbotsförseelser
(756/2010).
11
Källa:
www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2006/20060693
Se även:
Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar
vid anlitande av utomstående arbetskraft
www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2006/20061233
www.skal.fi
www.alt.fi
Download