Underlag för beräkning

advertisement
G2 Bilaga 4
2012-12-17
Allmänna villkor - Konsulttjänster
Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänster där leverantören antingen ställer
viss resurs till kundens förfogande, eller utför av kunden beställt uppdrag enligt vilket visst
resultat skall tillhandahållas. Leverantören skall utföra konsulttjänsten i enlighet med vad som
anges i dessa allmänna villkor samt avtalad specifikation och eventuell tidsplan.
Vissa punkter i dessa allmänna villkor avser endast konsulttjänst som genomförs som
uppdrag. Om det inte klart framgår på annat sätt inleds sådana punkter med ”(Uppdrag)” .
1
Konsulttjänstens genomförande
1.1
Konsulttjänst skall utföras med omsorg, i enlighet med avtalad specifikation och
tidsplan och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. Leverantören får inte från
annan än kunden motta eller inhämta direktiv för konsulttjänstens
genomförande. Leverantör skall i övrigt tillvarata och företräda kunds intressen.
1.2
Kunden skall lämna leverantören tillgång till lokaler, redskap och underlag
erforderliga för konsulttjänstens genomförande.
1.3.
På kundens anfordran skall leverantören uppvisa detaljerad redovisning av utfört
arbete samt upparbetad tid. Avrapportering skall ske enligt kundens anvisningar.
1.4.
Leverantören får ersätta i avrop namngiven konsult med annan konsult efter
skriftligt medgivande från kunden. Sådant medgivande får inte förvägras utan
sakliga skäl. En förutsättning för byte är att ny konsult har samma kompetens
inom aktuellt område som ersatt konsult och att utförandet av konsulttjänsten
inte blir lidande av bytet. Leverantören svarar själv för kostnader och tidsåtgång
för byte av konsult och för att ny konsult skall sätta sig in i konsulttjänsten.
1.5
Leverantören äger inte rätt att använda kunds namn i reklam- och
marknadsföringssammanhang utan att ha inhämtat skriftligt medgivande från
kund.
1.6
Kunden ansvarar för att erforderliga tillstånd, anmälningar och/eller dispenser
erhålls för konsulttjänstens genomförande.
1.7
Leverantören ansvarar för underleverantörs arbete så som för sitt eget arbete.
G2 Bilaga 4
2012-12-17
2
Specifikation och tidsplan
2.1
Vid avrop av resurs skall parterna avtala om en specifikation och en tidsplan
varav skall framgå bl. a. vilka konsulter som skall utföra konsulttjänsten, deras
arbetsuppgifter, arbetets omfattning, när arbetsuppgifterna skall utföras, hur
arbetet skall redovisas och avtalad ersättning. Avtalad specifikation skall
upprättas skriftligen och undertecknas av bägge parter.
2.2
(Uppdrag) Vid avrop av uppdrag skall parterna avtala om en specifikation av
vilken det skall framgå vilket resultat som skall tillhandahållas, vilka konsulter
som skall utföra konsulttjänsten, inskolning och utbildning av konsulter på
beställarens miljö, avtalad ersättning och hur leveransprov och
kompetensöverföring från konsult till beställaren skall genomföras. Parterna
skall vid avropet även ta fram en tidsplan. Av tidsplanen skall framgå avtalad
leveransdag och tid för eventuell leveranskontroll. Avtalad specifikation och
tidsplan, liksom ändringar däri, skall upprättas skriftligen och undertecknas av
bägge parter.
2.3
Ändring av avtalad specifikation och tidsplan får endast ske efter skriftlig
överenskommelse mellan parterna. Ändringar i och tillägg skall för att vara
gällande göras i form av skriftliga tillägg vilka skall biläggas ursprungligt avrop.
Tillägg skall vara behörigen undertecknat av parterna.
Leverantören skall skriftligen meddela kunden om leverantören anser att visst
arbete innebär ändring av konsulttjänstens omfattning och därmed ändring av
avtalad specifikation.
