Öns reningsverk 2050 - Vattenmyndigheterna

advertisement
Verksamhet
• 10 vattenverk (VV)
• 19 avloppsreningsverk (ARV)
• 120 pumpstationer
• 230 mil rörnät
• Hämtning av hushållens avfall i Umeå
kommun
• 7 återvinningscentraler (ÅVC)
• 10 miljöstationer
(en på varje ÅVC och 3 st i Umeå tätort)
• En återvinningsgård (Holmön)
Forslunda vattenverk
• Forslunda är det största av
UMEVAs 10 vattenverk och
det byggdes 1952.
• Härifrån levereras 280 liter
dricksvatten per sekund.
• Forslunda är ett
grundvattenverk med
stödinfiltration
• Antal anslutna personer:
cirka 90 000 st (dimensionerat
för cirka 150 000 pers)
• Järnet luftas bort från vattnet
och kalk tillsätts för att höja
pH-värdet
Vattenskyddsområde Vindelälvsåsen
• Skyddsföreskrifter framtagna
och beslutade av
kommunfullmäktige 2002.
• Överklagande handlagt av
länsstyrelsen 2004.
• Överprövade av regeringen
2006.
• Nytt förslag framtaget, ligger
sedan 2011 hos
kommunfullmäktige för beslut.
Remiss kommer att skickas ut
under 2014.
Piparböle plantskola
Asfaltverk Kulla
Reservvatten – Backen och Rödåsel
Ön 2050 – UMEVAs största projekt hittills
Öns
Avloppsreningsverk
och UMEVA:s kontor
Umeå reningsverk på Ön
”det gamla fotografiet”
Ön 2050 – ”det nya fotografiet”
Försedimentering och grovrening
Ytterligare biologisk rening samt slutsedimentering
Slammottagning och rötkammare nr. 2
Dagvattenanläggningen!!!!
Lokalt omhändertagande
av dagvatten
Tidplan Öns ARV 2050
Idag
Idag
Villkor enligt miljöbalken
– utsläpp till Umeälven
•
•
•
•
Totalfosfor – vecka 0,5 mg/l, kvartal 0,4 mg/, 6 400 kg/år
BOD – vecka 15 mg/l, kvartal 12 mg/l, 193 000 kg/år
Kväve – inga krav men vi åstadkommer ~10% reduktion
Uppströmsarbete med avseende på läkemedelsrester
och andra liknande substanser
• Bräddningsmätning
• Förberett för desinfektion
• Fortsatta utredningar
Uppströmsarbete
Miljöprojekt för att minska utsläppen av miljögifter
2014-05-06
Ulrika Olofsson
Vad är uppströmsarbete?
Att minska miljögifter vid källan (uppströms)
• Förbättra kvaliteten på inkommande avloppsvatten
– ARV kan inte bryta ned alla miljögifter
• ARV är designade för att avlägsna biologiskt material och fosfor
(och i vissa fall kväve)
• Den enda långsiktigt hållbara lösningen är att
– arbeta förebyggande
– minska användningen av miljögifter i samhället
Avloppet är inte gjort för kemikalier,
inte vår miljö heller!
Uppströmsarbete UMEVA
• UMEVAs mål är att vår restprodukt avloppsslammet ska
vara en näringsmässig resurs
• Krav i miljötillståndet för Öns ARV
• Arbetet ska leda till:
– minskad negativ miljöpåverkan på recipienten samt förbättra
avloppsslammets kvalitet
– ökad driftsäkerhet för ledningsnät, pumpstationer och
reningsverk
Uppströmsarbete - krav
• Strategiplan för det fortlöpande och systematiska
uppströmsarbetet
Syfte att minska eller begränsa förekomsten av
oönskade ämnen, läkemedelsrester och andra
liknande substanser samt miljögifter, i spillvattnet
• Årlig handlingsplan redovisas till MHS
• Avrapporteras årligen i miljörapporten
Strategiplan (giltig from 2013-08-02)
• Uppströmsarbetet ska inkludera
– Insatser som berör både diffusa utsläppskällor och punktkällor
– Informationsinsatser
• t.ex. annonskampanjer, broschyrer och studiebesök
– Specifika projekt
• t.ex. utredning och provtagning, områdesinventering,
kemikalieinventering, spårning i ledningsnät
– Insatser kan genomföras en gång eller vara årligen
återkommande
• Uppströmsarbetet är ett långsiktigt miljöarbete!
Projekt 2013
Spillvattenprovtagning uppströms Öns ARV
Inkl. inkommande och utgående vatten
Spillvattenprovtagning uppströms
• Tidpunkt: v. 14 (2013)
• 9 provtagningspunkter
– 8 x 7 dygn (UMEVAs)
– 1 x 2 dygn (NUS)
• Analys av
– Metaller
– Läkemedel
500
Metaller
472
Resultat Öns ARV
440
400
346
300
267
IN (g/v)
UT (g/v)
200
79
100
105
94
47
16
28
16
3
0
RE (%)
20000
Sn
Cr
Pb
Mo
Ag
Cd
97 %
82 %
73 %
61 %
67 %
89 %
18869
Metall
Halt (UT) Enhet
Sn
0,1
µg/l
Pb
0,6
µg/l
Cd
0,02
µg/l
Cu
1,9
µg/l
Cr
0,5
µg/l
Hg
0,1
µg/l
Mo
0,67
µg/l
Ni
9,1
µg/l
Ag
0,1
µg/l
Zn
18
µg/l
16000
12000
IN (g/v)
UT (g/v)
8000
4000
2830
3617
1887 1431
299
0
RE (%)
Zn
Cu
Ni
85 %
92 %
24 %
Röda siffror: < LoD
Läkemedel
Resultat Öns ARV
• 105 läkemedel analyserade, varav 49 st. kvantifierbara
Ämne
Halt (UT)
Enhet
Paracetamol
Smärtstillande
0,09
µg/l
Naproxen
Smärtstillande, inflammationsdämpande
0,8
µg/l
Ciprofloxacin
Antibiotika
0,06
µg/l
Diklofenak
Smärtstillande, inflammationsdämpande
0,5
µg/l
Karbamazepin
Epileptika, svagt antidepressivt
0,3
µg/l
Oxazepam
Ångestdämpande (narkotikaklassad)
0,3
µg/l
Citalopram
Antidepressivt
0,3
µg/l
Atenol
Blodtrycksmedicin
1,9
µg/l
Metoprolol
Blodtrycksmedicin
2,1
µg/l
Tramadol
Smärtstillande (narkotikaklassad)
0,7
µg/l
0,5
µg/l
Sulfametoxazol Antibiotika
Läkemedel
Reningseffektivitet (%)
Alfuzosin
Irbersartan
Amitryptiline
Ketoconazole
Atenolol
Ketoprofene
Atorvastatin
Levofloxacin
Bisoprolol
Memantin
Bromocriptin
Metoprolol
Budesonide
Mianserin
Buprenorphin
Mirtazapine
Bupropion
RE: 80-100 %
Naproxen
Carbamazepin
Orphenadrin
Ciprofloxacin
Oxazepam
Citalopram
Paracetamol
Clarithromycine
Ranitidine
Clindamycine
Rosuvastatin
Clonazepam
Sertraline
Codeine
Sotalol
Desloratidin
Diclofenac
Sulfamethoxazol
Diltiazem
Telmisartan
Diphenhydramin
Terbutalin
Fexofenadine
Tetracycline
Flecainide
Tramadol
Fluconazole
Trimetoprim
Hydroxyzine
Venlavafaxin
Ibuprofen
Zolpidem
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
Läkemedel
Reningseffektivitet (%)
RE < 40 % för majoriteten (82 %)
40
Fördelning (%)
35
Baserat på 49 läkemedelssubstanser
35
30
27
25
20
20
15
10
5
6
6
6
17
13
10
3
3
3
0
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100
0
Reningseffektivitet (%)
Fördelning (%) av läkemedelssubstanserna vid Öns ARV.
