transportindustriförbundet förtydligar gällande krav på uppvisande

advertisement
2015-01-25
TRANSPORTINDUSTRIFÖRBUNDET FÖRTYDLIGAR
GÄLLANDE KRAV PÅ UPPVISANDE AV FRAKTHANDLINGAR
FÖR UTLÄNDSKA TRANSPORTFÖRETAG VID GODSTRANSPORTER (PÅ VÄG) I SVERIGE
På förekommen anledning behandlar Transportindustriförbundet härmed via detta klargörande
PM en fråga av principiell art som har uppstått i Sverige.
Rättslig inledning
Den principiellt viktiga fråga Transportindustriförbundet härmed i detta PM avser att behandla
är huruvida krav kan ställas på ett utländskt transportföretag att vid kontroll av polis vid vägkant
vid just detta tillfälle uppvisa frakthandlingar i fysisk (eller annan) form som styrker
transportens art och karaktär.
Tillämplig EU-lagstiftning är EU-förordning (EC) 1072/2009 samt EU-direktivet (EC) 92/106
Cabotagetransporter
I EU-förordning (EC) 1092/2009 kap 8 § 3 anges att [utländska] transportföretag skall kunna
’uppvisa tydliga bevis på inkommande internationell transport och på varje påföljande
cabotagetransport som därefter har utförts’
Inrikes godstransporter på väg som utförs i en värdmedlemsstat av ett
utlandsetablerat transportföretag ska endast anses förenliga med denna
förordning om transportföretaget kan uppvisa tydliga bevis på inkommande
internationell transport och på varje påföljande cabotagetransport som därefter
har utförts.
Vidare finner vi i Förordningens förord, punkt 18 att kontrollmyndigheten, ”åtminstone bör ha
tillgång till uppgifter från fraktsedlar”
”För att kontrollmyndigheterna i värdmedlemsstaterna ska kunna utföra
effektiva kontroller av cabotagetransporterna bör de åtminstone ha tillgång till
de uppgifter från fraktsedlar… ”
TRANSPORTINDUSTRIFÖRBUNDET
SWEDISH INTERNATIONAL FREIGHT ASSOCIATION
POSTAL ADDRESS:
VISITORS:
TELEPHONE: +46 8 762 71 00
BANK GIRO ACC:
INTERNET
BOX 5384
STORGATAN 19
TELEFAX: +46 8 611 46 99
324-6923
[email protected]örbundet.se
SE-102 49 STOCKHOLM, SWEDEN
www.transportindustriforbundet.se
Sålunda finns i Förordning (EC) 1072/2009 ett krav på att ett transportföretag skall kunna
uppvisa handlingar och det anges även att kontrollmyndigheten ”åtminstone bör ha tillgång” till
dessa uppgifter.
Vad Förordningen däremot inte stadgar är något krav på att chauffören skall kunna uppvisa
dessa handlingar vid en vägkontroll. Något krav på chauffören, såsom att denna skall kunna
uppvisa eller ens behöva medföra frakthandlingar, finns sålunda inte i Förordningen. Transport
företaget skall kunna uppvisa handlingar men något krav på att detta uppvisande av handlingar,
som kontrollmyndigheten ”åtminstone bör ha tillgång till” måste ske vid vägkontroll finns ej
heller.
Det anges inte heller när (dvs vid vilket tillfälle) uppvisandet av handlingar skall kunna ske.
EU-kommissionen har vid tidigare tillfällen angett att transportföretaget skall ges ’rimlig’ tid
att uppvisa frakthandlingar som kan styrka transportens laglighet och att dessa handlingar
mycket väl kan finnas på transportföretagets kontor.
Brev från EU-kommissionen 2013-06-06
In the case where the full set of information to carry out a cabotage check is not
readily available in the vehicle, control authorities should therefore grant
hauliers a reasonable amount of time to request clarification from the relevant
company ordering or providing the goods. Nonetheless in cases where this is
necessary, the time given to hauliers should not be so long as to hold up both the
enforcement and transport operations.
Om något krav på att chauffören måste uppvisa frakthandlingar vid vägkontroll inte finns i EUförordningen saknas också rättsliga förutsättningar för att utdöma sanktion enbart på den grund
att frakthandlingar inte kan uppvisas vid en vägkontroll, något som EU-kommissionen framfört
till Danska myndigheter i formell invändning (september 2013) men som även
Åklagarmyndigheten i Rätts-PM 2010:8 konstaterar.
EU-kommissionens formella invändning till Danmark (2013)
The Commission has concerns regarding the possible intention of the Danish
authorities to impose a penalty on hauliers which cannot produce this
information instantaneously.
