SEB Världenfond

advertisement
Produktblad 2007-03-31
SEB Världenfond
Förvaltare: Jan Hillerström
Arbetat i branschen: 17 år
Antal medarbetare: 9 st
Fondfakta
Fondens placeringsprofil
Startår
1990
Startkurs (SEK)
10,00
Jämförelseindex SIX60 Caped Index (35%), MSCI
World Index (35%), OMRX-Bond (30%)
Öppen för försäkring
Ja
Öppen för IPS
Ja
Öppen för PPM
Ja
Bank-på-telefonkod
391
Skattekategori
Noterad aktiefond
★★★★
Morningstar Rating (3 år)
Fondbolag
SEB Investment Management AB
PPM-kod
879 114
* Denna möjlighet har utnyttjats.
Utdelning
Eventuell utdelning sker i maj, året efter räkenskapsåret, i form av nya andelar. På särskild begäran lämnas utdelningen kontant.
Kostnader
Förvaltningsavgift (%)
1,25
TKA (%)
1,5
TER (%)
1,3
Inträdesavgift (%)
Ingen
Transaktionskostnader (Kkr)
52 609
Transaktionskostnader av genomsnittlig
fondförmögenhet (%)
0,2
Förvaltningskostnader för engångsinsättning
av 10 000 kr under ett år (kr)
125,3
Förvaltningskostnader för löpande månadssparande av 100 kr under ett år (kr)
9,7
Omsättningshastighet
1,9
Omsättning via närstående institut (%)
- Valutaaffärer
91,6
- Värdepappersaffärer
4,9
Fondens risk
Blandfond, högre risk
Fondens standardavvikelse
(%)
2 år
7,8
5 år
11,6
10 år
12,9
Jämförelseindexets
standardavvikelse (%)*
7,7
Tracking error (%)
0,9
Utveckling
2007
2006
2005
2004
2003
140
* Kursutvecklingens förändring är beräknad med utdelningen återlagd.
SEB Världenfond
Jämförelseindex
130
Ackumulerad avkastning (%) 1 år
2 år
3 år
5 år
Start
Fonden
Jämförelseindex exkl. utd.
36,9
32,6
45,2
42,0
31,8
32,1
358,4
440,0
8,4
7,2
120
De tio största positionerna
Finansiella instrument
Andel (%)
OMR
Hennes & Mauritz
Ericsson
Nordea
TeliaSonera
Volvo
S&P Midcap 400
Russell Mini
Nordea Hypotek 5522
Stadshypotek 1570
- 3,7
3,5
3,2
2,9
2,8
2,6
2,2
2,1
2,0
2,0
110
Genomsnittlig avkastning (%)
2 år
3 år
5 år
Start
100
Fonden
Jämförelseindex exkl. utd.
17,0
15,1
13,2
12,4
5,7
5,7
9,8
10,9
Geografisk fördelning (%)
Fondjämförelse*
1 år
2 år
3 år
5 år
0
2
12 (34)
31,1
2
10 (33)
36,8
90
80
70
60
2002
2003
2004
2005
2006
Kvartil 1
Kvartil 2
Avkastning (%)
30
25
20
15
10
5
0
-5
1 år
Kvartil
2
Placering (av totalt)
10 (36)
Medianavkastning för kategorin (%)
5,5
Fondkategori: Blandfonder (61-90 % aktier)
(Siffran inom parentes avser indexfördelning)
10
20
Kvartil 3
Kvartil 4
Fonden
Svenskt Räntebärande 22 % (30 %)
Nordamerika
20 % (18 %)
Europa (exkl
Sverige) 14 % (12 %)
120
100
80
60
40
Japan 4 % (4 %)
Övrig information
Fonden fick nytt jfrindex fr o m 1 mars 2007. Tidigare jfrindex (fr o m 1 juli
2005 t o m 28 februari 2007) SIX60 Caped Index (35%), MSCI World Index
(35%), OMRX-Bond (21%), JP Morgan Global Government Bond Index (9%).
Dessförinnan SIX Portfolio Index (35%), MSCI World Index (35%), OMRX-Bond
(21%), JP Morgan Global Government Bond Index (9%).
