Hemoglobin [Hb], Feces

advertisement
sida 1 (6)
ID: AL8907-6
Giltigt från: 2016-07-11
Fastställd av: Peter Ridefelt
Akademiska laboratoriet
Klinisk kemi och farmakologi
Metodbeskrivning
Hemoglobin [Hb], Feces- (Actim)
Hemoglobin [Hb], Feces- (Actim)
Koder
Rapportnamn
Feces-Hemoglobin [Hb]
Synonym
Beställningskod
HBFAEC
NPU-kod/ EDI-kod
01393
Provmaterial
Patientförberedelser
Då provet ofta tas hemma av patienten, är det viktigt att patienten får
noggranna instruktioner om hur provet skall tas, både muntligt och
skriftligt. Patientinstruktion finns under ”Provtagningsinstruktioner” på
Navet.
http://www.akademiska.se/Global/DAT/Provtagningsanvisningar/Feces_Hb.pdf
Typ av provmaterial
Feces.
Typ av provrör och tillsatser
Särskild provtagningsburk med inbyggd provtagningspinne ingår
i testet.
Provvolym
Det som ryms i skårorna på provpinnens ände.
Provberedning och förvaring
Prov i provtagningsburk är hållbart en vecka i rumstemperatur
eller kylskåp.
Utförande
Provtagning
1. Märk provtagningsburken med personnummer (OBS 10 siffror),
namn och provtagningsdatum/eller BoS-etikett om sådan finns.
2. Tag avföring på ett toalettpapper eller i ett rent engångskärl.
3. Öppna provtagningsburken som innehåller vätska. Ställ burken så
att den inte välter.
Tag avföringsprovet med pinnen som sitter i locket.
Stick ner och rotera pinnen på olika ställen i avföringen så att skårorna i änden av pinnen fylls.
4. Avlägsna överskottet av avföring genom att torka pinnen med toalettpapper.
Mängden avföringsprov är tillräcklig när båda skårorna i pinnens
ände är fyllda.
Original lagras elektroniskt. Giltig utskrift på papper med blå kant.
sida 2 (6)
Akademiska laboratoriet
Klinisk kemi och farmakologi
Metodbeskrivning
ID: AL8907-6
Giltigt från: 2016-07-11
Fastställd av: Peter Ridefelt
Hemoglobin [Hb], Feces- (Actim)
5. Sätt tillbaka locket med provtagningspinnen i burken med vätska
och skruva fast ordentligt.
Skaka därefter burken tills avföringen helt lösts i vätskan.
6. Efter provtagning förvaras burken i rumstemperatur. Skicka provtagningsburken så fort som möjligt till laboratoriet. Provet ska vara
laboratoriet tillhanda inom en vecka (7 dagar) efter provtagning.
Vätskan i burken får inte förtäras eller hällas bort. Om vätskan i burken rinner ut ska en ny burk hämtas på vårdenheten.
Analys
1. Om aluminiumburken med teststickor förvaras i kylskåp ska den
rumstempereras innan den öppnas.
2. Kontrollera att burken innehåller rätt mängd feces. Skaka provtagningsburken om inte avföringen är helt löst i vätskan.
3. Stick med provstickans vassa del igenom perforeringen i provrörets
botten tills det tar stopp
4. Låt provet komma i kontakt med stickan genom att sakta vända
upp och ner på provburken och håll burken upp och
ner i ca 2 sekunder.
5. Vänd sedan tillbaka provburken och ställ ned den på arbetsbänken.
Starta klockan.
Resultatet avläses efter exakt 10 minuter.
Original lagras elektroniskt. Giltig utskrift på papper med blå kant.
sida 3 (6)
ID: AL8907-6
Giltigt från: 2016-07-11
Fastställd av: Peter Ridefelt
Akademiska laboratoriet
Klinisk kemi och farmakologi
Metodbeskrivning
Hemoglobin [Hb], Feces- (Actim)
Avläsning och bedömning
Läses efter exakt 10 minuter
Påvisbart: Två streck (teststreck och kontrollstreck). Även ett svagt
blått teststreck skall tolkas som positivt.
Ej påvisbart: Ett streck (kontrollstrecket).
Inget streck eller endast ett teststreck: Felaktig teststicka, utför analysen på nytt.
Felkällor
Fukt kan påverka kromatografin. Använd inte en sticka som har blivit
fuktig före användning och kom ihåg att stänga burken mellan olika
analystillfällen.
Enbart skårorna på pinnen skall fyllas med feces. Är det för lite eller
för mycket, lägg in kommentar "Provtagningsfel" plus orsak.
Interferenser
Provet påverkas ej av järn eller hemoglobin i födan.
Eventuell Hook-effekt, se under ”bra att veta”, är testad upp till en
hemoglobinkoncentration av 500mg/L.
Svarsrutiner
Positivt resultat
I resultatfältet skriv: 1, tabba ur fältet. ”Påvisbar” visas automatiskt i
resultatfältet.
Negativt resultat
I resultatfältet skriv: 0, tabba ur fältet. ”Ej påvisbar” visas automatiskt
i resultatfältet.
Ogiltigt test
I resultatfältet skriv: 2, tabba ur fältet. ”Ej bedömbart” visas automatiskt i resultatfältet.
Är det för lite vätska eller för mycket feces i burken, lägg in resultatersättande text "Provtagningsfel": Skriv orsaken som kommentar.
Referensintervall
Ej påvisbar
Original lagras elektroniskt. Giltig utskrift på papper med blå kant.
sida 4 (6)
ID: AL8907-6
Giltigt från: 2016-07-11
Fastställd av: Peter Ridefelt
Akademiska laboratoriet
Klinisk kemi och farmakologi
Metodbeskrivning
Hemoglobin [Hb], Feces- (Actim)
Referensurvalsgrupp
−
Utrustning
Material
Tidtagarur
Reagens
FoB från Orion Diagnostika AB.
Actim FoB provtagningsburk, Varudepån art.nr. 44986.
Leverantörens art.nr 30372ETAC
Actim FoB teststicka, Varudepån art.nr. 44985.
Leverantörens art.nr. 30361ETAC
Kemikalier/ Kit
Actim FoB provtagningsburk med inbyggd provtagningspinne.
Provtagningsburkarna förvaras vid +20C - +300C till utgångsdatum.
Actim FoB teststicka.
Teststickorna förvaras vid +20C - +300C till utgångsdatum. Efter det
att burken med teststickor öppnats för första gången är förvaringstiden 4 månader vid +20C - +300C, dock ej efter utgångsdatum.
Riskbedömning
Biologiska prov och material skall behandlas som smittbärande och bör
förstöras enligt lokala bestämmelser.
Kalibrering
Kalibrator
Kan ej standardiseras.
Kvalitetskontroll
Internkontroll
Inbyggd funktionskontroll i teststickan.
Indikation/Medicinsk betydelse/Användningsområde
Normalt förloras med feces 1-2 mL blod från mag/tarmkanalen per
dygn. Förlusterna ökar vid gastrit, magsår, kärlmissbildningar och vid
tumörer i mag/tarmkanalen.
Vissa metoder (t ex Hemoccult) mäter peroxidasaktiviteten hos Hb
som frisläppts från blodkroppar. Sådana metoder är dock ej specifika
för humant blod och inaktiveras av rikligt intag av C-vitamin. I rutinsjukvård leder de positiva reaktionerna, som orsakas av att patienten
ätit rotfrukter och köttinnehållande livsmedel, till en oacceptabelt hög
andel falskt positiva reaktioner. FoB Test med sina species-specifika
antikroppar kräver däremot ingen speciell dietförberedelse. Järnmedicinering ger ej upphov till falskt positiva reaktioner med detta test.
Metoden har hög känslighet för blödningar från tjocktarmen och ändtarm, och anses speciellt lämpad för detektion och uppföljning av colorectal cancer. Däremot har den dålig känslighet för blödningar från
Original lagras elektroniskt. Giltig utskrift på papper med blå kant.
sida 5 (6)
Akademiska laboratoriet
Klinisk kemi och farmakologi
Metodbeskrivning
ID: AL8907-6
Giltigt från: 2016-07-11
Fastställd av: Peter Ridefelt
Hemoglobin [Hb], Feces- (Actim)
övre mag/tarmkanalen.
