Reet iure venibh et el ilit nonseniam il do odignit alisl endre te te

Terapigrupp Psykiatri – Övriga Läkemedel flyttade från sjukhuslistan
2009
Övriga Läkemedel från sjukhuslistan
Affektiva syndrom
Cipralex kan prövas vid unipolär depression som ett andrahandsalternativ till venlafaxin
depottabletter om depressionen är djup MADRS ≥ 30. Terapigruppen vill att olika
generiska alternativ används före escitalopram men i fall med svåra biverkningar av
sertralin, mirtazapin och venlafaxin kan detta alternativ vara det bästa.
Ergenyl/ Retard används som ett baspreparat vid bipolär sjukdom. Bäst effekt har det i
den akuta maniska fasen men används också vidfunderhållsbehandling. Barn och
ungdomar bör observeras extra noga då biverkningar är något vanligare.
Lamotrigin Actavis har alla nödvändiga beredningsformer och har valts på grund av
detta. Bäst dokumentation vid bipolär sjukdom finns för profylaxbehandling för depressiv
fas. Hudbiverkningar kan i enstaka fall bli allvarliga men de är mycket ovanliga.
Lithionit har länge utgjort basbehandlingen. Preparatet har bäst dokumentation på de
olika faserna i bipolärspektrat. Terapigruppen ser det som det självklara förstahandsvalet
men bör kompletteras med vissa preparat i akutskedet pga långsamt insättande effekt.
Mirtazapin är numera utbytbart. Det billigaste alternativet är oftast om den
munsönderfallande beredningen väljs. Mirtazapin bör prövas om sertralin ej har avsedd
effekt och kan används vid unipolär depression som monoterapi eller i kombination med
SSRI preparaten och venlafaxin. Effekten är mycket god oberoende av vilken
kombination som studeras. Enligt artikeln i Lancet av cipriani et al är mirtazapin det
läkemedel som vinner de flesta jämförelser med andra preparat. Nackdelen är att många
går upp i vikt.
Seroquel/Depot- Depotformen har en klart enklare administrering med dosering 1 gång
dagligen vilket kan ha betydelse vid de godkända indikationerna. Preparatet kan användas
vid de flesta faser i de bipolära faserna med ett gott resultat. Terapigruppen har valt att
lamotrigin actavis kommer före Seroquel Depot som depressionsprofylax eftersom priset
är väsentligt lägre.
Venlafaxin depottabletter kommer något före cipralex i behandlingstrappan. Detta på
grund av läkemedelspriset. Utvärdera effekten och biverkningarna och se om preparatet
fungerar.
Generaliserat ångestsyndrom
Lyrica är endast rekommenderat att användas på denna indikation. Start low and go slow
är en god regel vid dostitrering av detta preparat. Sertralin och venlafaxin bör ha prövats
innan Lyrica kommer på tal på grund av kostnadsskäl. Se även smarta val.
Titel Terapigrupp Psykiatri, 2009
Psykotiska syndrom
Risperidon är förstahandsmedel och bör användas mer. Blir det problem med
följsamheten kan Risperdal Consta prövas och utvärderas.
Cisordinol-Acutard används som ett rutinläkemedel vid akutmottagningarna.
Klozapin som är utbytbart har i studie efter studie visat sin överlägsenhet mot nyare och
äldre neuroleptika (även på måttet mortalitet trots sina metabola biverkningar). Enligt
läkemedelsverket måste dock två olika klasser av neuroleptika vara prövade innan detta
preparat kan komma ifråga.
Terapigruppen anser att detta preparat bör användas mer inom VGR än vad som görs
idag. Risken för hematologiska biverkningar får inte förhindra insättningen direkt som
tredjehandsmedel. Kostnaderna för behandlingen och de övriga biverkningarna är också
till klozapins fördel.
ADHD hos barn
Concerta är ett depotpreparat av metylfenidat med en jämn frisättning över dygnet. Har
störst terapitradition för närvarande.
Ritalin är ett liknande preparat men har en något annorlunda uppbyggnad. Detta ger även
en annan frisättningsprofil med större frisättning tidigare på dagen vilket kan vara bra
bland annat i skolsituationer då ökad uppmärksamhet krävs.
Kortvarig oro/ångestproblematik
Atarax är ett mindre beroendeframkallande alternativ till benzodiazepiner. Antikolinerga
biverkningar gör det dock olämpligt till äldre.
Diazepam som är utbytbart är ett mer långverkande alternativ till oxazepam med en
snabbare insättande effekt. Preparatets profil gör det ibland mer lämpligt om snabb effekt
önskas. Rekommenderad maximal behandlingstid är fyra veckor vid kontinuerlig
medicinering på grund av att därefter sker en snabb tillvänjning och risken för
toleransutveckling ökar också. Slutresultatet i klinisk praxis vid långtidsanvändning blir
beroende, biverkningar och en effekt som placebo.
Theralen är ett annat alternativ till Atarax men med något mindre antikolinerga
biverkningar. Dokumentationen är sämre än för Atarax.
Demenssjukdomar
Exelon kan anvädas som ett alternativ till Aricept om effekten blir dålig eller
biverkningar uppstår.
Reminyl kan anvädas som ett alternativ till Aricept om effekten blir dålig eller
biverkningar uppstår. Har en liten annorlunda verkningsmekanism.
Utvärdera behandlingen noggrant.
Beroendetillstånd
Benerva tabletter används som substitutionsterapi med b-vitaminer vid
alkoholproblem/missbruk inom slutenvården.
Betabion injektionsvätska är den parenterala formen av substitutionsterapi med bvitaminer vid alkoholproblem/missbruk inom slutenvården.
Champix är andrahandsmedel vid nikotinberoende och används om nikotinersättningen ej
ger avsett resultat. Skall kombineras med stödsamtal och aktiv uppföljning för att
maximal effekt skall åstadkommas. Ingår då i högkostnadsskyddet.
2
Zyban är ett alternativt andrahandsläkemedel till nikotinersättningsmedlen. Valet avgörs
av kontraindikationer och biverkningar.
Ingen direkt jämförelse finns mellan andrahandspreparaten för närvarande.
3