Att injicera ORENCIA® (abatacept): en guide steg

advertisement
Denna broschyr har du fått via din behandlande läkare
Att injicera ORENCIA® (abatacept):
en guide steg för steg
Hur du förbereder, använder och kasserar ORENCIA®
förfylld spruta i fem steg.
SEOC_137875_06_v2.indd 1
7/5/13 11:08 AM
Att injicera ORENCIA®:
en guide steg för steg
ORENCIA® tillhandahålls i en förfylld
spruta. Sprutan har specialutformats
med funktioner som gör den både
säker och lätt att använda. Om du och
din läkare har beslutat att du ska
injicera ORENCIA® själv i hemmet
kommer du att få utbildning i hur du
injicerar på rätt sätt. Denna broschyr
är en vägledning i fem steg. Du
kanske också har nytta av att titta
på den DVD som finns i startkittet.
Om du har några frågor eller oroar
dig över något rörande ditt läkemedel
eller hur det ska användas, ska
du diskutera detta med din läkare
eller sjuksköterska.
ORENCIA® används för att behandla måttlig till svår aktiv reumatoid artrit då du inte
svarat tillräckligt bra på behandling med andra sjukdomsmodifierande läkemedel eller
med en annan läkemedelsgrupp som kallas ”tumörnekrosfaktor (TNF)-hämmare”.
Det används i kombination med ett läkemedel som heter metotrexat.
SEOC_137875_06_v2.indd 2
7/5/13 11:08 AM
Hur du förbereder, använder och kasserar ORENCIA® förfylld spruta i fem steg
3
ORENCIA® förfylld spruta
ORENCIA® förfylld spruta har försetts med flera funktioner för att göra den så enkel
och säker som möjligt att använda.
Plunger head
Kolvhuvud
Fluid level
Vätskenivå
Drug level
Nålskydd
Needle
cover
Plunger
Kolv
Flange
Krage
extender
Syringe stopper
Sprutkropp
Syringe
Spruta
Needle
Nål
Skyddshölje
Så snart du har använt sprutan kommer nålen att dras tillbaka tills den är helt täckt
av skyddshöljet. Detta är för att förhindra skador.
Sprutans display
Detta gör att du kan se sprutans innehåll. Det är viktigt att kontrollera att vätskan
i sprutan är genomskinlig till svagt gul samt att den är fri från stora partiklar innan
du använder sprutan.
Nålskydd
Nålskyddet ska sitta kvar till omedelbart innan injektionen ges.
SEOC_137875_06_v2.indd 3
7/5/13 11:08 AM
Att injicera ORENCIA®:
en guide steg för steg
Steg 1: Förbered injicering av ORENCIA®
Det första steget för att injicera ORENCIA® är att förbereda sprutan för användning.
Varje spruta ska förvaras i kylskåpet i sin originalförpackning fram till dess att den
är redo att användas. Förvara ORENCIA® utom syn- och räckhåll för barn.
Ta ut sprutan ur kylskåpet och ta försiktigt ut den ur förpackningen genom att fatta
tag i den på det ställe som anges av pilarna i förpackningen. Inspektera sprutan för
eventuella skador och kontrollera utgångsdatumet. Kassera sprutan om den är skadad
eller om utgångsdatumet har passerats. Ta inte bort nålskyddet i detta läge.
Placera sprutan på en ren, plan yta och låt den värmas upp till rumstemperatur
under 30 minuter, och maximalt under en timme. Försök inte att skynda på
uppvärmningsprocessen på något sätt. Var noga med att alltid hålla sprutan
utom syn- och räckhåll för barn.
Inspektera vätskan när sprutan har värmts upp. Gör detta genom att hålla sprutan
i sprutkroppen med den täckta nålen nedåt och titta på vätskan genom sprutans
display. Vätskan ska vara genomskinlig till svagt gul. Använd inte sprutan om vätskan
är grumlig, missfärgad eller om du kan se stora partiklar i den. Det är normalt att se
en luftbubbla i vätskan och det finns ingen anledning av avlägsna den.
Samla ihop det du behöver för injektionen - en alkoholservett och en bomullstuss och tvätta därefter händerna noga med tvål och
varmt vatten.
Steg 2: Välj och förbered injektionsstället
Det andra momentet är att välja och förbereda det
ställe på kroppen där du ska sätta injektionen.
Välj ett nytt ställe för varje injektion. Om du tar
några andra läkemedel genom injektion ska du
undvika att injicera ORENCIA® på samma ställe
som du har använt för andra läkemedel.
Använd injektionsregistret i slutet av denna
broschyr för att anteckna varje injektionsställe.
SEOC_137875_06_v2.indd 4
7/5/13 11:08 AM
Hur du förbereder, använder och kasserar ORENCIA® förfylld spruta i fem steg
5
Injicera inte i områden där huden är öm, har blåmärken, där den är röd,
fnasig eller hård eller i områden med ärr eller hudbristningar.
Framsidan på låret är det injektionsställe som rekommenderas. Du kan också använda
buken, utom ett område på fem centimeter runt naveln.
Du kan använda samma lår för veckoinjektionerna under förutsättning att varje ny injektion
görs på minst 2,5 cm avstånd från föregående injektion.
Kontrollera att sprutan är redo att användas omedelbart efter det att du har
förberett injektionsstället.
Förbered injektionsstället genom att med en cirkelformad rörelse torka av det med en
alkoholservett. Låt huden självtorka och undvik att röra vid den, fläkta den eller blåsa
på den innan du har injicerat.
Steg 3: Injicera
Ta bort nålskyddet: Håll sprutkroppen med ena
handen och dra av nålskyddet med andra handen.
Var noga med att inte röra vid kolven medan du tar
bort nålskyddet och ta inte bort skyddet förrän
du är redo att injicera.
Håll sprutkroppen i ena handen mellan tumme
och pekfinger. Kläm därefter försiktigt ihop det
rengjorda hudområdet med andra handen och håll
det i ett stadigt grepp.
SEOC_137875_06_v2.indd 5
7/5/13 11:08 AM
Att injicera ORENCIA®:
en guide steg för steg
För in nålen med en enda snabb och jämn rörelse
i 45 graders vinkel. Injicera allt läkemedel i sprutan
genom att trycka ner kolven med tummen tills kolvhuvudet
sitter helt och hållet mellan skyddshöljets sidor. Lätta på
trycket på kolvhuvudet genom att röra tummen långsamt
uppåt. Nålen kommer då automatiskt att dras ut ur huden
och in i skyddshöljet.
När nålen är helt omsluten av skyddshöljet ska du
avlägsna den och släppa den omgivande huden.
Tillförsäkra att skyddshöljet hamnar
i rätt läge genom att långsamt flytta
tummen från kolven efter injektionen.
Tryck en bomullstuss över injektionsstället och håll
kvar den i tio sekunder. Gnugga inte på injektionsstället.
Steg 4: Kassera sprutan
Lägg omedelbart den förbrukade sprutan i
riskavfallsbehållaren. Förvara alltid riskavfallsbehållaren
utom syn- och räckhåll för barn.
En riskavfallsbehållare ingår i startkittet.
Fråga din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal
om nationella och lokala regler kring korrekt kassering
av läkemedelsprodukter som innehåller nålar.
SEOC_137875_06_v2.indd 6
7/5/13 11:08 AM
Hur du förbereder, använder och kasserar ORENCIA® förfylld spruta i fem steg
7
Steg 5: Registrera
Det kan underlätta att anteckna var
du har injicerat varje spruta och
eventuella problem som har uppstått.
Diskutera eventuella problem med din
läkare eller sjuksköterska.
SEOC_137875_06_v2.indd 7
7/5/13 11:08 AM
Att injicera ORENCIA®:
en guide steg för steg
Injektionskort
Det är viktigt att anteckna datum och injektionsställe. Efter injektionen ska du skriva
ner datum för injektionen och injektionsstället vid ett av numren på motsatt sida (t.ex.
1. Söndag, 8 juli 2012 - nedre vänstra låret).
SEOC_137875_06_v2.indd 8
7/5/13 11:08 AM
Hur du förbereder, använder och kasserar ORENCIA® förfylld spruta i fem steg
1.
27.
2.
28.
3.
29.
4.
30.
5.
31.
6.
32.
7.
33.
8.
34.
9.
35.
10.
36.
11.
37.
12.
38.
13.
39.
14.
40.
15.
41.
16.
42.
17.
43.
18.
44.
19.
45.
20.
46.
21.
47.
22.
48.
23.
49.
24.
50.
25.
51.
26.
52.
SEOC_137875_06_v2.indd 9
9
7/5/13 11:08 AM
Att injicera ORENCIA®:
en guide steg för steg
Fem steg för att injicera ORENCIA®:
1. Förbered och kontrollera sprutan.
Samla ihop dina material och tvätta händerna.
2. Välj och förbered injektionsstället.
3. Injicera.
4. Kassera den förbrukade sprutan.
5. Registrera injektionen.
SEOC_137875_06_v2.indd 10
7/5/13 11:08 AM
Hur du förbereder, använder och kasserar ORENCIA® förfylld spruta i fem steg
11
Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har infektionssymptom så
som till exempel: feber, sjukdomskänsla eller tandbesvär.
SEOC_137875_06_v2.indd 11
7/5/13 11:08 AM
ORENCIA® finns som injektionsvätska för subkutan injektion och som pulver till koncentrat till infusionsvätska för
intravenös infusion. Den verksamma substansen i ORENCIA® heter abatacept.
Vad ORENCIA® är och vad det används för: Subkutan och intravenös beredningsform: ORENCIA® används hos vuxna
för att behandla måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) då du inte svarat tillräckligt bra på behandling med andra
sjukdomsmodifierande läkemedel eller med en annan läkemedelsgrupp som kallas ”tumörnekrosfaktor (TNF)-hämmare”.
ORENCIA® används för att bromsa ledskadan och förbättra din fysiska förmåga. ORENCIA® används i kombination med
ett läkemedel som heter metotrexat.
Endast intravenös beredningsform: ORENCIA® används hos barn och ungdomar i åldrarna 6 till 17 år för att behandla
polyartikulär juvenil idiopatisk artrit då du inte svarat tillräckligt bra på behandling med TNF-hämmare. ORENCIA®
används för att förbättra tecken och symtom på polyartikulär juvenil idiopatisk ORENCIA® används i kombination
tillsammans med metotrexat för att behandla din polyartikulära juvenila idiopatiska artrit. ORENCIA® har inte studerats
hos barn under 6 år.
Använd inte ORENCIA® om du är allergisk mot abatacept eller något annat innehållsämne i detta läkemedel eller om
du har en allvarlig eller okontrollerad infektion påbörja inte behandling med ORENCIA®. En infektion gör att du riskerar
att få allvarliga biverkningar av ORENCIA®.
Ytterligare information: För fullständig information om ORENCIA®, läs noga igenom bipacksedeln som medföljer
förpackningen (och den finns även på www.fass.se).
ORENCIA® är ett registrerat varumärke som tillhör Bristol-Myers Squibb Company.
© 2013 Bristol-Myers Squibb Company. Med ensamrätt.
SEOC_137875_06_v2.indd 12
427HQ12NP092 ORE.SWE.JULY.2013.
7/5/13 11:08 AM
Download