Skulle den politiska sikten klarna så kommer marknaden

advertisement
Mars 2013
Skulle den politiska sikten klarna
så kommer marknaden att våga mer
Även om osäkerheten kring den politiska utvecklingen i Europa och USA är högre än normalt, finns
det goda möjligheter för att marknadens spirande optimism ska kunna fortsätta växa. En investerare gör därför klokt i att förbereda sig på en blandad meny, men inte glömma att det finns en klar
uppsida ifall den politiska klarheten skulle öka. Finansmarknaden har sedan i mitten av november
karaktäriserats av en successivt ökad riskaptit, initialt drivet av en minskad oro för såväl utvecklingen i Europa, budgetförhandlingarna i USA som en hårdlandning i Kina. Riskviljan har samtidigt
fått näring av att den globala ekonomin har vuxit sig allt starkare till följd av en motståndskraftig
amerikansk ekonomi och accelererande kinesisk tillväxt. Den underliggande ovissheten rörande
politiska viljan och förmågan att lösa de knutar som krävs kommer dock att vara fortsatt hög. I
skrivande stund har den politiska osäkerheten återigen stigit i såväl USA som Europa, men en
förbättrad visibilitet avseende den ekonomiska utvecklingen har haft en lugnande effekt på marknaden. Skulle den politiska sikten också klarna, så kommer investerare att våga mer.
Av de orosmoment som tynger marknaden är det svårast att sia
om utvecklingen i euroområdet. Med ECB:s nya mandat att säkerställa rimliga lån till solventa euroländer och med den permanenta stödfonden ESM på plats, har EMU:s utsikter att hantera
krisen förbättrats. Grekland blir alltmer ett grekiskt problem och
mindre av ett europeiskt problem. Istället kommer utvecklingen i
euroområdet att bli avhängig hur väl de stora ekonomierna lyckas
få bättre balans i statsbudgetarna samtidigt som man genomför
nödvändiga reformer för att till rätta med det övergripande problemet – en alltför låg ekonomisk tillväxt. Samtidigt som ekonomiska reformer är nödvändiga, så innebär de svåra politiska beslut
som i det korta perspektivet kommer att hämma tillväxten och
skapa stora samhällsmässiga påfrestningar.
försiktiga till följd av oklarheterna rörande USA:s finanspolitik.
Efter skatteuppgörelsen har ovissheten åtminstone avseende den
framtida skatteinramningen sjunkit vilket har medfört att företagsaktiviteten i USA har accelererat efter årsskiftet. Vår bedömning är att en successivt högre fart i den privata företagssektorn
kommer att hålla tillväxten uppe i USA trots de dämpande effekterna av skattehöjningar och offentliga utgiftsbegränsningar.
Dessutom har aktiviteten i den för världsekonomin allt viktigare
kinesiska ekonomin successivt höjts. Däremot kommer den europeiska tillväxten att hämmas av budgetbesparingar och nödvändiga ekonomiska reformer – reformer som lyfter den potentiella
tillväxten men som på kort sikt får en dämpande effekt på den
ekonomiska aktiviteten.
I sista stund lyckades USA:s kongress i slutet på förra året avstyra
den akuta faran att falla utför det s.k. budgetstupet genom en
skatteuppgörelse. Det var dock bara en begränsad överenskommelse som nåddes, nämligen att de flesta av den tidigare Bushadministrationen genomförda tillfälliga skattesänkningar förlängs,
medan de med högst inkomst får höjd inkomstskatt. När det
däremot gäller utgiftssidan har man hittills inte kommit överens
över partigränserna. Istället har automatiska tvingande budgetnedskärningar nu trätt i kraft. I och med dessa beräknas de sammanlagda budgetåtgärderna att uppgå till totalt ca 1,5 procent av
USA:s BNP i år. Åtgärderna är dock framtunga i den bemärkelsen
att den största åtstramande effekten fås under kvartal ett och två
i år för att sedan successivt avta, givet att man inte lyckas komma
överens om annat i USA:s kongress. Vår bedömning är att man
kommer att fortsätta skjuta mycket av budgetproblemet framför
sig, med tillfälliga lösningar när det krävs. I och med det riskerar
arbetet med att ideligen försöka sy ihop temporära finanspolitiska
lösningar i USA också att skapa oro på marknaden från tid till
annan.
Samtidigt har marknaden redan räknat med en svag europeisk
tillväxt. Det innebär att den ekonomiska utvecklingen kan vara
fortsatt svag, men om försämringstakten börjar bromsa in så kommer investerare att börja våga blicka framåt med större optimism.
Börsutvecklingen i Europas problemländer kommer att föregå
den ekonomiska utvecklingen, vilket genom historien har varit
ett återkommande tema för länder i ekonomisk kris.
Generellt sett har osäkerheten påverkat prognoserna på bolagens
vinster mindre än aktiekurserna. En inte utmanande börsvärdering innebär att det finns en bred börspotential ifall marknadens
nervositet skulle dämpas ytterligare.
Sammantaget kvartstår sålunda mycket av den politiskt genererade oklarheten. Samtidigt fortsätter dock världskonjunkturen
att visa tecken på allt fler nya gröna skott. Den amerikanska ekonomin har varit motståndskraftig, trots att företagen varit mer
Sammanfattningsvis är risken fortsatt stor för att marknadsutvecklingen blir slagig, i och med att mycket vilar på politikernas
axlar. Därför gör man som investerare klokast i att även fortsättningsvis positionera sig för att det mesta kan hända. Samtidigt är
vår uppfattning att det mest sannolika trots allt är att de politiska
orosmolnen successivt kommer att tunnas ut, vilket kommer att
öka marknadens riskvilja – och att man därför inte ska glömma
att det finns utrymme för uppgångar.
Christer Tallbom
chefekonom hos Garantum
Download