Formelblad till FyA

advertisement
FORMELSAMLING
FYSIK A
Namn:
Grupp:
Prefix
Tiopotens
1015
1012
109
106
103
10-3
10-6
10-9
10-12
10-15
Beteckning
P
T
G
M
k
m
µ
n
p
f
Namn
peta
tera
giga
mega
kilo
milli
mikro
nano
piko
femto
Konstanter
Namn
Symbol
Ljushastigheten
c
Tyngdaccelerationen
g
Gravitationskonstanten
G
Konst. i Coulombs lag
kC
Boltzmanns konstant
kB
Elektronens massa
me
Elektronens laddning
qe
Värde
2,998⋅108 m/s
9,82 m/s2
6,673⋅10-11 Nm2/kg2
8,988⋅109 Nm2/C2
1,3807⋅10-23 J/K
9,109⋅10-31 kg
1,602⋅10-19 C
Rörelse
Medelhastighet
Medelaccelereation
Sträckformler
(likformigt accelererad rörelse)
∆v
∆t
v=
∆s
∆t
a=
v=
v0 + v
2
v = a ⋅ t + v0
s = v ⋅t
a ⋅t2
+ v0 ⋅ t
2
s=
Krafter
Tyngdkraft
Newtons lagar
F = m⋅ g
I. Om Fres = 0 ⇔ v konstant
F =G⋅
m1 ⋅ m 2
r2
II. Fres = m⋅ a
III. När två föremål verkar på varandra med krafter
är dessa alltid lika stora och motsatt riktade.
Kraftmoment
Friktionskraft
Densitet
M = F⋅ r
Fµ = µ ⋅ N
ρ=
Vid jämvikt gäller:
Mmedurs= Mmoturs
µ är friktionskoefficient
N är normalkraft
m
V
Optik
Reflektionslagen
i=r
Brytningsindex
n=
Gauss linsformel
1 1 1
= +
f
a b
f är linsens brännvidd
a är avst. mellan föremål och lins
b är avst. mellan bild och lins
c
v
n1 ⋅ sin α 1 = n 2 ⋅ sin α 2
Dioptrier
D=
Brytningslagen
Förstoring
1
f
G=
Kikaren
M =
f objektiv
f okular
h´ b
=
h a
h´ är bilden höjd
h är föremålets höjd
Energi
Arbete
Effekt
W = F ⋅s
P=
W
t
Termofysik
Tryck
p=
F
A
Lägesenergi
Rörelseenergi
Ep = m ⋅ g ⋅h
m ⋅ v2
Ek =
2
Arkimedes princip
p 0 ⋅ V0
p ⋅V
=
T0
T
F = ρ ⋅V ⋅ g
Vätsketryck
Boltzmanns formel
p = p0 + ρ ⋅ g ⋅ h
Ek =
3
⋅ kB ⋅T
2
Specifik värme kapacitet
c=
Smältvärme
Q
m ⋅ ∆T
Ellära
Coulombs lag
F = kC ⋅
Q1 ⋅ Q2
r2
Elektriska fält
ls =
Q
m
Spänning
U =
Tillståndslagen för gaser
W
Q
Värmekapacitet
C=
U
I
E=
F
Q
R=
E=
U
(homogena fält)
d
R= ρ⋅
Q
∆T
Ångbildningsvärme
lå =
Q
m
Ström
I=
Resistans
∆Q
∆t
Ersättningsresistans
R = R1 + R 2
l
A
(seriekoppling)
1
1
1
=
+
(parallellkoppling)
R R1 R2
ρ är resistivitet
Effekt i motstånd
Ohms lag
Polspänning
U = R⋅I
U = Eems - RiI
Joules lag
P =U ⋅I
P = R⋅I
(sluten gas)
2
W = U ⋅ I ⋅t
Storhet Symbol Enhet
Sträcka
Tid
Hastighet
Acceleration
Densitet
Kraft
Kraftmoment
Arbete
Energi
Tryck
Värme
Temperatur
Fältstyrka
Ström
Laddning
Resistans
Spänning
Resistivitet
Effekt
s
t
v
a
ρ
F
M
W
Ek, Ep
p
Q
T
E
I
Q, q
R
U
ρ
P
m
s
m/s
m/s2
kg/m3
N
Nm
Nm
J
N/m2
J
K
N/C, V/m
A
C
Ω
V
Ωm
W
Rätvinklig triangel
b
sin v =
c
b
tan v =
a
Geometri
Cirkel
area = πr 2 =
πd 2
4
omkrets = 2πr = πd
Klot
volym
=
4πr 3
3
Normalt lufttryck 1 atm = p0 = 101,3 kPa = 760 torr (mmHg)
1 bar = 100 000 Pa
Arbete/Energi 1 kWh = 3,6 ·106J
Effekt
1 hk = 735,5 W
Temperatur 0ºC = 273 K
Atommassenheten 1u = 1,66054⋅10-27 kg
1 cal = 4,19 Joule
Brytningsindex
Medium
Brytninsindex n
Luft
Vatten
Ögat
Plexiglas
Rubin
Diamant
1,0003
1,33
1,38
1,5
1,76
2,4
Mekaniska och termiska data
Trigonometri
a
cos v =
c
Omvandlingsfaktorer
area = 4πr 2
Ämne
Densitet (kg/m3) Specifik värmekapacitet
(103J/(kg·K))
Luft
Trä
Is
Vatten
Glas
Stål
Järn
Koppar
Bly
Mässing
Aluminium
Guld
Silver
1,3
0,5-0,6·103
0,92·103
1,00·103
2,5·103
7,8·103
7,87·103
8,96·103
11,3·103
8,4·103
2,7·103
19,3·103
10,5·103
Ämne
Smältpunkt (°C) Specifik smältvärme
(103·J/(kg))
Aluminium
Bly
Is
Koppar
Guld
Silver
Järn
660
328
0
1083
1064
962
1535
1,01
0,4
2,2
4,19
0,84
0,46
0,45
0,39
0,13
0,38
0,90
0,13
0,24
397
24,7
334
205
66
105
276
Ångbildningsvärme (103·J/(kg))
Vatten
2260
Aceton
509
Kvicksilver 296
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards