Teoretisk filosofi II - Originalverk, Merleau

advertisement
Teoretisk filosofi II - Originalverk, Merleau-Pontys essäer (7,5 hp)
Lärandemål:
Efter genomförd delkurs skall studenten:
•
Kunna redogöra för vad som utmärker den moderna fenomenologin i Merleau-Pontys
version.
•
Kunna redogöra för de centrala problem som Merleau-Pontys filosofi behandlar och hur
han går till väga.
•
Kunna i uppsatsform i viss mån kritiskt analysera och diskutera Merleau-Pontys
argument.
Betygskriterier
A
Studenten kan på ett korrekt, uttömmande, självständigt och kritiskt sätt
manifestera att lärandemålen är uppfyllda.
B
Studenten kan i stort sett på ett korrekt, uttömmande, självständigt och kritiskt
sätt manifestera att lärandemålen är uppfyllda.
C
Studenten kan i stort sett korrekt och kritiskt manifestera att lärandemålen är
uppfyllda.
D
Studenten kan i stort sett korrekt och i viss mån kritiskt manifestera att
lärandemålen är uppfyllda.
E
Kan i stort sett korrekt manifestera att lärandemålen är uppfyllda.
Fx
Studenten uppfyller inte helt kriteriet för E.
F
Studenten uppfyller inte alls kriteriet för E.
Download