Användning av kvalitetsregisterdata på ledningsnivå i Norra

advertisement
Användning av kvalitetsregisterdata på ledningsnivå i Norra
sjukvårdsregionen
- Enkät Registercentrum Norr 2015 Bakgrund & syfte: För att ta reda på hur
man på ledningsnivå i Norra sjukvårdsregionen idag använder sig utav
kvalitetsregister i sitt arbete samt vad som
skulle kunna förbättras tog Registercentrum
Norr, i samråd med Norrlandstingens
Regionförbund, fram en enkät.
Metod: Enkäten skickades ut (Juni-Aug
2015) till verksamhetschefer, medicinskt
ledningsansvarig läkare (MLL),
vårdenhetschef och/eller lokalt
registeransvarig inom Västerbotten,
Norrbotten, Västernorrland samt Region
Jämtland-Härjedalen (177 st + okänt antal i
Jämtland-Härjedalen).
Resultat: Totalt svarade 62 personer på
enkäten (36 verksamhetschefer, 22 MLL, 3
lokalt registeransvariga och en
vårdenhetschef).
Efterfrågan & användning av registerdata:
76% efterfrågar själva resultat från sin enhet
framtagna ur kvalitetsregistren (Figur 1).
79% hade också läst eller delvis läst (37
resp. 42%) det relevanta för den egna
verksamheten ur kvalitetsregistrens senaste
årsrapport. 37% ansåg att sjukhus/divisionsledningen inte efterfrågade
registerresultat från deras enhet, medan
32% ansåg att de önskade detta kvartalsvis
eller oftare. 21 % svarade att ledningen
efterfrågade resultat på årsbasis.
Figur 1) Efterfrågar du resultat från din enhet framtagna
ur kvalitetsregister?
50
40
Nationella Diabetesregistret nämndes flest
gånger (17 olika personer) följt av Swedeheart
(5st) och Gyn-Op, Riks-stroke, Svenskt
Intensivvårdsregister samt Knäprotes,- och
Höftprotesregistret som samtliga omnämndes
av 4 personer vardera.
Till vad har de använt data? De fem mest
frekvent förekommande svarsalternativen var:
”Identifiera förbättringsarbeten”, ”Jämföra &
påvisa skillnader eller likheter med andra
verksamheter”, ”Redovisa resultat till
medarbetarna”, ”Ta fram verksamhetsstatistik”
samt ”Genomföra förbättringsarbete”.
Nyttan av registerdata för att följa upp och
förbättra verksamheten: 61% ansåg att de
hade ”Väldigt stor eller ”Ganska stor” nytta
utav registren i uppföljning och förbättring av
verksamheten (18 respektive 43%). 19%
ansåg att nyttan var ”Ganska liten” och 11 %
hade svarat ”Vet ej”. Endast 3% (2 personer)
ansåg att de hade ”Väldigt liten” nytta
respektive ”Inte alls” nytta av registren.
Tillförlitligheten på data ansågs generellt vara
hög, både vad gäller registret/n som helhet
samt data som den egna enheten rapporterar
till registren (79 respektive 80% skattade ≤4 på
en 6 gradig skala där 6=hög tillförlitlighet).
Variabelinnehåll: 76 % ansåg att variabelinnehållet helt eller delvis motsvarade
förväntningarna vad gäller verksamhetens
behov (21 respektive 55 %). Variabler som
snabbare kan fånga resultat utav en införd
åtgärd, följt av variabler som kan användas
som underlag till hälsoekonomiska analyser
var de två olika typer av variabler som flest
ansåg att de saknade.
30
Figur 2) Preferenser gällande leverans av data (vad är
viktigast för dig/din verksamhet att få?)
20
10
0
40
Ja
Nej
Övrigt
79% hade, inom sitt verksamhetsområde,
använt kvalitetsregisterdata de senaste 12
månaderna. 24 % hade tagit ut data 1-2 ggr.
23 % hade aldrig tagit ut data. 18 % hade
tagit ut data 3-4 ggr. 18 % hade tagit ut data
5-9 ggr och 6% hade tagit ut 10 gånger eller
fler. De som inte hade tagit ut några data
angav som förklaring att de antingen fått
resultat presenterad eller framtagen på
annat sätt, ej visste hur man gjorde/eller att
det var krångligt, samt att de inte prioriterade
detta pga. tids/intressebrist alternativt ansåg
att det inte ingick i deras uppdrag.
Register från vilka de använt data: Totalt
angavs 61 olika register som
respondenterna använt data ifrån de
senaste 12 mån.
30
Delaktighet & samarbete: Att få vara delaktig
i tolkningen utav data, kunna påverka hur
utdata presenteras samt påverka
registerdesign och val utav indikatorer ansåg
de flesta vara viktigast för utvecklingen av
registerarbetet i syfte att öka användningen
av data för verksamhetsplanering och
utveckling (Figur 3).
Figur 3) Vad är viktigast för er verksamhet när det gäller
utvecklingen av registerarbetet i syfte att använda resultatet
för verksamhetsplanering & utveckling?
40
30
20
10
0
Delaktighet i analysarbete/tolkning av resultat
Påverka hur utdata presenteras för att verksamheten bättre skall kunna använda resultatet
Påverka registerdesign/val av indikatorer
Påverka arbetet med inmatning/dataöverföring mellan journal & register
Påverka vilka nya register som skall startas
Vet ej/ej svarat
Övrigt
Delgivning av resultat: Det var ungefär lika
många som svarade att de önskade en
notifikation om när nya resultat fanns
tillgängliga (22 svar), som det var som
svarade att de redan hade en person inom
verksamheten som får detta (20 svar). 14
personer svarade också att de redan hade
en process för användning utav registerdata,
medan nästan lika många (12 svar) svarade
att de upplevde otydlighet kring hur de skulle
få tillgång till registerdata.
Förslag på förbättringar:
I korthet kan de olika förslagen
sammanfattas i tre övergripande
gemensamma teman: översyn av variabler
för att minska antal och/eller säkerställa dess
relevans, skapa tid och resurser för analys,
samt möjliggöra direktöverföring av data från
journal till registret.
20
Slutsats: Enkätens synpunkter kan vara en
10
utgångspunkt för vidare diskussion med
ledningsfunktioner om hur deras behov
gällande uppföljning och utveckling utav
hälso- och sjukvården ser ut, i syfte att
ytterligare försöka utveckla hur kvalitetsregister kan vara ett bidrag till detta.
Några särskilda slutsatser går dock inte att
dra pga. metodologiska begränsningar, samt
olika förutsättningar/utvecklingsstadier för
olika register.
0
Tillgång till online-rapporter
Möjlighet att göra egna sammansställningar
Årsrapport
Halvårs-rapporter
Kvartalsrapporter
Vet ej
Utdata/datapresentation: Majoriteten (67% )
ansåg att registrens utdatarapporter delvis
motsvarar verksamhetens behov. Att kunna
jämföra data mot målvärden/guidelines, att få
möjlighet att göra egna sammanställningar av
data, samt kunna jämföra mot nationellt
medelvärde eller andra kliniker ansågs viktigt.
Tillgång till onlinerapporter prioriterades högt
(Figur 2). December var den månad då flest
önskade data.
Kontakt: För att ta del av enkätresultatet i sin helhet v.g.
kontakta [email protected]
Download