European Commission

advertisement
EUROPEISKA KOMMISSIONEN
PRESSMEDDELANDE
Bryssel den 22 februari 2013
Vinterprognosen 2012–2014: framsteg trots motvind
Finansmarknaderna i EU har repat sig avsevärt sedan förra sommaren, men den
ekonomiska verksamheten var fortfarande svag under andra hälften av 2012. De
viktigaste indikatorerna tyder emellertid på att EU:s BNP är på väg ut ur den djupaste
svackan och att vi nu kan vänta oss att den ekonomiska verksamheten långsamt tar ny
fart. Tillväxtökningen kommer i början att drivas av ökad extern efterfrågan. Inhemsk
investering och konsumtion förväntas återhämta sig senare under året och till 2014 räknar
man med att inhemsk efterfrågan kommer att ta över som viktigaste drivkraft för ökad
BNP-tillväxt.
Den svaga ekonomiska verksamheten under slutet av 2012 innebär att det nya året börjar
på en mycket låg nivå. Eftersom tillväxten samtidigt ökar långsammare än väntat får man
räkna med en låg BNP-tillväxt under 2013. Prognoserna tyder på en tillväxt på 0,1 % i EU
och en minskning med 0,3 % i euroområdet. De kvartalsvisa BNP-utvecklingarna är något
dynamiskare än de årliga siffrorna antyder, och under fjärde kvartalet 2013 förväntas BNP
ligga 1,0 % över den nivå som uppnåddes under sista kvartalet 2012 i EU, och 0,7 % i
euroområdet.
Kontrasten mellan den förbättrade situationen på finansmarknaderna och de dämpade
makroekonomiska utsikterna för 2013 beror till stor del på balansräkningsjusteringarna,
som fortsätter att bromsa den kortsiktiga tillväxten. När justeringarna fortskrider kommer
de också att främja tillväxten under 2014, som beräknas bli 1,6 % i EU och 1,4 % i
euroområdet.
– Den pågående ombalanseringen av den europeiska ekonomin fortsätter att bromsa
tillväxten på kort sikt. Läget kan sammanfattas på följande sätt: Vi har nedslående data
från slutet av förra året, något mer uppmuntrande signaler från den allra senaste tiden
och ett ökande förtroende bland investerare inför framtiden. De kraftfulla politiska
åtgärder som vidtagits på senare tid lägger grunden för en återhämtning. Vi måste
fortsätta våra reformer och inte släppa efter på tempot, för då riskerar vi att åter förlora
det förtroende som börjar uppstå igen, och därigenom försena den tillväxt- och
sysselsättningsökning vi så väl behöver, säger Olli Rehn, kommissionens vice ordförande
med ansvar för ekonomiska och monetära frågor samt euron.
IP/13/151
En stegvis ökande konsumtion och investering väntas
Viktiga strategiska insatser sedan förra sommaren har ändrat marknadernas bedömning
av EMU:s livskraft och medlemsstaternas finanspolitiska hållbarhet.
För närvarande bromsas den inhemska konsumtionen och investeringen fortfarande av en
kombination
av
cykliska
svagheter,
osäkerheter
och
den
segdragna
balansräkningsjusteringen, men också omfördelningen av resurser inom hela ekonomin.
Det är typiskt för perioden efter en svår finanskris, men hushållens och företagens
växande förtroende bör bidra till att lindra de negativa följderna av dessa faktorer.
Samtidigt som det mindre spända läget på finansmarknaderna kan förväntas leda till
bättre lånevillkor bör detta kunna medföra att konsumtionen och investeringarna så
sakteliga börjar växa igen under 2013.
Den nuvarande svaga ekonomiska verksamheten förväntas leda till att arbetslösheten i år
ökar till 11,1 % i EU och 12,2 % i euroområdet.
Eftersom effekterna av högre energipriser på inflationen förväntas avta räknar man med
att konsumentprisinflationen i EU stegvis sjunker under 2013 och stabiliserar sig kring
1,7 % i EU och 1,5 % i euroområdet under nästa år.
Den finanspolitiska konsolideringen fortskrider
de omfattande finanspolitiska åtgärder som medlemsstaterna genomför bör leda till
ytterligare minskningar av de offentliga underskotten till 3,4 % i EU och 2,8 % i
euroområdet under 2013. Minskningen av det strukturella saldot i de offentliga finanserna
beräknas gå långsammare i år än under 2012. Den pågående finanspolitiska
konsolideringen begränsar ökningen av skuldkvoten, som emellertid fortfarande kommer
att öka en smula under 2013 eftersom BNP-tillväxten förblir svag.
De negativa riskerna tycks fortfarande överväga när det gäller tillväxtprognoserna, men
riskfördelningen är betydligt mer utjämnad än tidigare. Ett effektivt genomförande av
strategier för att förstärka den ekonomiska och monetära unionen och driva på de
nödvändiga anpassningarna är en förutsättning för att vi ska kunna undvika att ytterligare
förstärka statsskuldkrisen. Andra negativa risker har att göra med svagheter på
arbetsmarknaderna som påverkar den inhemska efterfrågan och bromsar reformerna, och
de stora budgetproblem på medellång sikt som fortfarande råder i USA och Japan. Positiva
risker för BNP-tillväxten kan uppstå om vi lyckas göra snabbare framsteg med att lösa
krisen och införa strukturreformer och/eller om förtroendet återuppstår i större
utsträckning än förväntat. Riskerna för inflationsscenariet förefaller vara balanserade.
De fullständiga rapporten finns på
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm
Kontaktpersoner:
Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)
Audrey Augier (+32 2 297 16 07)
Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)
2
3
4
5
6
Download