Fristående kurs i vårdvetenskap på avancerad nivå

advertisement
Fristående kurs i vårdvetenskap på avancerad nivå
Den levda kroppen i det vårdande sammanhanget betydelsen av Merleau-Pontys filosofi för vårdvetenskap
Syftet med kursen ”Den levda kroppen i det vårdande sammanhanget – betydelsen av
Merleau-Pontys filosofi för vårdvetenskap” är att ge redskap för att utveckla vårdande
förhållningssätt samt vårdhandlingar och på så sätt förbättra vården genom att fördjupa
förståelsen för och tillämpa Merleau-Pontys filosofi om den levda kroppen.
Kursen ”Den levda kroppen i det
vårdande sammanhanget –
betydelsen av Merleau-Pontys
filosofi för vårdvetenskap 7,5 hp”,
som ges på avancerad nivå och
forskarnivå, fördjupar förståelsen
för människan i det vårdande
sammanhanget och lägger
grunden för en helhetssyn i
vårdandet. Kursen problematiserar
hur Merleau-Pontys filosofi kan
vara stöd för vårdvetenskaplig
forskning och kunskapsutveckling
Kursens områden
Områden som behandlas i kursen
är:





Kunskapssyn inom fenomenologi
Merleau-Pontys fenomenologi, i
synnerhet kroppens fenomenologi
Perspektiv på ”helhetssyn” utifrån
Merleau-Pontianska begrepp,
livsvärld och Embodiment
Intersubjektivitet och vårdande
Tillämpning av Merleau-Pontys
tänkande i vårdande hållning och
vårdhandlingar
Praktisk information
Kursen genomförs på halvfart med
tre föreläsningar under kursens
gång, en vid varje lärosäte.
Studenterna står själva för
resekostnader. Mellan
föreläsningarna förekommer
reflexionsseminarier där
studenterna träffas vid de lärosäten
som är deras studieort. Kursen
kommer att gå våren 2016 med
start i v. 4. Kursen kommer att ligga
på nätet i MyMoodle vid
Linnéuniversitet.
Ansökningsinformation
Kursen anordnas av tre lärosäten;
Ersta Sköndal Högskola, Högskolan
i Borås och Linnéuniversitetet, där
varje institution ansvarar för sina
studenter. I ansökan till kursen
väljer den sökande lärosäte. Vid
Ersta Sköndal Högskola och
Högskolan i Borås ges kursen på
avancerad nivå (magisternivå).
Avancerad nivå: För antagning på
avancerad nivå krävs
kandidatexamen i vårdvetenskap
eller närliggande område.
Antagning till kursen på avancerad
nivå på högskolan i Borås sker via
antagning.se.
Antagning till kursen på avancerad
nivå på Ersta Sköndal högskola sker
via hemsidan på länken:
http://www.esh.se/utbildning/ut
bildningar/2014-08-29-fristaendekurser-i-vardvetenskap.html
Forskarnivå: Antagning till kursen
på forskarnivå sker via e-post
[email protected] För
antagning till forskarnivå krävs
magisterexamen i vårdvetenskap
eller närliggande område.
Kontaktpersoner
Jennifer Bullington, professor
Ersta Sköndal Högskola
E-post: [email protected]
Sepideh Olausson, Lektor
Högskolan i Borås
E-post: [email protected]
Ulrica Hörberg, docent
Linnéuniversitetet
E-post: [email protected]
Download