3
(Uppdrag) Godkännande av resultat/leverans
3.1
Avtalad leveransdag är den dag då resultatet av uppdraget skall uppfylla avtalad
specifikation. Detta skall kunna kontrolleras av kunden under en
leveranskontrollperiod. Avtalad leveransdag, tid för leveranskontroll och
leveranskontrollperiodens längd skall anges i tidsplanen.
3.2
Effektiv leveransdag är den dag
a) resultatet av uppdraget godkänts av kunden, eller
b) leveranskontrollperioden upphör, utan att kunden gjort befogad anmärkning
mot leveransen, eller
c) resultatet uppfyller avtalad specifikation efter det att kunden gjort befogad
anmärkning mot leveransen.
Kundens godkännande enligt a) och anmärkningar mot resultatet enligt b) skall
ske skriftligen.
Effektiv leveransdag innebär att risken övergår till kunden. Eventuell garantitid
börjar löpa fr.o.m. effektiv leveransdag.
G2 Bilaga 4
2012-12-17
3.3
Godkänner kunden inte resultatet under leveranskontrollperioden skall
leverantören åtgärda brist/fel samt tillsammans med kunden skriftligen
överenskomma om tid för ny leveranskontroll.
3.4
Avvikelse från avtalad specifikation som är utan betydelse för leveransens
avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden skall inte
påverka fastställandet av effektiv leveransdag. Leveransen skall trots sådan
avvikelse anses uppfylla avtalad specifikation. Avvikelse som avses i denna
punkt skall avhjälpas av leverantören inom rimlig tid.
3.5
Under leveranskontrollperioden får kunden på egen risk använda leveransen för
avsett ändamål. Om kund därefter utan att effektiv leveransdag har inträtt, är
tvungen att använda leveransen eller del av denna i sin verksamhet utan
leverantörens medgivande skall effektiv leveransdag ej inträda.
3.6
Har vid leveranskontroll avtalad specifikation inte uppfyllts eller har
leveranskontroll inte kunnat genomföras och detta beror på leverantören eller på
förhållande på leverantörens sida föreligger dröjsmål och kunden har rätt till vite
enligt punkt 7.
4
4.1
Ersättningsformer
Parterna skall komma överens om någon av, eller en kombination av
nedanstående ersättningsformer.
a) ersättning enligt löpande räkning, löpande räkning med takpris eller fast
pris,
b) ersättning för rese- och traktamentskostnader enligt punkt 5.
4.2
Utförs konsulttjänsten enligt löpande räkning utgår timarvode efter tidsåtgången
för konsulttjänstens utförande. Vid löpande räkning med takpris får leverantören
inte debitera arvode utöver angivet takpris.
4.3
Med fast pris avses det arvode som skall erläggas, oavsett leverantörs tidsåtgång
för konsulttjänstens utförande.
Vid av kund beordrad utökning, ändring eller begränsning av konsulttjänsten,
som mer än i ringa mån påverkar leverantörs arbetsinsats, skall skriftligen
överenskommas om nytt fast pris. Detsamma gäller merarbete som kund har
orsakat genom fel eller försummelse.
Leverantören skall vid dessa fall genom skriftligt meddelande till kunden ta
initiativ till förhandling innan debiterbart arbete utförs.
4.4
Om ej annat angivits vid avropet skall konsulttjänsten utföras till löpande
räkning. Fast pris skall vara utgångspunkt för ersättning vid uppdrag.
G2 Bilaga 4
2012-12-17
4.5
5
Övertidsersättning och ersättning för jour och beredskap, extra ersättning för
arbete under obekväm arbetstid utgår ej såvida inte annat skriftligen
överenskommits. Semesterersättning utgår inte
Ersättning för rese- och traktamentskostnader
5.1
Vid av kunden skriftligen beordrad resa har leverantören rätt till ersättning för
verifierade kostnader samt traktamenten. Ersättning utgår enligt RSV:s vid var
tid gällande regler för ersättning för rese- och traktamentskostnader. Konsult är
skyldig att resa på ett för kunden fördelaktigt sätt.
5.2
Ersättning för utlägg utgår inte om fast pris avtalats. I övrigt ersätts utlägg endast
om verifierad kostnad är naturlig och nödvändig för genomförande av
konsulttjänsten samt kunden i godkänt utlägget.
6
Betalning
6.1
Vid fast pris har leverantör rätt till ersättning när arbetet har avslutats (resurs)
eller fr.o.m. effektiv leveransdag enligt punkt 3 (uppdrag)
eller i enlighet med avtalad betalningsplan. Vid löpande räkning eller löpande
räkning med takpris har leverantören rätt att få betalt en gång per månad för
utfört och redovisat arbete, verifierade kostnader och godkända utlägg.
6.2
Betalning sker mot faktura. Av faktura skall framgå arten och omfattningen av
det arbete som utförts under den tidsperiod som fakturan avser, under perioden
havda kostnader samt annan ersättning som skriftligen överenskommits. Har
konsulttjänsten utförts enligt löpande räkning eller löpande räkning med takpris,
skall dessutom anges antalet arbetstimmar och timersättning för konsult. Av
faktura skall även framgå om den avser slutlikvid. Betalning, inklusive
mervärdeskatt, skall ske inom 30 dagar från fakturans utställningsdatum. Faktura
bör utställas så att förfallodatum infaller tidigast 30 dagar efter dagen för
utställningsdatum (d.v.s. utställningsdatum oräknad). Faktura bör vara enheten tillhanda
senast dagen efter utställningsdatum.
6.3
Leverantören skall, såvida inte annat överenskommits, inom en månad efter det
att konsulttjänsten slutförts (resurs), resp. resultatet godkänts (uppdrag) till kund
översända slutfaktura upptagande samtliga återstående fordringar avseende
konsulttjänsten.
6.4
Alla priser avser pris exklusive mervärdeskatt och andra skatter i den mån ej
annat särskilt anges. Konsult är att se som anställd hos leverantören och avropet
innebär ej att anställningsförhållande uppstår mellan konsult och kunden.
Leverantören svarar därför för skatter, sociala avgifter och övriga kostnader
förenade med konsults anställning. Skulle kunden enligt lag vara skyldig att
erlägga skatter och/eller sociala avgifter på ersättning som skall betalas till
leverantören, skall leverantören ersätta kunden för sådana avgifter. Om möjligt
skall detta ske genom avräkning från ersättning som utgår till leverantören.
G2 Bilaga 4
2012-12-17
6.5
7
Leverantören är inte berättigad att debitera faktureringsavgift eller andra
liknande avgifter.
Dröjsmål
7.1
Betalar kunden inte avtalsenlig faktura i rätt tid, har leverantören rätt att erhålla
dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta regleras på anmodan av leverantören.
Även kunden har rätt till dröjsmålsränta i de fall leverantören ålagts att betala
viten eller skadestånd och dröjer med detta. Ränta skall i sådant fall regleras på
anmodan av kunden.
7.2
(Uppdrag) Dröjsmål föreligger när effektiv leveransdag inträffar efter avtalad
leveransdag och detta beror på leverantören eller på förhållande på leverantörens
sida.
Leverantören äger rätt till erforderlig tidsförlängning om han försenas eller
hindras att fullfölja uppdraget pga. förhållande som beror på kunden. Detta utgör
ej dröjsmål.
7.3
(Uppdrag) Om leverantören finner eller befarar att tidsplanen inte kan hållas,
skall leverantören genast underrätta kunden. Leverantören skall samtidigt
underrätta kunden om anledning till dröjsmålet och om när resultatet kan
levereras.
