NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN
Skatviksgrottorna
Reservatet Skatviksgrottorna har kommit till för att skydda ett par grottliknande
kalkformationer, strax intill Björskogsnäs.
Tibast. Foto: Thomas Eriksson
Foto: Thomas Eriksson
När bäckens vatten i årtusenden runnit nedför sluttningen har kalken lösts upp och håligheter har bildats.
Detta fenomen kallas karstvittring. Karst kan bland
annat yttra sig som märkliga håligheter, underjordiska
bäckar och sjöar, insjunkningar i marken, grottor och
droppstenar.
I Sverige finns de flesta karstgrottorna i kalkberggrunden längs fjällkedjan. De mest kända kartsgrottorna i landet är de turisktiskt välbesökta och storslagna
Lummelundagrottorna på Gotland. I jämförelse med
dessa framstår Skatviksgrottorna som mycket små,
men de är ändå resultat av samma geologiska process.
Vatten rinner idag delvis under jord i två grottor.
Det finns också två torra grottor där en bäck tidigare
har runnit. Den längsta grottan är över 40 meter lång
men bara en halv meter hög. Skatviksgrottorna har varit kända länge och karterades av idella grottforskare
redan 1978.
Växtligheten är speciell i området tack vare kalken.
På klipporna finns ovanliga mossor och den sällsynta
lilla ormbunken murruta. I lövskogen växer blåsippor,
tibast och underviol. Även mossfloran är särpräglad
tack vare kalken. Här finns sällsynta mossor som
rundfjädermossa och skogstimmia.
§ I reservatet är det inte är tillåtet att:
• göra åverkan på geologiska formationer eller
bortföra geologiskt material
• göra åverkan på markytan
• insamla eller på annat sätt skada växter som
förekommer på eller i direkt anslutning till
block eller berggrundsytor av urkalksten
•
göra upp eld
Vägbeskrivning
Parkera vid infart mot ”Hembygdsgård”,
strax söder om infarten till Björskogsnäs
(se ovan). Gå över vägen och följ en gammal körväg 100 meter fram till en liten bäck.
Grottformationerna finns till vänster.
Fakta
Bildat år: 2003
Areal: 1 hektar
Markägare: Bergvik Skog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen