Top margin 1

advertisement
EUROPEISKA KOMMISSIONEN – PRESSMEDDELANDE
Interimsprognos: En mild recession i euroområdet
med tecken på stabilisering
Bryssel den 23 februari 2012 – Den oväntade inbromsningen av återhämtningen
under det senare skedet av 2011 väntas fortsätta under det första halvåret av 2012.
Under det andra halvåret väntas dock en återgång till blygsam tillväxt. På årsbasis
är prognosen nu att reala BNP under 2012 blir oförändrad i EU (0,0 %) och minskar
med 0,3 % i euroområdet. Osäkerheten är fortsatt stor och utvecklingen skiljer sig
åt mellan länderna. Inflationsprognosen för 2012 har justerats något uppåt jämfört
med höstprognosen, till följd av stadigt höga energipriser och höjda indirekta
skatter. Inflationen uppgår nu till 2,3 % i EU och 2,1 % i euroområdet.
– Det finns tecken på att Europas ekonomi stabiliseras, även om tillväxten har
stagnerat. Tilltron till ekonomin är fortfarande låg, men pressen på de finansiella
marknaderna lättar. Många av de åtgärder som krävdes för att skapa finansiell
stabilitet samt förutsättningar för en mer hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen har
nu vidtagits. Med ett fast agerande kan vi vända blad och gå vidare från
stabilisering till att främja tillväxt och sysselsättning, säger Olli Rehn, EUkommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor
samt euron.
Nedjusterad tillväxtprognos för EU och euroområdet
Mot bakgrund av dämpade tillväxtutsikter och fortsatt lågt förtroende väntas reala
BNP vara oförändrad i EU (0,0 %) och sjunka med 0,3 % i euroområdet under
2012. Detta motsvarar en nedjustering med 0,6 procentenheter för EU och 0,8
procentenheter i euroområdet jämfört med höstprognosen från den 10 november
2011. Mellan de enskilda medlemsstaterna råder alltjämt stora skillnader i fråga om
tillväxt. Under 2012 prognostiseras BNP minska i nio länder, stagnera i ett land och
öka i sjutton länder. BNP-tillväxten är störst i Lettland, Litauen och Polen och minst i
Grekland och Portugal.
IP/12/163
Inhemsk och global efterfrågan
Efterfrågeutsikterna påverkas av en sämre världsekonomi, där den pågående
försvagningen av den globala efterfrågan inverkar på nettoexporten. I EU är
företagens och konsumenternas förtroende fortsatt lågt, även om det nyligen
noterats en svag förbättring i takt med att finanssektorn visat tecken på att
stabiliseras. En trovärdig politik i sårbara länder och det stigande erkännandet av
att hanteringen av statsskuldkrisen gör stadiga framsteg har bidragit till att
stabilisera marknaderna. Statsrisken har under senare tid minskat något för vissa
länder, men spreadarna ligger fortfarande på höga nivåer och kreditvillkoren för den
privata sektorn har skärpts. Samtidigt som situationen på de finansiella
marknaderna i EU i bred bemärkelse fortfarande är sårbar och osäkerheten alltjämt
inverkar starkt på privata investeringar och privat konsumtion har risken för en
kreditåtstramning minskat, till stor del beroende på ECB:s likviditetsåtgärder. Med
hänsyn till den dämpade efterfrågan väntas inte kreditvillkoren begränsa
investeringar och konsumtion under prognosperioden. Sammantaget väntas
förtroendet återkomma gradvis och investeringarna och konsumtionen återhämta
sig under andra halvåret av 2012.
Endast gradvis avtagande inflation
Mot bakgrund av stadigt höga energipriser blir inflationen högre än vad som angavs
i höstprognosen. En kärninflation som stabiliserats kring 2 % i kombination med
nyligen beslutade höjningar av indirekta skatter har förhindrat en snabbare nedgång
i pristrycket, och därmed har den totala HIKP-inflationen1 sjunkit i mindre
utsträckning än väntat. Som en avspegling av den beräknade försvagningen av den
ekonomiska aktiviteten väntas inflationen fortsätta att sjunka gradvis under
prognosperioden. För hela 2012 beräknas HIKP-inflationen nu uppgå till 2,3 % i EU
och 2,1 % i euroområdet.
Prognosrisker
I en situation av kvarvarande osäkerhet väger riskerna i EU:s tillväxtutsikter för
2012 över mot ett sämre utfall än beräknat. En förvärrad statsskuldkris som i sista
hand leder till en kreditåtstramning och kraftigt försvagad inhemsk efterfrågan skulle
förmodligen medföra en djup och förlängd recession. Att BNP-tillväxten blir bättre
än väntat kan hämta stöd i att tilltron till ekonomin återkommer kraftigare än väntat
och i en mera motståndskraftig global efterfrågan, som t.ex. kan följa av att
bostadsmarknaden i USA stabiliseras. När det gäller inflationen verkar riskerna för
ett sämre respektive bättre utfall än väntat i stort sett uppväga varandra, där de
största nedåtriskerna hänger samman med en oväntat skarp nedgång i BNP, vilket
också skulle dämpa den underliggande prisdynamiken. Uppåtriskerna hänger
samman med att störningar av oljetillförseln till följd av geopolitiska spänningar och
en oväntat hög efterfrågan från framväxande marknader skulle kunna leda till en
högre råvaruprisinflation.
En mer detaljerad rapport finns på följande webbadress:
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2012-02-23-interim_forecast_en.htm
1
Harmoniserat index för konsumentpriser.
2
3
Contacts :
Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)
Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)
Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)
4
Download