European Commission

advertisement
EUROPEISKA KOMMISSIONEN
PRESSMEDDELANDE
Bryssel den 5 november 2013
Ekonomisk höstprognos 2013: gradvis återhämtning,
externa risker
Under de senaste månaderna har det kommit uppmuntrande tecken på en ekonomisk
återhämtning i Europa. Efter en tillbakagång som varade till första kvartalet 2013 började
den europeiska ekonomin växa igen under andra kvartalet, och real BNP väntas fortsätta
växa under resten av året.
Tillväxten i EU under andra halvåret 2013 väntas bli 0,5 % jämfört med samma period
2012. På årsbasis uppskattas den reala BNP-tillväxten i år till 0,0 % i EU och –0,4 % i
euroområdet. Den ekonomiska tillväxten beräknas gradvis öka under prognosperioden, till
1,4 % i EU och 1,1 % i euroområdet under 2014 och till 1,9 % respektive 1,7 % under
2015.
Intern och extern anpassning i Europa fortsätter, i många fall med stöd av betydande
strukturreformer och finanspolitisk konsolidering som genomförts på senare år. Detta har
förbättrat förutsättningarna för att inhemsk efterfrågan gradvis blir den främsta motorn
för tillväxt i Europa. Mot bakgrund av svagare utsikter för tillväxtekonomier kommer dock
återgången till en stabil tillväxt att ske successivt.
– Det finns allt tydligare tecken på att Europas ekonomi har nått en vändpunkt, säger Olli
Rehn, kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor
och euron. Den finanspolitiska konsolidering och de strukturreformer som genomförs i
Europa har lagt grunden för en återhämtning. Men vi ska inte ta ut segern i förskott:
arbetslösheten är fortfarande oacceptabelt hög. Därför måste vi fortsätta att arbeta för att
modernisera den europeiska ekonomin och skapa en hållbar tillväxt och nya
arbetstillfällen.
En återhämtning börjar komma igång
De ackumulerade makroekonomiska obalanserna minskar och en måttlig tillväxt väntas ta
fart. Den pågående anpassningen av balansräkningen i vissa länder fortsätter att hålla
nere investeringar och konsumtion. Situationen på finansmarknaden har förbättrats
avsevärt och för utsatta länder har räntesatserna sjunkit. Men detta har ännu inte fått
genomslag i den reala ekonomin eftersom fragmenteringen på finansmarknaderna består,
med betydande skillnader mellan olika medlemsstater och mellan företag av olika storlek.
IP/13/1025
Läget nu har stora likheter med tidigare återhämtningsperioder efter svåra finansiella
kriser. Allteftersom behovet av skuldavveckling avtar väntas den inhemska efterfrågan
långsamt stärkas. Detta genom att privatkonsumtion och fasta bruttoinvesteringar ökar till
följd av förbättrade allmänna finansieringsvillkor och större optimism i ekonomin. Tack
vare de framsteg som redan gjorts under de senaste åren kommer takten i
konsolideringen av de offentliga finanserna att minska under prognosperioden. Under
2014 och 2015 väntas den inhemska efterfrågan bli den viktigaste drivkraften för tillväxt,
mot bakgrund av svagare utsikter för EU:s export till resten av världen.
Eftersom utvecklingen på arbetsmarknaden normalt sett släpar efter BNP-utvecklingen
med ett halvår eller mer, väntas den ekonomiska återhämtningen endast gradvis leda till
att nya arbetstillfällen skapas. I år har arbetslösheten förblivit mycket hög i vissa länder
och sysselsättningen har fortsatt att minska. Arbetsmarknadsläget har dock börjat
stabiliseras under de senaste månaderna, och enligt prognosen sker en måttlig minskning
av arbetslösheten till 10,7 % i EU och 11,8 % i euroområdet till 2015, men med stora
skillnader mellan olika länder.
Fortsatt låg konsumentprisinflation väntas i både
prognosperioden, med siffror som ligger nära 1½ %.
EU
och
euroområdet
under
Utsatta medlemsstaters bytesbalans har förbättrats starkt och kontinuerligt under de
senaste åren. Flera utsatta medlemsstater väntas få bytesbalansöverskott i år, till följd av
fortsatt ökad priskonkurrenskraft och starkare exportsektorer.
Tidiga kraftfulla åtgärder banar väg för en lägre
konsolideringstakt
Underskottet i de offentliga finanserna kommer att fortsätta minska. Under 2013 väntas
det nominella offentliga underskottet sjunka till 3½ % av BNP i EU och till 3 % i
euroområdet, medan skuldkvoten kommer att uppgå till nästan 90 % i EU och 96 % i
euroområdet. Det strukturella underskottet, dvs. det offentliga underskottet korrigerat för
cykliska faktorer, engångsåtgärder och andra tillfälliga åtgärder, beräknas sjunka betydligt
under 2013 – mer än ½ % av BNP i båda områdena – med stöd av de
konsolideringsåtgärder som vidtas i flera medlemsstater. Enligt de budgetförslag för 2014
som fanns tillgängliga innan prognosen färdigställdes, kommer förbättringen att fortsätta
under 2014, men i långsammare takt. Detta förklaras delvis av att vissa medlemsstater
redan har uppnått målen på medellång sikt för det strukturella saldot i de offentliga
finanserna, vilket bör bidra till att få den offentliga skulden att börja minska.
Mer balanserade risker
Denna prognos förutsätter ett rigoröst genomförande av överenskomna politiska åtgärder
på
EUoch
medlemsstatsnivå
som
stöder
den
pågående
nödvändiga
anpassningsprocessen och leder till ökat förtroende och förbättrade finanspolitiska villkor.
Tack vare ett kraftfullt politiskt genomförande har de potentiella riskerna för eurons
integritet i samband med statsskuldkrisen försvunnit. I stället ses nu vissa uppåtrisker till
följd av att de reformer som genomförts på senare år kan ge ytterligare positiva effekter
snabbare än väntat. Osäkerheten har minskat, men den är fortfarande hög och kan
bromsa tillväxten även framöver. Det finns fortfarande en risk för att bristande politisk
disciplin kan leda till osäkerhet och förnyade finansiella påfrestningar, och dessutom har
nedåtriskerna i omvärlden ökat.
2
Läs mer:
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_autumn_forecast_en.htm
Contacts :
Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)
Audrey Augier (+32 2 297 16 07)
Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)
3
5
6
7
8
9
10
11
Download