Siffrorna inuti staplarna representerar antalet läkemedelssubstanser inom varje intervall.
Metaller
Kort sammanfattning
• Hög reningseffektivitet (61-97 %), ej Ni (24 %)
– I utgående vatten förekommer metaller i låga µg/l-nivåer
– Stor andel ansamlas i slammet
• Exempel på källor
Cd:
Hushåll (via föda: potatis, rotfrukter, spannmålsprodukter),
konstnärsfärger, biltvätt, dagvatten, flygplatser
Cu:
Tappvattensystem (rör, varmvattenberedare etc.) och
dagvatten (bromsbelägg, koppartak, stuprör)
Zn:
Industrier (ytbehandling), biltvätt, hushåll (via föda och
hygienartiklar), dagvatten (däck, bromsar, asfalt, förzinkade
ytor)
Pb:
Industrier, biltvätt och dagvatten (asfalt, däck)
Läkemedel
Kort sammanfattning
• Reningseffektiviteten är låg för de flesta
läkemedelssubstanser (av totalt 49 st. kvantifierade)
– I utgående vatten förekom dessa läkemedel i låga µg/l-nivåer
– Endast tre läkemedelssubstanser renades i högre grad än 80 %
– Knappt hälften renades inte alls
• Största källan: hushållen (via urin/fekalier)
– Ca 90 % av inkommande mängd till ARV
– Undantag: läkemedel inom sluten vård (t.ex. cytostatika,
kontrastmedel)
Hur hantera detta (läkemedel)?
• Forskning och utveckling pågår!
• 13-09-13 meddelade regeringen att de föreslår en
satsning på 32 Mkr (2014-2017) till avancerad teknik för
rening av läkemedelssubstanser och andra
svårnedbrytbara kemikalier i avloppsvatten
– För att stödja pågående utveckling av avancerad reningsteknik
till full skala för eliminering av t.ex. läkemedelssubstanser i
avloppsvatten
Ny utlysning (2014-04-28 — 2014-05-30)
• HaV utlyser 10 Mkr (år 2014)
– Projekt som syftar till att rena avloppsvatten från läkemedel och
miljöfarliga ämnen
– Forskning, utveckling och utvärdering av nya reningstekniker
– Ett eller flera kommunala VA-organisationer ska medverka
– Samverkan mellan universitet, forskningsinstitut och kommunala
VA-organisationer premieras
• Ansvarig för utlysningen: Svenskt Vatten
(Svenskt Vatten: Vattentjänstföretagens branschorganisation)
FoU - Europa
• Ökat intresse för läkemedelsrening vid ARV
• Schweiz – fullskaleanläggning under uppbyggnad
– Ozonering (oxidationsprocess) efter fällning följt av filtrering
(efterbehandlingssteg, restprodukter kan brytas ned)
• FoU av reningstekniker – Schweiz, Tyskland och Sverige
• Övriga Europa – kartläggning av problematiken
FoU - Sverige
• KTH: 2-årigt projekt där en mobil testanläggning ska
utvärderas (slutredovisas dec-15)
– Käppala ARV, ozonering följt av filtrering med aktivt kol
• IVL Svenska Miljöinstitut: ”Morgondagens kommunala
vattenrening – en produktionsanläggning för nyttigheter”
– Aktivt kol, ozon och membranfiltrering undersöks
– Från pilotskala till fullskaleanläggning
– Omvänd osmos undersöks också
Slutsats
• Läkemedelsrester återfinns i det renade vatten från ARV
• FoU pågår i Sverige (och Europa)
• UMEVA avvaktar eventuella nationella och/eller
internationella lagar och krav vad gäller rening av
läkemedelssubstanser vid ARV
Anna Carlsson
[email protected]
Ulrika Olofsson
[email protected]
www.umeva.se
Download