SEB Världenfond har ombildats genom sammanläggning med följande fond:
- SEB Premiefond Världen (15 november 2002)
Fondens historiska utveckling avser SEB Världenfond, vars historik är den
mest representativa för den nya fonden.
30
Sverige 36 % (35 %)
2
11 (30)
22,1
* Källa: Svensk Fondstatistik/MoneyMate
Fondjämförelse
Asien (exkl
Japan) 2 % (1 %)
Övriga tillgångar och
skulder netto 2 % (0 %)
I de fall fonden har placeringar i optioner och terminer
inkluderas dessa i fördelningen.
20
0
4
* Beräknas på 24 månader.
Fondförmögenhet (Mkr)
33 401,0 32 031,2 30 298,3 24 817,4 22 407,5
Andelsvärde (kr)
10,3
9,8
9,2
7,6
7,0
Kursutveckling* (%)
5,0
9,4
23,5
8,4
14,5
Jämförelseindex exkl. utd. (%)
4,4
7,9
22,8
9,6
13,8
Jämförelseindex inkl. utd. (%)
4,8
9,7
25,1
11,3
15,8
Utdelning kr/andel
0,3
0,1
0,1
0,1
Andelsvärdets utveckling (%)
Placeringsinriktning
Fonden placerar över hela världen i aktier och aktierelaterade värdepapper i
olika branscher samt i räntebärande värdepapper. Över tiden kommer fonden
att ha en lägre genomsnittlig risk än en
aktiefond men en högre risk än en räntefond. Fonden kan utnyttja optioner och
terminskontrakt samt ingå så kallade
swap-avtal.*
Blandfonder är lämpliga för sparande på lång sikt. Då blandfonder till en del
består av ränteplaceringar minskar risken jämfört med placering i fonder
som enbart placerar i aktier. Över tiden följer blandfonder i olika grad utvecklingen på aktiemarknaden då förvaltaren följer fondens placeringsinriktning
som bestämmer fördelning mellan aktie- och ränteplaceringar. Fondens tillgångar är till viss del placerade utanför Sverige. Utvecklingen av den svenska kronan, i relation till andra valutor, påverkar därmed till viss del fondens
avkastning.
3 år
Vill du ha ytterligare information, köpa, byta eller sälja fondandelar? Besök närmaste SEB-kontor eller ring SEB på 0771-365 365.
Du kan också besöka vår webbtjänst www.seb.se/fonder.
Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelar kan både stiga och falla. Den historiska avkastningen är inte en säker indikation på framtida
utveckling i en fond. För fonder som placerar på utländska marknader kan förändringar i valutakurserna få värdet på fondandelarna att stiga eller falla.
1
Faktablad
Simplified prospectus
Mars 2007
1 (2)
SEB Världenfond
Sverigeregistrerad blandfond
Detta Faktablad innehåller övergripande information om fonden. Om du vill ha ytterligare information om
fonden innan du investerar i den kan du ta del av Informationsbroschyren, som bland annat innehåller fondbestämmelserna. Detaljerad information om fondens innehav finns i de senaste hel- och halvårsrapporterna.
Samtliga dokument kan du få kostnadsfritt hos SEB Fonder, 106 40 Stockholm, eller genom SEB:s kundcenter
tel. 0771- 365 365.
Målsättning och
placeringsinriktning
Fondens främsta mål är att uppnå högsta möjliga avkastning med en välbalanserad risknivå. Fonden eftersträvar att uppnå en avkastning som över tiden placerar fonden bland de 25 procent bästa av jämförbara fonder.
Fonden är en blandfond med global inriktning. Den investerar svenska och utländska aktier och aktierelaterade fondpapper, ränterelaterade fondpapper och penningmarknadsinstrument. Utöver detta får Fonden
placera högst 10 procent av dess värde i andra fonder eller fondföretag och högst tio procent på konto hos
kreditinstitut. Av Fondens medel ska 20 - 50 procent vara placerade i aktier eller aktierelaterade fondpapper
utgivna av eller exponerade mot svenska bolag och 20 – 50 procent vara placerade i aktier eller aktierelaterade fondpapper utgivna av eller exponerade mot utländska bolag. Vidare ska 0 – 40 procent vara placerade
i ränterelaterade fondpapper eller penningmarknadsinstrument utställda i svenska kronor och 0 – 40 procent
ska vara placerade i ränterelaterade fondpapper eller penningmarknadsinstrument utställda i utländsk
valuta. Fonden har rätt att använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen. Den kan också låna
ut fondpapper (värdepapperslån), dock inte i större omfattning än vad som motsvarar 20 procent av fondförmögenheten.
Risk
Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Eftersom Fonden även placerar i
räntebärande värdepapper, som är förknippade med lägre kurssvängningar, minskar dock risken. Fondens
placeringsinriktning innebär att en inte obetydlig del av fondens medel är riskexponerade mot den svenska
aktiemarknaden och således mot en begränsad geografisk marknad. Eftersom fonden placerar medel utanför
Sverige påverkas den av ändrade valutakurser (valutarisk). Användningen av derivatinstrument ökar inte
fondens risk.
Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens Informationsbroschyr.
Historisk avkastning
Genomsnittlig årlig avkastning %
31,3%
Senaste 3 åren:
23,5%
23,5%
14,5%
14,6%
8,4%
9,4%
13,6 %
Senaste 5 åren:
4,1 %
Senaste 10 åren:
6,7 %
- 27,2%
- 6,7%
- 9,7%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Grafen visar den historiska utvecklingen mätt i svenska kronor (SEK).
Avkastningen är beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation. När avkastningen
redovisas är alla avgifter och skatter bortdragna. Information om försäljnings- och inlösenavgifter finns
under punkten ”Avgifter”.
Fondens historiska avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.
Faktablad
Simplified prospectus
Mars 2007
2 (2)
SEB Världenfond, forts
Sverigeregistrerad blandfond
Vem passar fonden för?
Fonden lämpar sig främst för sparare som har en placeringshorisont på minst 5 år. Fondspararen måste
kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma.
Utdelning
Eventuell utdelning sker i maj året efter räkenskapsåret. Utdelningen återinvesteras i nya fondandelar. På
särskild begäran lämnas utdelningen kontant.
Avgifter
Avgifter som betalas direkt av fondspararen
Försäljningsavgift
Inlösenavgift
Avgifter som tas ur fonden (i procent av andelsvärdet)
Årlig förvaltningsavgift
Övriga avgifter
TER 2006 (Totalt erlagda avgifter)
Kostnader för 2006 utöver TER
(Kostnader som varierar mellan åren, exempelvis courtage
vid köp och försäljning av värdepapper i fonden)
Omsättningshastighet 2006
Skatteregler
0%
0%
1,25 %
0%
1,3 %
0,3 %
1,7
Fondens beskattning: Fonden beskattas i Sverige för sina inkomster, men får göra avdrag för utdelning till
andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning ges utdelning och skatt betalas därför normalt inte av fonden.
Fondspararens skatt (fysisk person skattskyldig i Sverige): Vid utdelning dras preliminärskatt. Kapitalvinst/
förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men skatteavdrag görs inte. Om fonden är knuten till
fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler.
Skatten kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser
bör söka experthjälp.
Kursinformation
Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras i ledande dagstidningar och på SEB:s hemsida
www.seb.se. Du kan även kontakta SEB på tel. 0771- 365 365.
Köpa/sälja andelar
Fondandelar kan köpas eller säljas genom SEB på bankkontor, via telefon eller Internettjänsten. Fondandelar
kan även köpas via SEB Trygg Liv, försäkringsmäklare och externa försäljningskanaler.
Ytterligare information
Fondbolag:
Fondbolagets säte:
Förvaringsinstitut:
Klagomålsansvarig:
Revisor:
Tillsynsmyndighet:
Fondens startdatum:
Fondbolagets tillstånd:
Fondbolagets tillstånd erhölls:
SEB Investment Management AB
Stockholm
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Hans Ek, SEB Fonder
Margareta Edin, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
Finansinspektionen
1990-12-21
Fondbolaget har tillstånd att driva fondverksamhet samt att
förvalta annans finansiella instrument
2006-04-05
Download