Åklagarmyndighetens Rätts-PM (2010:8), sidan 7-8
I praktiken torde de flesta förare medföra den dokumentation som krävs men det
kan tänkas att handlingarna finns på transportföretagets kontor. Om inte föraren
kan uppvisa något eller några av de dokument som krävs finns inte någon
förutsättning att endast utifrån detta påstå att det föreligger en otillåten
cabotagetransport…”
Transportindustriförbundet finner således att det råder en missuppfattning om kravet på
frakthandlingar i Sverige och önskar förtydliga att Förordningen inte ställer upp något krav på
att frakthandlingar skall medföras transporten, eller att chauffören (eller transportföretaget) skall
åläggas att visa upp frakthandlingar vid vägkontroll. Transportindustriförbundet finner även att
EU-kommissionen invänt mot försök att utdöma sanktion mot förare som inte kan uppvisa
frakthandlingar vid vägkontroll och att Åklagaren i sitt Rätts-PM anger att det saknas rättslig
grund att påstå att en transport är otillåten enbart på den grund att dokument saknas (vid
vägkontroll).
Kombitransporter
Det s.k. ’kombidirektivet (EC) 92/106 stadgar i artikel 3 att vissa uppgifter måste anges i ett
transportdokument ”…innan transporten genomförs…” samt kunna styrkas (genom stämpel) när
deltransport avslutats. Det gäller uppgifter om den mellanliggande sjö- eller järnvägstransporten
som måste anges i transportdokumentet innan ’transporten’ genomförs och styrkas med stämpel
efter att denna deltransport genomförts. Det gäller sålunda att det finns uppgifter om sjö- eller
järnvägstransport på transportdokumentet som bestyrks av en stämpel efter att sjö- eller
järnvägstransporten genomförts.
När en kombinerad transport utförs i yrkesmässig trafik skall man ange
pålastnings- och urlastningsstationen för järnvägssträckan, eller lastningsoch lossningshamnen för den inre vattenvägen eller havstransporten, i ett
transportdokument som minst uppfyller kraven i artikel 6 i rådets förordning nr
11 av den 27 juni 1960 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser
och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i Fördraget om upprättandet av
Europeiska ekonomiska gemenskapen Dessa uppgifter skall anges i dokumentet
innan transporten genomförs och bestyrkas genom en stämpel av järnvägs- eller
hamnmyndigheterna när den del av transporten avslutas som har skett på
järnväg, inre vattenvägar eller till sjöss.
Det finns dock inte något krav på att dessa frakthandlingar måste medföra transporten (eller
kunna uppvisas vid kontroll längs vägkant). Den stämpel som ges på dokumentet efter avslutad
sjö- eller järnvägstransport innebär inte att det ställs något krav på att dokumentet – med
stämpel – sen skall medfölja den avslutande vägtransporten.
Det finns en referens till Förordning 11 av 27 juni 1960, artikel 6. Enligt artikel 6.2 skall en
kopia i och för sig medfölja godset under transport men artikel 6.3 stadgar att om en kontroll
kan utföras på transportföretagets kontor, detta skall vara tillräckligt för att uppfylla
Förordningen.
Således finns ej heller i EU-direktiv (EC) 92/106 något krav på att frakthandlingar skall
medfölja transporten eller kunna uppvisas vid vägkontroll utan det skall kunna gå att via en
kontroll på transportföretagets kontor, som kan utföras på så sätt att transportföretaget ges
’rimlig tid’ att inkomma med styrkande handlingar, visa på transportens laglighet. På samma
sätt som ovan (cabotagetransporter) saknas då således rättslig grund för att påstå att en transport
är otillåten enbart på den grund att dokument inte kan uppvisas vid vägkontroll.
Yrkestrafikförordningen SFS 2012:237
Transportindustriförbundet har noterat att det i Yrkestrafikförordningen Kap 3 § 4 finns ett krav
på att de dokument som anges i kombidirektivets artikel 3 skall medfölja fordonet samt kunna
uppvisas på begäran vid kontroll.
Transportindustriförbundet menar att detta krav inte är förenligt med EU-rätten och har i en
formell skrivelse till EU-kommissionen begärt svar på om YTF 3:4 skall anses vara en
inskränkning av Direktivet, och sålunda ogiltig, eller skall ses som en (tillåten) komplettering.
Med tanke på EU-kommissonens invändningar mot krav på frakthandlingars medföljande vid
cabotagetransporter har Förbundet svårt att se att EU-kommissionen inte skulle ha samma
inställning gällande kombitransporter och därmed invända mot bestämmelsen i YTF 3:4 och
anföra att den inte är förenlig med EU-rätten.
TRANSPORTINDUSTRIFÖRBUNDET
Download