Slides

advertisement
Behovet av en ny skattereform
Lars Calmfors
pmj: Politik, Media, Juridik
IVA, 22 januari 2014
1990/91 års skattereform
•
•
•
•
Bredare skattebaser och lägre skattesatser
Högsta marginalskatt på inkomster ca 50 procent
Enhetlig moms på 25 procent
Dual inkomstskatt: lägre (nominell) beskattning
av kapitalinkomster än den högsta
marginalskatten på arbetsinkomster
• Fastighetsbeskattning för att investeringar i eget
boende skulle beskattas på samma sätt som
andra kapitalplaceringar
Grundläggande principer
• Huvudprincipen bakom den stora
skattereformen: enkelhet och neutralitet
• Inte så mycket optimal beskattningsteori och
sysselsättningshänsyn
• Enligt optimal beskattningsteori ska de
aktiviteter vilkas omfattning är mest känsliga
för skattehöjningar beskattas lägst
Befogade förändringar
• RUT-avdraget
- korrigerar för den snedvridning som
uppkommer därför att marknadsarbete
beskattas men inte egenarbete
• Jobbskatteavdraget
- beslut om arbetskraftsdeltagande särskilt
känsligt för beskattning
- sysselsättningsskäl
Obefogade förändringar
• Lägre livsmedelsmoms
- livsmedelskonsumtion är relativt okänslig för
prisökningar
• Lägre moms på hotelltjänster, skidliftar,
camping, kulturevenemang
- aktiviteter som är komplement till fritid
• Finansiella tjänster
De högsta marginalskatterna
• Större effekter på beskattningsbar inkomst än på
arbetade timmar
- utbildning
- kompetens
- ansträngning
• Internationell rörlighet
• Små eller inga kostnader avskaffa värnskatten
• Ökad inkomstolikhet beror främst på ojämnt
fördelade kapitalinkomster
Varierande kapitalinkomstskatter
• 30 procent på räntor, utdelningar och reavinster
noterade aktier
• 25 procent utdelning och reavinster onoterade
aktier
• 22 procent reavinster bostad
• 20 procent kapitalinkomster ägare fåmansbolag
• 15 procent avkastning pensionssparande
• Ännu lägre investeringssparkonto och
kapitalförsäkring
Fastighetsbeskattningen
• Neutralitet med andra kapitalplaceringar
kräver att förmånen att inte betala hyra
beskattas
• Fastighetsskatt är en av de minst
snedvridande skatterna
• Högre fastighetsskatt (beskattning av
schablonintäkt) möjliggör att mer
snedvridande skatter kan sänkas
Sociala avgifter för ungdomar
• I bästa fall dyr metod att öka ungdomssysselsättningen
- 1-1,4 miljoner kr per ungdomsjobb
- 6 000-10 000 ytterligare ungdomsjobb
- undanträngning av jobb för äldre
• Ungdomarbetslöshet är mindre allvarlig än
arbetslöshet för äldre
- kortare arbetslöshetsperioder
- feriejobb och jobb vid sidan av studier
- mindre negativa långsiktsverkningar på inkomster och
sysselsättning
Förutsättningarna för en ny
skattereform
• Komplicerade frågor ger stort utrymme för populistisk
argumentation
- människor har svårt förstå varför nödvändiga aktiviteter
ska beskattas högt
- svårt förklara varför uteblivna kostnader (förmånen inte
betala hyra vid eget boende) ska beskattas
• Inte lika stora problem som inför 1990/91 års skattereform
• Störst förutsättningar för bra diskussion om politiskt tryck
om skattekvoten höjs för att finansiera högre offentliga
utgifter
Download