7.4
(Uppdrag) Dröjsmål berättigar kunden till vite. Vite beräknas för varje påbörjad
vecka som dröjsmålet varar. Vite utgår per påbörjad vecka med 0,7 procent av
kontraktssumman. Det sammanlagda vitet enligt denna punkt får dock inte
överstiga 12 procent av kontraktsumman. Vid konsulttjänst som utförs enligt
löpande räkning eller löpande räkning med takpris utgörs kontraktsumman av
beräknat belopp för arvodet. Sådant beräknat belopp för arvode bör anges vid
avropet. Vite till följd av dröjsmål förfaller till betalning en månad efter den
kalendermånad under vilken dröjsmålet föreligger och regleras på anmodan av
kunden.
7.5
(Uppdrag) Vid uppdrag som utförs under kortare tid än 12 månader har kunden
vid dröjsmål som pågår mer än en (1) månad rätt att säga upp avropet till
omedelbart upphörande samt har rätt att erhålla skadestånd.
Vid uppdrag som utförs under längre tid än 12 månader har kunden vid dröjsmål
som pågår mer än två (2) månader rätt att säga upp avropet till omedelbart
upphörande samt har rätt att erhålla skadestånd.
Se mer om uppsägning i punkt 14.
7.6
Dessa sanktioner vid dröjsmål är alternativa sanktionerna om brist/fel i punkt 8.
Föreligger både dröjsmål och brist/fel kan kunden således endast kräva
sanktioner enligt en av punkterna 7 och 8.
G2 Bilaga 4
2012-12-17
8
Ansvar vid fel eller brist
8.1
Om leverantören vid resurstjänst brister i utförandet av avropad konsulttjänst
enligt avtalad specifikation, eller vid uppdragstjänst levererat ett resultat som
innehåller brist/fel i förhållande till avtalad specifikation är leverantören skyldig
att utan oskäligt uppehåll vidta rättelse. Rättelse skall ske genom att leverantören
fullgör konsulttjänsten respektive korrigerar eventuellt fel/brist. Sker inte rättelse
utan oskäligt uppehåll har kunden rätt till nedsättning av den avtalade
ersättningen med ett belopp som skäligen kan anses motsvara felet/bristen.
Härutöver har kunden rätt till skadestånd inom ramen för avtalad
ansvarsbegränsning. Är bristen av väsentlig betydelse för kundens användning av
konsulttjänsten/resultatet och har rättelse inte skett inom 30 dagar har kunden
rätt att med omedelbar verkan säga upp avropet i dess helhet eller den del av
avropet som hänför sig till felet/bristen. Se p. 14 för uppsägning.
8.2
Kunden skall anmäla fel eller brist till leverantören inom skälig tid efter det att
kunden har märkt felet eller bristen.
8.3
(Uppdrag) Vid uppdrag gäller för leverantörens ansvar för fel eller brist vad som
framgår av 8.1-2, med det tillägget att ansvaret gäller för fel eller brist som
anmäls av kund inom ett (1) år från det att kunden godkänt aktuellt resultat i
slutlig leveranskontroll.
8.4
Kundens godkännande av leverantörens förslag, åtgärder eller handlingar befriar
inte leverantören från ansvar för sådana fel som uppenbart inte kunnat upptäckas
av kunden.
8.5
Dessa sanktioner vid dröjsmål är alternativa sanktionerna om brist/fel i punkt 7.
Föreligger både dröjsmål och brist/fel kan kunden således endast kräva
sanktioner enligt en av punkterna 7 och 8.
9
Säkerhet, sekretess
9.1
Leverantören skall följa de säkerhetsföreskrifter som kund redovisar från tid till
annan samt tillse att berörd konsult och anlitad underleverantör iakttar dessa
föreskrifter. Om säkerhetsföreskrifterna förändras efter avrop har leverantören
rätt till ersättning om leverantören kan påvisa att förändringarna inneburit
betydande kostnadsökningar.
