allmän kemi för brandingenjörer

advertisement
Kemiska institutionen
Centrum för Analys och Syntes
2017-03-20
ALLMÄN KEMI FÖR BRANDINGENJÖRER,
KOOA05: 8 poäng
Kursen omfattar totalt 42 tim föreläsningar/seminarier, 28 tim övningar.
Kursen presenterar: Grundämnenas periodiska system. Kemisk nomenklatur, kemins
grundläggande lagar och begrepp. Grunddragen av teorin för kemisk bindning.
Värmeöverföringar, termodynamik och jämviktslära samt pH-begreppet. Elektrokemi
med korrosion. Kemisk kinetik. Introduktion till den organiska kemin.
Kursinnehåll
Kemins grundbegrepp, periodiska systemet och nomenklatur. Kemiska
reaktionsformler och stökiometri. Förbränningsanalys.
Kemisk bindning, polaritet och molekylgeometri.
Gasers egenskaper.
Intermolekylära krafter.
Termokemi, värmekapacitet, första huvudsatsen, värmeomsättning vid kemiska
reaktioner och Hess lag.
Termodynamikens andra huvudsats, spontanitet, fri energi.
Lösningar och deras egenskaper. Ångtryck och fasdiagram.
Kemisk jämvikt, syrabasjämvikter i vattenlösning, löslighetsprodukt, heterogen
jämvikt.
Elementär elektrokemi och korrosion.
Reaktionskinetikens grunder. Aktiveringsenergi.
Introducerande organisk kemi: kolväten, organiska polymerer, egenskaper hos några
vanliga organiska föreningar. Nomenklatur.
Läroboken inleds med drygt 100 sidor ”Fundamentals” som till stor del utgörs av
gymnasierepetition i kemi. Kursen inleds också med en del repetition, men det
rekommenderas att läsa genom dessa 100 sidor på egen hand. Det tillhör kursen att
även det ”kemiska språket” på svenska och engelska skall läras in. Speciell vikt
kommer i början att läggas på den kemiska nomenklaturen.
Eget arbete med problemlösning spelar stor roll för inlärning av kursinnehållet.
Övningsuppgifter finns samlade i ett häfte som är uppdelat i instuderingsfrågor som
bör göras under självstudietid samt räkneuppgifter. De senare skall i första hand lösas
under lektionerna. Seminarieuppgifter finns efter övningsuppgifterna i häftet och ett
urval av dessa tas upp på föreläsningar/seminarier.
I läroboken finns ett stort antal lösta exempel inom varje kapitel. Dessa föregås ibland
av en så kallad ”Toolbox” som beskriver strategierna för hur man på ett genomtänkt
och logiskt sätt skall ”attackera” ett problem. De lösta uppgifterna efterföljs av
”Examples” där man själv får planera och utföra beräkningar för att lösa problemet.
Efter varje kapitel finns en stor mängd ”Exercises”. I slutet av boken finns facit till
udda uppgifter.
I slutet av boken finns också ett utmärkt ”Glossary” där man kan få förklaringar till
kemiska och fysikaliska uttryck och ord.
Självstudier i läroboken är en förutsättning för att man optimalt skall kunna följa med
på föreläsningar och få fördjupade och bestående kunskaper i kemi!
Litteratur
Atkins, P, Jones, L & Laverman, L.: Chemical Principles – A Quest for Insight, sjunde
upplagan, Freeman, New York, 2016.
Kompletterande material: Övningshäfte med nomenklatur och lektionsuppgifter.
Formelsamling.
Tentamen
Skriftlig tentamen på kursen äger rum tisdagen 30/5 kl 8-13 i MA10G-I
Personal
Jan-Olle Malm, ([email protected] eller 046-2228231),
Föreläsningar/Övningar
Johan Reimer, ([email protected] eller 046-2228133), Övningar
Sophie Manner ([email protected]), Organisk kemi
Schema
I nedanstående schema anges de avsnitt i Chemical Principles som vi planerar att
behandla en viss vecka.
Du skall själv gå igenom de lösta uppgifter som kallas Examples och Toolboxes!
I övningshäftet finns seminarieuppgifter efter varje kapitel (efter respektive
lektionsuppgifter). En del av dessa kommer att räknas på F.