Blödningar från magtarmkanalen kan vara intermittenta (dvs. ej kontinuerliga) därför rekommenderas provtagning vid upprepade provtagningstillfällen. Prov för Feces-Hb tas normalt vid tre separata tillfällen.
Därefter bör man ta ställning till vidare utredning.
Inget Feces-Hb test har en hundraprocentig sensitivitet vilket gör att
det kan förekomma tumörer trots att Feces-Hb är negativt.
Metodprincip
Immunkromatografiteknik. Testet är specifikt för humant hemoglobin
och reagerar ej med födoämnen som innehåller peroxidas eller hemoglobin som finns i födan.
När stickan kommer i kontakt med buffertlösningen så börjar vätskan
att vandra upp efter stickan. Vätskan träffar först på latexpartiklar som
är beklädda med monoklonala antikroppar mot humant hemoglobin.
Eventuellt humant hemoglobin i provet binds till latexpartiklarna. Latexpartiklarna följer med vätskan och passerar en linje med antihemoglobin antikroppar på membranet. Latexpartiklar som bundit
hemoglobin fastnar på linjen och kan ses som ett blått streck. Strax
bortom detta streck finns ytterligare en linje med anti-mus IgG antikroppar som fångar upp latexpartiklarna. Det är en kontrollinje för att
se att latexpartiklarna vandrat och kromatografisteget har fungerat.
Mätintervall
Detektionsgräns, testet detekterar 50 µg humant hemoglobin/L i buffertsuspensionen, detta motsvarar 0,04 ml blod/100g feces.
Storhet
Masskoncentration.
Mätosäkerhet
Ej tillämpligt.
”Bra att veta”
Testen är specifik för humant hemoglobin. Det innebär att patienten ej
behöver iakttaga några särskilda kostrestriktioner. Testet är ej avsett
för att mäta blödningar i eller ovanför ventrikeln då enzymer och pH i
ventrikeln bryter ner huvuddelen av hemoglobinet från höga blödningar.
Resultat av vissa s k kvalitativa och semikvantitativa analyser anges
med siffror 0, 1, 2, 3 (s k arbiträra enheter förkortat arb enh) där 0
anger att koncentrationen understiger den koncentration vid vilken positiv reaktion erhålles med den aktuella metoden.
En ”Hook”-effekt, eller ”antigen excess” innebär att en antigen-antikroppsreaktion ger falskt låga analysresultat vid mycket höga koncentrationer av den substans som skall mätas. Antigenet blockerar bildningen av påvisbara immunkomplex och orsakar det falskt låga resultatet.
Original lagras elektroniskt. Giltig utskrift på papper med blå kant.
sida 6 (6)
ID: AL8907-6
Giltigt från: 2016-07-11
Fastställd av: Peter Ridefelt
Akademiska laboratoriet
Klinisk kemi och farmakologi
Metodbeskrivning
Hemoglobin [Hb], Feces- (Actim)
Hänvisningar
Referenser
Detection of occult blood in stools: Comparison of three gaiac tests
and a latex agglutination test. L Favennec et al: Ann Biol Clin (1992),
50, 311-313.
Valideringar
Dokumenthistorik
Version
Orsak / ändring
Senast ändrad av
1
Metoden återinförd p g a problem med använd metod
Anders Edström
2
Ändrat svarsrutin till ”Påvisbar” eller ”Ej påvisbar”
Ann-Kristin Bergström
3
Ändrat ang hållbarhet, under reagens.
Ann-Kristin Bergström
4
Ändrat beställnings- och rapportnamn till Feces-Hemoglobin
[Hb]. Tagit bort att stickorna ska rumstempereras, de förvaras
i rumstemp.
Peter Ridefelt
Ann-Kristin Bergström
5
Synkat med PNA. Lagt till att stickor ska rumstempereras om
de förvaras i kyla. Att länken ”provtagningsinstruktioner” är
rätt. Artikelnr på reagens.
Ann-Kristin Bergström
6
Förändring i utförande pga av förändring i provtagningsburkens utformning
Kicki Palmberg
Original lagras elektroniskt. Giltig utskrift på papper med blå kant.
Download