9.2
I de fall leverantören ges tillgång till enligt sekretesslagen (1980:100) skyddad
information skall tillämpliga bestämmelser i nämnda lag beaktas. Leverantören
skall informera konsult och anlitad underleverantör om gällande sekretess. Om
kunden önskar skall särskild sekretessförbindelse undertecknas av konsulten och
anlitad underleverantör innan arbetet påbörjas. Sekretess gäller även om avrop i
övrigt upphört att gälla.
9.3
Leverantören får inte till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge
uppgifter om kundens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller
G2 Bilaga 4
2012-12-17
yrkeshemlighet eller som i övrigt rör kundens interna förhållanden, i annan
utsträckning än som erfordras för konsulttjänstens genomförande.
10
10.1
Rätten till resultatet, intrång
(Uppdrag) Angående rätten till resultatet av uppdraget överenskommer parterna
om vilket av nedanstående alternativ som skall gälla:
a) Kunden erhåller en full och oinskränkt äganderätt samt upphovsrätt och
övriga immateriella rättigheter inklusive nyttjanderätt till allt arbete och allt
material (resultat) som leverantören eller leverantörens konsult tar fram
särskilt för kunden inom ramen för avropet. Kunden har även rätt att överlåta
eller upplåta resultat och/eller upphovsrätten till resultat vidare.
b) Kunden erhåller en fri, exklusiv och i tiden obegränsad nyttjanderätt med rätt
att ändra och korrigera resultatet. Kunden får emellertid ej överlåta resultatet
vidare utan leverantörens medgivande.
c) Kunden erhåller en fri, icke exklusiv och i tiden obegränsad nyttjanderätt
med rätt att ändra och korrigera resultatet. Kunden får emellertid ej överlåta
resultatet vidare utan leverantörens medgivande.
10.2
Leverantören får inte publicera eller på annat sätt nyttja utredningsmaterial eller
arbetsresultat som tillhör kunden utan kundens skriftliga medgivande. Allt
sådant material skall överlämnas till kunden när det inte längre behövs eller
senast vid konsulttjänsteutförandets slut.
10.3
Leverantör skall gentemot dennes underleverantör göra för denne bindande
förbehåll om kundens rätt enligt punkt 10.1 och 10.2 ovan.
10.4
Leverantören garanterar att hela eller del av resultatet varken genom innehav,
nyttjande, vidareupplåtelse eller överlåtelse, gör intrång i tredje mans
immateriella rättighet. Skulle det visa sig att användande av resultatet utgör
intrång i tredje mans rättighet skall leverantören hålla kunden skadeslös om krav
riktas eller talan förs mot kunden om intrång på grund av användning i Sverige
och andra länder som ingår i den europeiska unionen och andra överenskomna
länder. Leverantören skall inom skälig tid skriftligen underrättas av kunden om
framförda anspråk eller väckt talan. Leverantören äger rätt att ensam bestämma
över försvaret mot sådan talan och föra förhandlingar om uppgörelse eller
förlikning.
11
11.1
Force majeure, ansvarsbegränsning
Om part visar att han förhindras att fullgöra avropet av omständighet utanför
hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avropets
träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller
övervunnit eller av att hans underleverantör förhindras fullgöra sin leverans på
grund av omständigheter som här angetts, skall detta utgöra befrielsegrund som
G2 Bilaga 4
2012-12-17
medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från vite och andra
påföljder liksom betalning/erläggande av avgift, så länge hindren kvarstår. För
att part skall ha rätt att göra gällande sådan befrielsegrund skall part omedelbart
då han får kännedom om sådan omständighet, som kan utgöra befrielsegrund,
underrätta den andra parten härom. Om avrops fullgörande till väsentlig del
förhindras för längre tid än tre (3) månader på grund av att befrielsegrund
föreligger äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avropet.
11.2
12
Part ansvarar för skada som han vållar den andra parten om skadan orsakats av
fel eller försummelse. Skadestånd är begränsat till direkt förlust, dock högst med
ett belopp per skadetillfälle motsvarande 35 basbelopp enligt lagen (1962:381)
om allmän försäkring. Det nu sagda gäller inte om uppsåt eller grov vårdslöshet
föreligger. Begränsningen i denna punkt omfattar inte avdrag på avgift, räntor
och eventuella viten.
Försäkring
Leverantör skall ha försäkring för den skadeståndsskyldighet som kan åläggas
honom enligt gällande rätt och avrop.
13
Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter
Part äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avrop efter
skriftligt medgivande från motpart.
14
Förtida upphörande
14.1
Kunden har, om inget annat överenskommits, rätt att med iakttagande av en (1)
månads uppsägningstid utan skäl säga upp avrop eller del därav såvitt avser icke
genomförda delar. Leverantören skall härvid erhålla ersättning för utfört arbete,
styrkta nödvändiga kostnader samt direkta kostnader för avveckling av
konsulttjänsten. Kunden har rätt att disponera konsulten för annat likvärdigt
arbete under uppsägningstiden om så önskas. I händelse av att leverantören kan
belägga uppsagd konsult med arbetsuppgifter hos andra kunder skall kunden
endast erlägga betalning för den tid konsulten varit utan beläggning till följd av
uppsägningen. Omfattar avropet arbete under minst 12 månader utgår ersättning
för tid då konsult inte kan sysselsättas till följd av att kunden sagt upp avropet
(ståtid). Sådan tid skall inte överstiga två (2) veckor.
14.2
Part äger rätt att med omedelbar verkan säga upp hela eller del av avropet om
motparten:
a) i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt avrop och inte vidtar rättelse
inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom, eller
b) försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar,
ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på obestånd,
eller
G2 Bilaga 4
2012-12-17
c) om ramavtalsleverantören inte fullgör sina åligganden avseende svenska
skatter eller socialavgifter trots påpekan från kunden, enligt lagakraftvunnen
dom dömts för ekonomiska brott eller har belagts med näringsförbud.
Kunden har även rätt att säga upp hela eller delar av avropet i enlighet med
punkt 7.5 samt punkt 8.1.
I avtalet anges att Västra Götalands läns landsting har rätt att med omedelbar
verkan säga upp avtalet om det framkommer att leverantören lämnat oriktiga
uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa
uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning
av ramavtalet. Kunden har som en följd av detta rätt att säga upp avropet om det
har ingåtts i förlitan på sådana oriktiga uppgifter.
Uppsägning avser – enligt kundens val – hela avropet eller den del av avropet
som hänför sig till grunden för uppsägningen.
14.3
Uppsägning skall vara skriftlig och ställas till motparten under den angivna
adressen. Part skall därvid uppge grunden för uppsägningen.
14.4
Vid uppsägning enligt punkt 14.2 har part rätt till skadestånd. Eventuellt erlagt
vite skall avräknas från sådant skadestånd.
14.5
Vid uppsägning skall på kundens begäran dittills utförda konsulttjänstearbeten,
oavsett skäl för uppsägning samt vilken part som sagt upp avropet, omedelbart
redovisas för och överlämnas till kunden, varvid rättigheterna till resultatet
övergår till kunden i enlighet med punkt 10 ovan. Leverantören har rätt till
ersättning för nedlagt arbete fram till tidpunkten för uppsägningen. Har
leverantören sagt upp avropet med hänvisning till bristande betalning övergår
rättigheterna först när kunden erlagt full betalning.
Vid betalning i samband med uppsägning tillämpas reglerna i 6.1-6.5.
15
Ändringar i och tillägg till avrop
Ändringar i och tillägg till avrop skall för att vara gällande göras i form av
skriftliga tillägg vilka skall biläggas ursprungligt avrop. Tillägg skall vara
behörigen undertecknat av parterna.
16
Tvistelösning, tillämplig lag
16.1
Tvister angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor, avrop samt övriga
avtalshandlingar och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras
av allmän domstol.
16.2
Rättigheter och skyldigheter enligt detta avrop bestäms av svensk lag med
undantag av dess lagvalsregler.
Download