Planering i Musik Åk 7 Vt 2013

advertisement
Planering i Musik Åk 7 Vt 2013
Ansvarig larare Jenni Jeppsson [email protected]
Syfte Lgr 11
Meningen med att du ska läsa musik i skolan är för att du ska utveckla förmågan att

utveckla samspel och lyhördhet genom musicerande med andra.

urskilja med vilka syften musik används och i vilka sammanhang.

vara kreativ och kommunicera egna tankar och idéer.
Centralt innehåll:

Sjunga och spela olika instrument tillsammans med andra.

Lära byggstenar och begrepp inom ämnet.

Musikens påverkan på människan socialt och kulturellt.

Genrer och musikhistoria.
Mål för detta område

Kunna bidra i ett sampel med andra.

Bredda och inspirera musiklyssnande.

Att få insikt om hur musiken påverkar människor.
Såhär når vi målen:
Korsang., ensemblespel, genomgangar, lyssna pa musik och fora diskussion.
Redovisningsform:
Uppspel for larare i klassrummet. Skriftligt prov, muntliga redovisningar och inlamningar.
Vecka
Arbetsområde
Arbetsform
2
Musikhistoria
Lyfta fram betydelsefulla band fran 50talet och fram till nutid.
Eleverna soker information i mindre
grupper.
3
Musikhistoria
Fortsatt arbete.
4
Musikhistoria
Muntlig redovisning
5
Musikens funktion, genres och att
ge omdomen.
Tycka till om olika slags musik och
diskutera om hur musik paverkar oss.
6
Musikens funktion, genres och att
ge omdomen.
Lasa recensioner. Skriv en egen recension.
Inlämning.
7
Korsang stammor, sangteknik,
samspel, tajming och uttryck.
Korsang.
8
Skapa-bygga beats.
Korsang fortsattning.
Bygga upp rytmer i grupp med hjalp av
vara roster.
Korsang.
9
Genomgang i att lasa skrivna
rytmer och hur toner och rytm
samspelar och blir en melodi.
Korsang.
Se hur toner, rytm och text hanger ihop
10
Skapa med hjalp av instrument
och teoretiska begrepp.
Genomgang teori repetition.
Skriv en egen rytm och en egen melodi i
mindre grupper. Skriv text till din melodi.
11
Pianospel och teori.
Genomgang pianots toner.
Spela piano i grupp. Skriftlig uppgift noter
for halva klassen sedan byte.
12
Textanalys och uppspel pa piano.
Halva klassen analyserar lat-texter. Andra
halvan lar sig spela sin egenskrivna melodi
pa piano och spelar upp för lärare.
13
Korsang med komp pa
rytminstrument.
14
SPORTLOV
15
Instrumentkannedom.
Grundlaggande genomgang om hur man
spelar olika instrument, teknik, kopplar elinstrument, hur man stammer och vissa
ljudinstallningar.
Horselvard.
16
Ackord pa piano.
Genomgang pa tavlan om hur man ska lasa
ackord i 4/4. Vi spelar ackord pa piano i
helklass. Ev. spelar nagra elever en melodi
till ackorden.
17
Ackord pa gitarr.
Genomgang sen spel i helklass.
18
Ensemble och samspel.
Genomgang samspel och att lyssna
Klassen delas in i tre grupper, gitarr, piano
och kor. Vi roterar sedan sa alla hinner
spela allt. Spela upp en lat tillsammans.
19
PÅSKLOV
20
Ensemblespel och blandning av
uttrycksformer.
Halva klassen spelar ensemble andra
halvan far en liten historia att satta
ljudeffekter till. Redovisas for klassen.
21
Fortsattning ensemblespel och
uttrycksformer.
Redovisning.
22
Ensemble och uppspel.
23
Ensemble och uppspel.
24
Ensemble och uppspel.
Kunskapskrav i Musik
E
Eleven kan delta i gemensam sång och
följer då med viss säkerhet rytm och
tonhöjd. Eleven kan även spela enkla
melodier, bas och slagverksstämmor
med viss tajming samt ackompanjera på
ett ackordinstrument och byter då
ackord med visst flyt. Eleven anpassar i
viss mån sin stämma till helheten
genom att lyssna och till viss del
uppmärksamma vad som sker i
musicerandet. Dessutom sjunger eller
spelar eleven på något instrument i
någon genre med delvis fungerande
teknik och i viss mån passande
karaktär. Eleven kan då bidra till att
bearbeta och tolka musiken till ett
musikaliskt uttryck. Eleven kan,
utifrån egna musikaliska idéer, bidra
till att skapa musik genom att med hjälp
av röst, instrument, eller digitala
verktyg pröva hur olika kombinationer
av musikaliska byggstenar kan forma
kompositioner som har en i huvudsak
