Betygskriterier Praktisk filosofi II Metaetik 6 hp

Betygskriterier
Praktisk filosofi II
Metaetik 6 hp
A
Fx
Studenten kan korrekt, uttömmande,
självständigt och kritiskt redogöra för de
centrala ståndpunkterna och argumenten i
kurslitteraturen.
Studenten kan i stort sett korrekt,
uttömmande, självständigt och kritiskt
redogöra för de centrala ståndpunkterna och
argumenten i kurslitteraturen.
Studenten kan i stort sett korrekt och kritiskt
redogöra för huvuddragen hos de centrala
ståndpunkterna och argumenten i
kurslitteraturen.
Studenten kan i stort sett korrekt och i viss
mån kritiskt redogöra för huvuddragen hos
de centrala ståndpunkterna och argumenten i
kurslitteraturen.
Studenten kan i stort sett korrekt redogöra för
huvuddragen hos de centrala ståndpunkterna
och argumenten i kurslitteraturen.
Studenten uppfyller inte helt kriteriet för E.
F
Studenten uppfyller inte alls kriteriet för E.
B
C
D
E