Vecka
12
13
Dag
20/3, 8-10
Sal
V:B
F
21/3, 8-10
V:B
F
22/3, 13-15
V:B
F
23/3, 10-12
24/3, 10-12
27/3, 8-10
V:N1,N2
V:N1,N2
V:B
Ö
Ö
F
28/3, 8-10
V:B
F
29/3, 13-15
V:B
F
30/3, 10-12
31/3, 10-12
V:N1,N2
V:N1,N2
Ö
Ö
Innehåll
Repetition: Grundämnen, periodiska
systemet och oorganisk nomenklatur.
Mätning och enheter.
Vid behov läs själv kap F:A-M
Reaktioner, stökiometri.
Vid behov läs själv kap F:A-M
Topic 3A-C. Gaser och deras egenskaper.
Topic 1F.1-2, 1F.8
Topic 2A-D Kemisk bindning,
Lewisformler.
Lektionsuppgifter Focus 1-2.
Lektionsuppgifter Focus 1-2.
Topic 2E. Molekylgeometrier och
polaritet.
Topic 3F, 3H.1-3. Vätskor och fasta
ämnen, intermolekylära krafter
Topic 4A-D Termokemi. Värmekapacitet,
1:a Huvudsatsen.
Topic 4A-D Termokemi. Inre energi och
entalpi, Hess lag
Lektionsuppgifter Topic 2E, Focus 3
Lektionsuppgifter Focus 4.
14
17
18
19
20
21
3/4, 8-10
4/4, 8-10
5/4, 13-15
V:B
V:B
V:B
F
F
F
6/4, 10-12
7/4, 10-12
24/4, 8-10
25/4, 8-10
26/4, 13-15
27/4, 10-12
28/4, 10-12
2/5, 8-10
3/5, 8-10
4/5, 10-12
5/5, 10-12
8/5, 8-10
V:N1,N2
V:N1,N2
V:B
V:B
V:B
V:N1,N2
V:N1,N2
V:B
V:B
V:N1,N2
V:N1,N2
V:B
Ö
Ö
F
F
F
Ö
Ö
F
F
Ö
Ö
F
9/5, 8-10
V:B
F
10/5, 13-15
11/5, 10-12
12/5, 10-12
15/5, 8-10
16/5, 8-10
V:B
V:N1,N2
V:N1,N2
V:B
V:B
F
Ö
Ö
F
F
17/5, 13-15
Meddelas
senare
F
18/5, 10-12
19/5, 10-12
24/5, 8-10
V:N1,N2
V:N1,N2
V:B
Ö
Ö
F
Följande Topics ingår ej: 4D.6, 4J.3,
Topic 4F-J, 2:a och 3:e huvudsatsen.
Topic 4F-J, Gibbs fri energi.
Topic 5A-D, Fysikaliska jämvikter,
fasdiagram.
Lektionsuppgifter Focus 4.
Lektionsuppgifter Focus 4, 5
Topic 5G-J, Kemisk jämvikt.
Topic 5G-J, Kemisk jämvikt.
Kap 19-20 Organisk kemi
Lektionsuppgifter Focus 5.
Lektionsuppgifter Focus 5.
Focus 11 Organisk kemi
Focus 11 Organisk kemi
Lektionsuppgifter Focus 11.
Lektionsuppgifter Focus 11.
Topic 6A-E. Syror, baser och pHbegreppet.
Topic 6A-E, 6G, 6I: Buffertlösningar,
löslighetsjämvikter.
Topic 6K-N. Elektrokemi
Lektionsuppgifter Focus 6
Lektionsuppgifter Focus 6
Topic 6K-N. Elektrokemi, Korrosion.
Topic 7A, 7B.2, 7C.5, 7D.1, 7E.1
Kemisk kinetik och aktiveringsenergi
Förevisning av kalorimetriförsök på
kurslab KC (en grupp kl 13-14 och en kl
14-15)
Förevisning av elektrokemiförsök på
kurslab KC (en grupp kl 13-14 och en kl
14-15)
Lektionsuppgifter Focus 6, 7
Lektionsuppgifter Focus 7
Genomgång av extenta.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards