Ett projekthanteringsprogram som ger dig kontroll

advertisement
Ett projekthanteringsprogram som ger dig kontroll & överblick.
Det är mycket att hålla reda på i projektet, samtidigt som allt ska fungera smidigt och effektivt.
SiteCon är skräddarsytt för att ge bästa möjliga stöd för detta. Programmet har funktioner bland annat
för att hantera projekt, föra dagbok, enkelt spara e-post och bifogade filer direkt i projektmappen,
hantera ändrings- och tilläggsarbeten, registrera arbetsordrar, registrera tider på arbetare och för att
skapa dokument via dokumentmallar. SiteCon innehåller även branschanpassade mallar från EIOform, EIO-Q och kvalitetssystemet FR2000 Plåt och Vent. Platschefer och arbetsledare som använder
SiteCon som den sammanhållande länken i det dagliga arbetet får en bra överblick över projektets
dokumentation.
Genom att organisera och arbeta med SiteCon skapas många fördelar. När datorn får vara
anteckningsblock, istället för papperet, öppnas oanade möjligheter vad det gäller sammanställningar,
uppföljningar och analys. Detta gör det bland annat lätt att ta fram faktura- och löneunderlag. För de
som använder BidCon Bygg & Anläggning för att göra kalkyler finns även en möjlighet att göra en
ekonomisk uppföljning av projektet. Avstämning av budget kan exempelvis ske på konto- eller
byggdelsnivå. Via koppling till PlanCon är det även möjligt att göra avstämning mot tidsplanen.
Programmet gör det också möjligt att på ett smidigt sätt låta andra ta del av materialet, via epostfunktioner eller genom att arbeta tillsammans i nätverk. Samtidigt som SiteCon har många
möjligheter är det också lättanvänt, trevligt att arbeta i och man kommer snabbt igång. Man behöver
inte vara dataguru för att känna sig hemma – SiteCon är till för såväl den vane projektledaren som
den vanlige hantverkaren!
För att du så snabbt som möjligt skall få nytta av SiteCon erbjuder vi klassutbildningar på ett flertal
orter (se www.consultec.se för aktuella datum) eller helt företagsanpassade kurser.
I underhållsavtalet ingår även fri tillgång till support på kontorstid samt fria programuppdateringar.
SiteCon består av ett antal moduler (delar). Man kan med fördel arbeta med alla modulerna,
men det är också möjligt att arbeta med några specifika moduler beroende på hur
verksamheten ser ut och vilka behov som finns.
Nedan finner du en kortfattad översikt på de modulerna som ingår i SiteCon.
Register-modulen är ”spindeln i nätet”. Här samlas alla uppgifter som rör företag, personer
och projekt på ett och samma ställe. Informationen nås och används sedan av alla andra
moduler i programmet. Du sparar mycket arbete genom att bara behöva skriva in
uppgifterna en enda gång. Flera användare kan även jobba mot ett gemensamt register.
Prislistor & artiklar. I denna modul importeras prislistor som därefter kan användas vidare
i modulen ”Arbetsorder”.
Arbetsorder. I modulen registrerar man arbetsorder och fyller i uppgifter om vad som ska
göras, samt tid och plats för när arbetet ska utföras. Arbetsorden kan därefter skrivas ut, epostas, skickas ut till SiteCon MOBILE eller nås via nätverksaccess. I modulen
sammanställs även kostnader som ingår i arbetsordern och man får då fram ett
fakturaunderlag som kan skickas ut till kunden.
Tidsregistrering. För företag som har många små eller stora projekt igång samtidigt är
tidsregistrering ett utmärkt verktyg för att fördela arbetad tid, resor m m på de olika
projekten. Informationen används sedan till att skapa bland annat faktura- och
löneunderlag.
Skapa dokument. I denna modul finns många färdiga dokumentmallar för bland annat
offerter, kontrakt, egenkontroller och skriftliga besiktningar. Dokumenten är dynamiska så
att du med några enkla knapptryckningar kan plocka fram eller dölja större eller mindre
textavsnitt och välja mellan flera olika föreslagna formuleringar. De färdiga formuleringarna
kan även varvas med fri text som i ett vanligt ordbehandlingsprogram. Dokumentmallar
finns i Word- och Excelformat samt branschanpassade mallar från EIO-form, EIO-Q och
FR2000 Plåt och Vent. Dessutom kan egna mallar läggas här.
Bibliotek. Under huvudmenyn "Bibliotek" finns olika bibliotek som hjälp att snabbt hitta
relevant information. Innehåller bland annat Uppslagsbok – Miljö som ger dig svar på de
flesta frågor gällande materialval, energifrågor, transporter, kemikalier, checklistor,
arbetsmiljöplaner eller allmän miljökunskap. Här finns också en samling av Internetlänkar
som hjälper dig att hitta det du söker.
Rapporter & utskrifter. Denna modul skapar sammanställningar och rapporter av den
information som skrivits in i programmets övriga moduler.
Några moduler i SiteCon är direkt knutna till specifika projekt.
Dagbok. Föra dagbok är ett bra sätt att dokumentera det pågående arbetet på
byggarbetsplatsen eller inom firman. I dagboken kan man även koppla bilder och
dokument till dagboksbladen från det pågående arbetet.
Avvikelser & ÄTA. Här sammanställs de avvikelser och ÄTA (ändrings- & tilläggsarbeten)
som dyker upp under arbetets gång. Möjlighet finns att koppla dokument till avvikelsen och
för BidCon-användare inom bygg och anläggning har modulen även en kalkylfunktion för
ÄTA.
Projektdokument. I denna modul samlas alla dokument som hör till projektet, såsom
kalkyler, tidplaner, ritningar, mail till och från olika kontaktpersoner, bilder och
textdokument. Alla dokument sparar du i den mappstruktur som automatiskt skapas till
projekten, detta gör att alla på ert företag hittar lätt.
Kostnadsavstämning. Detta är en tilläggsmodul som programmet kan kompletteras med
för användare av BidCon Bygg & Anläggning. Här finns funktioner för att kunna göra en
ekonomisk uppföljning av projektet. Budgeten skapas från din BidCon-kalkyl och du väljer
själv på vilken nivå avstämningen ska ske, t ex på konto eller på byggdel. Koppling mot
ekonomisystem för inläsning av transaktioner är möjligt.
Download