befintliga avtal vid rekonstruktionsbeslutet

BEFINTLIGA AVTAL VID
REKONSTRUKTIONSBESLUTET
2 KAP. 20 § Lag om
företagsrekonstruktion
Kreditavtal hos bank
Exempel 1
• Gäldenärsföretaget har lånat 600.000 kr.
• Amortering under 15 år med 10.000 kr per kvartal.
• Räntebetalning med 10 % på utestående kapitalskuld
kvartalsvis.
• Efter 5 år är restskulden 400.000 kr.
• 6:e året uteblir amortering och räntebetalning under
1:a och 2:a kvartalet (ffdag den 1 januari resp. 1 april).
• Beslut om företagsrekonstruktion i maj.
Kreditavtal hos bank
• Gäldenärsföretaget kan hindra hävning, med stöd av 2
kap. 20 § andra stycket första punkten, genom att ställa
säkerhet för restskulden, dvs. 400.000 kr (+ ev. räntor
och avgifter).
• Gäldenärsföretaget är däremot inte tvunget att betala
varken de två resterande delbetalningarna (10.000 +
10.000 kr) eller framtida betalningar, för vilka anstånd
har getts enligt kreditavtalets amorteringsplan.
Kreditavtal hos bank
Exempel 2
• Kreditavtalet är träffat, men att kreditsumman inte är
utbetald.
• Avtalet säger att den ska utbetalas den 1 oktober.
• Under juli får banken reda på att gäldenärsföretaget
har stora ekonomiska problem.
• Enligt avtalet är banken därför hävningsberättigad,
men någon hävning görs inte.
• I stället beslutas den 15 september om
företagsrekonstruktion beträffande gäldenärsföretaget.
Kreditavtal hos bank
• Banken är - trots att den en gång fått hävningsrätt
- skyldig att den 1 oktober betala ut lånesumman,
under förutsättning att gäldenärsföretaget då
ställer säkerhet.
• På utbetalningsdagen - när tiden för bankens
prestation är inne - är nämligen bestämmelsen i 2
kap. 20 § andra stycket första punkten tillämplig.
Avtal om löpande
checkräkningskredit
Exempel 3
• Ett företag har beviljats en checkräkningskredit om
200.000 kr. Vid tidpunkten för beslutet om
företagsrekonstruktion är 50.000 kr ianspråktagna.
• Företaget har försummat att reglera räntor och banken
har av denna anledning en outnyttjad hävningsrätt före
beslutet om företagsrekonstruktion.
• Kan företaget under företagsrekonstruktionen hindra
hävning och utnyttja resterande 150.000 kr av det
beviljade kreditutrymmet?
Avtal om löpande
checkräkningskredit
• Tidpunkten för bankens prestation är inne enligt avtalet, dvs. ett
kreditutrymme ska hållas tillgängligt.
• Detta utrymme får alltså utnyttjas enligt avtalade regler.
• Men i och med att företaget numera är föremål för
företagsrekonstruktion och banken före beslutet har fått
hävningsrätt, gäller bestämmelserna i 2 kap. 20 § andra stycket
första punkten.
• Dessa innebär att företaget, för att utnyttja ytterligare
kreditutrymme, måste fullgöra sina motsvarande prestationer (dvs.
betala) eller ställa säkerhet för dem.
• Det senare - att ställa säkerhet - är vad som torde bli gällande,
eftersom avtalet normalt ger företaget visst anstånd med att betala.
Avtal om löpande
checkräkningskredit
• I praktiken betyder detta att gäldenärsföretaget kan
fortsätta att utnyttja krediten - banken har inte rätt att
hindra det - men att banken har rätt att få tillfredsställande
säkerhet för detta fortsatta utnyttjande.
• Banken är alltså skyldig att ställa kontanta medel till
gäldenärsföretagets förfogande i utbyte mot säkerhet.
• Den säkerheten behöver dock inte avse redan tidigare
utnyttjat kreditutrymme, utan enbart fortsatt utnyttjande. I
exemplet ska säkerheten således svara mot 150.000 kr, inte
200.000 kr.
2 kap. 20 § FrekL
Har gäldenärens motpart före beslutet om företagsrekonstruktion fått rätt att häva ett
avtal på grund av inträffat eller befarat dröjsmål med betalning eller annan prestation,
får motparten efter beslutet inte häva avtalet på grund av dröjsmålet, om gäldenären
med rekonstruktörens samtycke inom skälig tid begär att det ska fullföljas. Gäldenären
ska på motpartens begäran inom skälig tid ge besked om avtalet ska fullföljas.
Ska ett avtal fullföljas enligt första stycket gäller följande.
•
1. Är tiden för motpartens fullgörelse inne, ska gäldenären på motpartens
begäran fullgöra sina motsvarande prestationer eller, om anstånd har medgetts
beträffande vissa prestationer, ställa säkerhet för dem.
•
2. Är tiden för motpartens fullgörelse inte inne, har motparten rätt att erhålla
säkerhet för gäldenärens framtida prestationer i den mån det av särskild anledning
är nödvändigt för att skydda honom mot förlust.
Om gäldenären inte lämnar besked enligt första stycket andra meningen eller inte
fullgör sina skyldigheter enligt andra stycket, får motparten häva avtalet.
Ett avtalsvillkor som inskränker gäldenärens rätt enligt första och andra styckena är
ogiltigt.