betygskriterier_fep_pf1_poltisk filosofi

advertisement
Betygskriterier
Praktisk filosofi I - filosofi, ekonomi och politik
Politisk filosofi 6 hp
A
Fx
Studenten kan korrekt, uttömmande,
självständigt och kritiskt redogöra för de
centrala teorierna inom politisk filosofi samt
de viktigaste argumenten för och emot dessa
teorier.
Studenten kan i stort sett korrekt,
uttömmande, självständigt och kritiskt
redogöra för de centrala teorierna inom
politisk filosofi samt de viktigaste
argumenten för och emot dessa teorier.
Studenten kan i stort sett korrekt och kritiskt
redogöra för huvuddragen hos de centrala
teorierna inom politisk filosofi samt de
viktigaste argumenten för och emot dessa
teorier.
Studenten kan i stort sett korrekt och i viss
mån kritiskt redogöra för huvuddragen hos
de centrala teorierna inom politisk filosofi
samt de viktigaste argumenten för och emot
dessa teorier.
Studenten kan i stort sett korrekt redogöra för
huvuddragen hos de centrala teorierna inom
politisk filosofi samt de viktigaste
argumenten för och emot dessa teorier.
Studenten uppfyller inte helt kriteriet för E.
F
Studenten uppfyller inte alls kriteriet för E.
B
C
D
E
Download