japan efter meijirestaurationens slut 1912

advertisement
JAPAN EFTER MEIJIRESTAURATIONENS SLUT 1912
Japan fortsatte att industrialiseras under WW1. Det uppstod ett maktvakuum i
Östasien och detta tillfälle tillvaratogs av Japan. Man förklarade krig mot
Tyskland 1914 och under kriget expanderade Japan och tog över marknader från
västmakterna i området.
Militären stark roll i Japan och de styrde tillsammans med ekonomiska intressen.
Depressionen påverkade stort den japanska politiken. Exporten sjönk med 50%
på två år och arbetslönerna minskade. Tanke om att man skulle tjäna på ett
imperium då man skulle stå oberoende av världsekonomin och kapitalismens
konjunkturer. Detta tänkande fanns speciellt bland militären och nationalister.
Den japanska nationalismen växte. Ultranationalister och andra tänkte i följande
termer och det stärktes efter depressionen: Man
 var anti-västliga, var mot demokrati, storindustri, och (marxistisk) socialism,
 idoliserade den gamla tiden,
 förespråkade expansion utanför Japan.
Inrikespolitik Konflikter mellan militär och representanter för det demokratiska
systemet. En premiärminister mördades 1930, 1932 kuppförsök av en högerextremistisk grupp och 1940 upplöstes de politiska partierna. Militären kom att
föra en egen utrikespolitik och parlamentet fick i uppgift att i efterhand godkänna denna.
Konflikt Japan-Kina över bl.a. Manchuriet och från 1931 ockuperas området.
Detta ärende kommer inför NF varpå Japan 1933 lämnade organisationen. 1937
startar ett fullskaligt krig mellan Japan och Kina som varade hela WW2.
Konflikt Japan-USA 7 dec 1941 Japan attackerar Pearl Harbor och HitlerTyskland förklarar krig mot USA. Tyskland och Japan delade upp Epa och
Asien i ett tyskt och japanskt område. Japan på defensiven 1942. USA var
överlägset i produktionen av krigsmateriel. Augusti 1945 atombomber.
Post WW2
1945-48: bestraffningar och reformer.
År 1945 Japan ockuperat och styrs av ett militärkommando.
 En krigstribunal dömde officerare och politiker till döden för
krigsförbrytelser.
 Avmilitarisering, krigsrättegångar, utrensningar bland administration och
näringsliv.
 Jordreform gjorde att jorden delades på många små brukare.
År 1947
 ny demokratisk konstitution inklusive medborgerliga fri- och rättigheter samt
förbud mot innehav av väpnade styrkor.
 Kejsaren blev ett symboliskt statsöverhuvud utan formella maktbefogenheter.
1948-51: ekonomisk återuppbyggnad.
 Kina blev kommunistiskt 1949. I det kalla kriget blev Japan en allierad och
ekonomiskt betydelsefull under Koreakriget 1950-53.
1951 försvarsavtal mellan Japan och 40 andra länder, dock inte Kina och SU.
Det japanska undret är bl.a. en konsekvens av
 fasen med bestraffningar och reformer och fasen med ekonomisk
återuppbyggnad samt
 andra internationella politiska och ekonomiska förändringar under
efterkrigstiden.
Download