Vi garanterar att växten du köpt hos oss är felfri och sortäkta

Växtgaranti
Vi garanterar att växten du köpt hos oss är felfri och
sortäkta. Om den inte växer eller om den dör trots att
härdighetsanvisning och planterings- och skötselråd
följts, får du en ny växt av oss eller köpesumman tillbaka,
om vi inte har en likvärdig växt på lager.
• Växtgarantin ger dig möjlighet att
reklamera växten till och med juni
året efter inköpet. (Garantin
begränsar inte din rätt enligt
konsumentköplagen.)
• Garantin omfattar fleråriga vedartade växter, till exempel rosor,
prydnadsbuskar, häck- och klängväxter, träd, bärbuskar och
barrväxter. Däremot inte perenna
växter och klematis.
• Garantin omfattar växter som markplanterats. Växter som planterats i
kruka, urna och liknande omfattas
inte.
• Vänta gärna några månader innan
du reklamerar en växt, särskilt på
våren. Många växter behöver lite
tid för att etablera sig på växtplatsen.
• Garantin gäller inte för skador på
växten som uppkommit genom
exceptionellt stark kyla, mekanisk
åverkan eller dålig dränering.
• Vid reklamation, ta med kvittot
men låt växten stå kvar på
planteringsplatsen.
Så här planterar du
dina vedartade växter
Kontrollera växtförhållandena på planteringsplatsen noga. Klimatzonkartan
som du hittar i butiken och på www.coop.se/klimatzoner ger en grov indelning.
Men klimat och odlingsmöjligheter varierar även inom respektive zon. Till
exempel är närhet till kust och sjöar gynnsamt. Kontrollera gärna vad som
redan växer på odlingsplatsen för en vägledning om de lokala förhållandena.
Jordförbättra
Växtens rötter måste ha tillgång till luft och vatten. En lös,
sandig eller grov jord är syrerik men torkar lätt. En kompakt,
tung lerjord håller kvar vatten men överskottsvattnet rinner
inte undan. Växten kan drunkna och dö av syrebrist. Den
perfekta jorden håller kvar vatten och släpper ner luft.
Jordförbättring med mullämnen (torvmull, barkmull och
planteringsjord) gör underverk för såväl lätta sandjordar som
tunga lerjordar. Jordförbättra med minst en tredjedel
mullämnen i den befintliga jorden. En mycket kompakt
lerjord mår också bra av att blandas med grus.
Gödsla aldrig direkt i planteringsgropen! Rötterna riskerar
att brännas. Enda undantaget är välkomposterad kogödsel.
Dränera
En bra dränerad jord släpper igenom överskottsvatten. I en
dåligt dränerad jord blir vattnet kvar på ytan och jorden blir
fullständigt vattenmättad. Få växter klarar detta under en
längre tid. En dåligt dränerad jord är dessutom kall och blöt
under vintern. Framförallt perenner får svårt att överleva.
Åtgärda genom jordförbättring (mullämnen, grus) eller
uppluckring på djupet. I extrema fall kan du gräva ner en
dräneringsslang i marken. Ett annan åtgärd är att plantera en
bit ovanför omgivande mark så att överskottsvattnet lätt kan
rinna undan. På gräsmattan kan du skapa en
upphöjd rabatt med kanter av sten, torvblock
eller liknande. Med marktäckväv under
jorden växer inte gräset upp i rabatten.
Plantera
KRUKODLADE VÄXTER
• Genomvattna plantan, till exempel i en vattenfylld hink.
• Gräv en väl tilltagen grop, ungefär 40×60 cm.
• Sätt ner jordklumpen med översta delen strax under
jordytan. Fyll på med jord nästan ända upp, tryck till. Vattna
rejält; 5–10 liter per planta. När vattnet trängt undan, fyll på
med resten av jorden och tryck till.
• För växter som har säckväv om jordklumpen gör du som
ovan. Tag inte av hela säckväven utan skär upp den runt
rothalsen då växten är placerad i gropen. Undvik att ha
sönder jordklumpen.
ROSOR
• Byt jord där det vuxit rosor tidigare.
• Placera rosorna i en hink med vatten några timmar innan du
planterar.
• Placera förädlingsstället 7–10 cm under markytan.
• Beskär rosorna på våren så att två eller tre »ögon« blir kvar
på varje gren. Vid höstplantering beskärs rosorna på våren
när björken har »musöron«. Polyantha och storblommiga
rosor beskärs på våren till cirka 10 cm ovanför jordytan.
Busk-, kläng- och parkrosor gallras på våren. Svaga grenar tas
bort helt.
FRUKT- OCH PRYDNADSTRÄD
• Planteringsgropen bör vara bred och djup, cirka 60×80 cm.
• Slå ner en stödkäpp i gropen innan du sätter ner trädet.
Den ska inte gå upp i kronan.
• Eventuellt förädlingsställe ska vara ovan jordytan. Skydda
stammen med ett gnagskydd.