Vi planerar att tillsammans med kolorectalkirurgerna Johan

advertisement
EPICOL
”Påverkar valet av smärtlindring vid colorektal cancerkirurgi frekvensen av recidiv och
överlevnad”. En prospektiv randomiserad multicenterstudie.
Syftet med studien är att titta på hur immunsystemet fungerar i samband med epidural
analgesi EDA, jämfört med patientkontrollerad analgesi PCA hos patienter som genomgår
colorektal cancerkirurgi, samt undersöka om inflammationsmarkörer påverkas av vilken form
av smärtlindring man får. Vi kommer också att undersöka om EDA kan minska risken för
recidiv och sänka dödligheten i sjukdomen.
Ansvarig för studien är Christina Eintrei Anestesi & Operationskliniken US i Linköping.
Colorektalkirurger som är medansvariga är Johan Söderholm, Olof Hallböök och Pär Myrelid.
Deltagande sjukhus är: Universitetssjukhuset i Linköping, Universitetssjukhuset i Örebro
samt Höglandssjukhuset i Eksjö.
Inklusionskriterier: 30-80 år, ASA I-III, Elektiv kirurgi
Exklusionskriterier: Metastaserande eller recidiverande colorektal cancer, Kontraindikation
mot EDA, Kontraindikation mot opioider, Kronisk opioidbehandling, Systemisk immunologisk
sjukdom, Akut kirurgi, Oförmåga att ge informerat samtycke
300 patienter skall sammanlagt inkluderas och randomiseras till EDA eller PCA som i
samband med operationen för colorektal cancer. Inklusion sker i samband med att
patienterna skrivs in på avd ca. en vecka före operation. Immunologiska prover tas vid tre
tillfällen under patienternas vårdtid. På preop innan pat. sövs, på postop 1-6 tim efter op.slut,
samt i samband med utskrivning dag 3-5. Patienterna opereras på sedvanligt sätt med
öppen kirurgi. Vävnadsprover från tumören och närliggande vävnad kommer att tas under
operationen för analys av inflammation och gradering av cancerstadium. Utvärdering av
smärtlindring, illamående, mobilisering, kirurgiska och andra anestesiologiska komplikationer
kommer att göras. Uppföljning med dator buk/thorax kommer också att ske varje år i totalt
fem år för att upptäcka ev. lokala recidiv/metastasering.
Ansvarig prövare: Linköping: Christina Eintrei. Tel: 010-1031835; Forskningssköterskor:
Susanne Lind sökare: 96112 och Susanne Öster sökare: 91883
Örebro: Anil Gupta Tel 019-6020256; Forskningssköterskor: Elizabeth Åberg och Anneli
Ljunggren Tel – 019-6025277
Download