fungerande form. Dessutom kan
eleven kombinera musik med andra
uttrycksformer så att de olika uttrycken
i någon mån samspelar. Eleven kan
även ge enkla omdömen om eget och
andras musicerande och bidra med
förslag som kan leda till att det
musikaliska arbetet utvecklas. Eleven
kan föra enkla och till viss del
underbyggda resonemang om musikens
olika funktioner och vilken betydelse
den har och historiskt har haft för
individer och samhällen. Dessutom kan
eleven i viss utsträckning urskilja och
jämföra musikaliska karaktärsdrag från
olika genrer, epoker och kulturer samt
med viss säkerhet urskilja olika
instrument och instrumentgrupper och
beskriva deras funktion i olika
sammanhang.
C
Eleven kan delta i gemensam sång
och följer då med relativt god
säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven
kan även spela enkla melodier, bas
och slagverksstämmor med relativt
god tajming samt ackompanjera på ett
ackordinstrument och byter då ackord
med relativt gott flyt. Eleven
anpassar sin stämma relativt väl till
helheten genom att lyssna och i
relativt hög grad uppmärksamma
vad som sker i musicerandet.
Dessutom sjunger eller spelar eleven
på något instrument i någon genre
med relativt väl fungerande teknik
och passande karaktär. Eleven kan då
bearbeta och tolka musiken till ett
delvis personligt musikaliskt
uttryck.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska
idéer, skapa musik genom att med
hjälp av röst, instrument, eller digitala
verktyg pröva och ompröva hur olika
kombinationer av musikaliska
byggstenar kan forma kompositioner
som efter någon bearbetning har en
fungerande form och karaktäristisk
stil. Dessutom kan eleven kombinera
musik med andra uttrycksformer så att
de olika uttrycken relativt väl
samspelar. Eleven kan även ge
utvecklade omdömen om eget och
andras musicerande och ge förslag
som efter någon bearbetning kan
leda till att det musikaliska arbetet
utvecklas. Eleven kan föra
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om
musikens olika funktioner och vilken
betydelse den har och historiskt har
haft för individer och samhällen.
Dessutom kan eleven i relativt hög
utsträckning urskilja och jämföra
musikaliska karaktärsdrag från olika
genrer, epoker och kulturer samt med
relativt god säkerhet urskilja olika
instrument och instrumentgrupper och
beskriva deras funktion i olika
sammanhang.
A
Eleven kan delta i gemensam sång
och följer då med god säkerhet rytm
och tonhöjd. Eleven kan även spela
enkla melodier, bas och
slagverksstämmor med god tajming
samt ackompanjera på ett
ackordinstrument med passande
karaktär och byter då ackord med
gott flyt.
Eleven anpassar sin stämma väl till
helheten genom att lyssna och i hög
grad uppmärksamma vad som sker i
musicerandet. Dessutom sjunger eller
spelar eleven på något instrument i
någon genre med väl fungerande
teknik och passande karaktär. Eleven
kan då bearbeta och tolka musiken till
ett personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska
idéer, skapa musik genom att med
hjälp av röst, instrument, eller digitala
verktyg pröva och ompröva hur olika
kombinationer av musikaliska
byggstenar kan forma kompositioner
som har en fungerande form och en
karaktäristisk stil. Dessutom kan
eleven kombinera musik med andra
uttrycksformer så att de olika
uttrycken väl samspelar. Eleven kan
även ge välutvecklade omdömen om
eget och andras musicerande och ge
förslag som kan leda till att det
musikaliska arbetet utvecklas. Eleven
kan föra välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om
musikens olika funktioner och vilken
betydelse den har och historiskt har
haft för individer och samhällen.
Dessutom kan eleven i hög
utsträckning urskilja och jämföra
musikaliska karaktärsdrag från olika
genrer, epoker och kulturer samt med
god säkerhet urskilja olika instrument
och instrumentgrupper och beskriva
deras funktion i olika sammanhang.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards